Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 113

1

Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon.

2

Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailan man.

3

Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin,

4

Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit.

5

Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas,

6

Na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nangasa sa langit at sa lupa?

7

Kaniyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, at itinataas ang mapagkailangan mula sa dumi;

8

Upang maupo siya na kasama ng mga pangulo, sa makatuwid baga'y ng mga pangulo ng kaniyang bayan.

9

Kaniyang pinapagiingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905