Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 130

1

Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, Oh Panginoon.

2

Panginoon, dinggin mo ang aking tinig: pakinggan ng iyong mga pakinig ang tinig ng aking mga pamanhik.

3

Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, Oh Panginoon, sinong tatayo?

4

Nguni't may kapatawarang taglay ka, upang ikaw ay katakutan.

5

Aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kaniyang salita ay umaasa ako.

6

Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon, ng higit kay sa paghihintay ng bantay sa umaga; Oo, higit kay sa bantay sa umaga.

7

Oh Israel, umasa ka sa Panginoon; sapagka't sa Panginoon ay may kagandahang-loob.

8

At kaniyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905