A A A A A
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 1241
Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon,
2
Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin:
3
Nilamon nga nila sana tayong buhay, nang ang kanilang poot ay mangagalab laban sa atin:
4
Tinabunan nga sana tayo ng tubig, dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos:
5
Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig.
6
Purihin ang Panginoon, na hindi tayo ibinigay na pinaka huli sa kanilang mga ngipin.
7
Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli: ang silo ay nasira, at tayo ay nakatanan.
8
Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.