A A A A A
×

English Bible

Psalms 68

1
Bumangon nawa ang Dios, mangalat ang kaniyang mga kaaway; sila namang nangagtatanim sa kaniya ay magsitakas sa harap niya.
2
Kung paanong napaparam ang usok ay gayon nangapaparam sila. Kung paanong natutunaw ang pagkit sa harap ng apoy, gayon mamatay ang masama sa harapan ng Dios.
3
Nguni't mangatuwa ang matuwid; mangagalak sila sa harap ng Dios: Oo, mangagalak sila ng kasayahan.
4
Kayo'y magsiawit sa Dios, kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kaniyang pangalan: ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang; ang kaniyang pangalan ay JAH; at mangagalak kayo sa harap niya.
5
Ama ng mga ulila, at hukom ng mga babaing bao, ang Dios sa kaniyang banal na tahanan.
6
Pinapagmamaganak ng Dios ang mga nagiisa: kaniyang inilalabas sa kaginhawahan ang mga bilanggo: nguni't ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa.
7
Oh Dios, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang; (Selah)
8
Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Dios: ang Sinai na yaon ay nayanig sa harapan ng Dios, ng Dios ng Israel.
9
Ikaw, Oh Dios, naglagpak ng saganang ulan, iyong pinatibay ang iyong mana, noong ito'y mahina.
10
Ang iyong kapisanan ay tumahan doon: ikaw, Oh Dios, ipinaghanda mo ng iyong kabutihan ang dukha.
11
Nagbibigay ng salita ang Panginoon: ang mga babaing nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo.
12
Mga hari ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila'y nagsisitakas: at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay.
13
Mahihiga ba kayo sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan, na parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak, at ng kaniyang balahibo ng gintong madilaw?
14
Nang ang Makapangyarihan sa lahat ay magkalat ng mga hari roon, ay tila nagka nieve sa Salmon.
15
Bundok ng Dios ay ang bundok ng Basan; mataas na bundok ang bundok ng Basan.
16
Bakit kayo'y nagsisiirap, kayong matataas na mga bundok, sa bundok na ninasa ng Dios na maging kaniyang tahanan? Oo, tatahan doon ang Panginoon magpakailan man.
17
Ang mga karo ng Dios ay dalawang pung libo sa makatuwid baga'y libolibo: ang Panginoon ay nasa gitna nila, kung paano sa Sinai, gayon sa santuario.
18
Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag; tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Dios.
19
Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid baga'y ang Dios na siyang aming kaligtasan. (Selah)
20
Ang Dios sa amin ay Dios ng mga kaligtasan; at kay Jehova na Panginoon ukol ang pagpapalaya sa kamatayan.
21
Nguni't sasaktan ng Dios ang ulo ng kaniyang mga kaaway. Ang bunbunang mabuhok ng nagpapatuloy sa kaniyang sala.
22
Sinabi ng Panginoon, ibabalik ko uli mula sa Basan, ibabalik ko uli sila mula sa mga kalaliman ng dagat:
23
Upang madurog mo sila, na nalulubog ang iyong paa sa dugo, upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng kaniyang pagkain sa iyong mga kaaway.
24
Kanilang nakita ang iyong mga lakad, Oh Dios, sa makatuwid baga'y ang lakad ng aking Dios, ng aking Hari, sa loob ng santuario.
25
Ang mga mangaawit ay nangagpauna, ang mga manunugtog ay nagsisunod, sa gitna ng mga dalaga na nagtutugtugan ng mga pandereta.
26
Purihin ninyo ang Dios sa mga kapisanan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon, ninyong mga sa bukal ng lahi ng Israel.
27
Doo'y ang munting Benjamin ay siyang kanilang puno, ang mga pangulo ng Juda at ang kanilang pulong, ang mga pangulo ng Zabulon, ang mga pangulo ng Nephtali.
28
Ang Dios mo'y nagutos ng iyong kalakasan: patibayin mo, Oh Dios, ang ginawa mo sa amin.
29
Dahil sa iyong templo sa Jerusalem mga hari ay mangagdadala ng mga kaloob sa iyo.
30
Sawayin mo ang mga mailap na hayop sa mga puno ng tambo, ang karamihan ng mga toro na kasama ng mga guya ng mga bayan, na niyayapakan sa ilalim ng paa ang mga putol ng pilak; iyong pinangalat ang mga bayan na nangagagalak sa pagdidigma.
31
Mga pangulo ay magsisilabas sa Egipto; magmamadali ang Etiopia na igawad ang kaniyang mga kamay sa Dios.
32
Magsiawit kayo sa Dios, kayong mga kaharian sa lupa; Oh magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon.
33
Sa kaniya na sumasakay sa langit ng mga langit, na noon pang una: narito, binibigkas niya ang kaniyang tinig, na makapangyarihang tinig,
34
Inyong isa Dios ang kalakasan: ang kaniyang karilagan ay nasa Israel, at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga langit.
35
Oh Dios, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong mga dakong banal: ang Dios ng Israel, ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa kaniyang bayan. Purihin ang Panginoon.
Psalms 68:1
Psalms 68:2
Psalms 68:3
Psalms 68:4
Psalms 68:5
Psalms 68:6
Psalms 68:7
Psalms 68:8
Psalms 68:9
Psalms 68:10
Psalms 68:11
Psalms 68:12
Psalms 68:13
Psalms 68:14
Psalms 68:15
Psalms 68:16
Psalms 68:17
Psalms 68:18
Psalms 68:19
Psalms 68:20
Psalms 68:21
Psalms 68:22
Psalms 68:23
Psalms 68:24
Psalms 68:25
Psalms 68:26
Psalms 68:27
Psalms 68:28
Psalms 68:29
Psalms 68:30
Psalms 68:31
Psalms 68:32
Psalms 68:33
Psalms 68:34
Psalms 68:35
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150