A A A A A
×

English Bible

Psalms 107

1
Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
2
Sabihing gayon ng tinubos ng Panginoon, na kaniyang tinubos sa kamay ng kaaway;
3
At mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan, at mula sa kalunuran, mula sa hilagaan at mula sa timugan.
4
Sila'y nagsilaboy sa ilang, sa ulilang landas; sila'y hindi nakasumpong ng bayang tahanan.
5
Gutom at uhaw, ang kanilang kaluluwa'y nanglupaypay sa kanila.
6
Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
7
Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan, upang sila'y magsiyaon sa bayang tahanan.
8
Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
9
Sapagka't kaniyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan.
10
Ang gayong tumatahan sa kadiliman, at sa lilim ng kamatayan, na natatali sa dalamhati at pangaw;
11
Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaasan:
12
Kaya't kaniyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap; sila'y nangabuwal, at walang sumaklolo.
13
Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
14
Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at pinatid ang kanilang mga tali.
15
Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
16
Sapagka't kaniyang sinira ang mga pintuang-bayan na tanso, at pinutol ang mga halang na bakal.
17
Mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang, at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati.
18
Kinayayamutan ng kanilang kaluluwa ang sarisaring pagkain; at sila'y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan,
19
Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
20
Sinugo niya ang kaniyang salita, at pinagaling sila, at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak.
21
Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
22
At mangaghandog sila ng mga hain na pasalamat, at ipahayag ang kaniyang mga gawa na may awitan.
23
Silang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan, na nangangalakal sa mga malawak na tubig;
24
Ang mga ito'y nangakakakita ng mga gawa ng Panginoon, at ng kaniyang mga kababalaghan sa kalaliman.
25
Sapagka't siya'y naguutos, at nagpapaunos, na nagbabangon ng mga alon niyaon.
26
Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman: ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan.
27
Sila'y hahampashampas na paroo't parito, at gigiraygiray na parang lasing, at ang kanilang karunungan ay nawala.
28
Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan.
29
Kaniyang pinahihimpil ang bagyo, na anopa't ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik.
30
Nang magkagayo'y natutuwa sila, dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayo'y kaniyang dinadala sila sa daongang kanilang ibigin.
31
Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
32
Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan, at purihin siya sa upuan ng mga matanda.
33
Kaniyang pinapagiging ilang ang mga ilog, at uhaw na lupa ang mga bukal:
34
Na maalat na ilang ang mainam na lupain, dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon.
35
Kaniyang pinapagiging lawa ng mga tubig ang ilang, at mga bukal ang tuyong lupain.
36
At kaniyang pinatatahan doon ang gutom, upang makapaghanda sila ng bayang tahanan;
37
At maghasik sa mga bukid, at magtanim ng mga ubasan, at magtamo ng mga bunga na pakinabang.
38
Kaniya namang pinagpapala sila, na anopa't sila'y lubhang nagsisidami; at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang.
39
Muli, sila'y nakulangan at nahapay sa kapighatian, kabagabagan, at kahirapan.
40
Kaniyang ibinubugso ang kadustaan sa mga pangulo, at kaniyang pinagagala sila sa ilang na walang lansangan.
41
Gayon ma'y iniuupo niya sa mataas ang mapagkailangan mula sa kadalamhatian, at ginagawan siya ng mga angkan na parang kawan.
42
Makikita ng matuwid, at matutuwa; at titikumin ng lahat ng kasamaan ang kaniyang bibig.
43
Kung sino ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito, at kanilang magugunita ang mga kagandahang-loob ng Panginoon.
Psalms 107:1
Psalms 107:2
Psalms 107:3
Psalms 107:4
Psalms 107:5
Psalms 107:6
Psalms 107:7
Psalms 107:8
Psalms 107:9
Psalms 107:10
Psalms 107:11
Psalms 107:12
Psalms 107:13
Psalms 107:14
Psalms 107:15
Psalms 107:16
Psalms 107:17
Psalms 107:18
Psalms 107:19
Psalms 107:20
Psalms 107:21
Psalms 107:22
Psalms 107:23
Psalms 107:24
Psalms 107:25
Psalms 107:26
Psalms 107:27
Psalms 107:28
Psalms 107:29
Psalms 107:30
Psalms 107:31
Psalms 107:32
Psalms 107:33
Psalms 107:34
Psalms 107:35
Psalms 107:36
Psalms 107:37
Psalms 107:38
Psalms 107:39
Psalms 107:40
Psalms 107:41
Psalms 107:42
Psalms 107:43
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150