Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 126

1

Nang dalhin muli ng Panginoon yaong nangagbalik sa Sion, tayo ay gaya niyaong nangananaginip.

2

Nang magkagayo'y napuno ang bibig natin ng pagtawa, at ang dila natin ng awit: nang magkagayo'y sinabi nila sa gitna ng mga bansa, Ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay.

3

Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay; na siyang ating ikinatutuwa.

4

Papanumbalikin mo uli ang aming nangabihag, Oh Panginoon, na gaya ng mga batis sa Timugan.

5

Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan.

6

Siyang lumalabas at umiiyak, na nagdadala ng binhing itatanim; siya'y di sasalang babalik na may kagalakan, na dala ang kaniyang mga tangkas.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905