A A A A A
English Bible

Psalms 201
Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan; itaas ka sa mataas ng pangalan ng Dios ni Jacob;
2
Saklolohan ka mula sa santuario, at palakasin ka mula sa Sion;
3
Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog, at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog; (Selah)
4
Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso, at tuparin ang lahat ng iyong payo.
5
Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Dios ay aming itataas ang aming mga watawat: ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi.
6
Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kaniyang pinahiran ng langis; sasagutin niya siya mula sa kaniyang banal na langit ng pangligtas na kalakasan ng kaniyang kanang kamay.
7
Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo: nguni't babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Dios.
8
Sila'y nangakasubsob at buwal: nguni't kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid.
9
Magligtas ka, Panginoon: sagutin nawa kami ng Hari pagka kami ay nagsisitawag.