Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 129

1

Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan, sabihin ngayon ng Israel,

2

Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan: gayon ma'y hindi sila nanganaig laban sa akin.

3

Ang mga mangaararo ay nagsiararo sa aking likod; kanilang pinahaba ang kanilang bungkal.

4

Ang Panginoon ay matuwid: kaniyang pinutol ang mga panali ng masama.

5

Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion.

6

Sila'y maging parang damo sa mga bubungan, na natutuyo bago lumaki:

7

Na hindi pinupuno ng manggagapas ang kaniyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis, ang kaniyang sinapupunan.

8

Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905