A A A A A
Facebook Instagram Twitter
English Bible

Psalms 1291
Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan, sabihin ngayon ng Israel,
2
Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan: gayon ma'y hindi sila nanganaig laban sa akin.
3
Ang mga mangaararo ay nagsiararo sa aking likod; kanilang pinahaba ang kanilang bungkal.
4
Ang Panginoon ay matuwid: kaniyang pinutol ang mga panali ng masama.
5
Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion.
6
Sila'y maging parang damo sa mga bubungan, na natutuyo bago lumaki:
7
Na hindi pinupuno ng manggagapas ang kaniyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis, ang kaniyang sinapupunan.
8
Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon.