A A A A A
Facebook Instagram Twitter
English Bible

Psalms 1131
Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon.
2
Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailan man.
3
Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin,
4
Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit.
5
Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas,
6
Na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nangasa sa langit at sa lupa?
7
Kaniyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, at itinataas ang mapagkailangan mula sa dumi;
8
Upang maupo siya na kasama ng mga pangulo, sa makatuwid baga'y ng mga pangulo ng kaniyang bayan.
9
Kaniyang pinapagiingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon.