Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 67

1

Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin; (Selah)

2

Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa.

3

Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.

4

Oh mangatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa: sapagka't iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. (Selah)

5

Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan.

6

Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami.

7

Pagpapalain kami ng Dios: at lahat ng mga wakas ng lupa ay mangatatakot sa kaniya.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905