A A A A A
×

English Bible

1 Chronicles 20

1
At nangyari sa panahon ng pagpihit ng taon, sa panahong ang mga hari ay nagsisilabas sa pakikipagbaka, na pinatnubayan ni Joab ang hukbo, at sinira ang lupain ng mga anak ni Ammon, at naparoon at kinubkob ang Rabba. Nguni't si David ay naghintay sa Jerusalem. At sinaktan ni Joab ang Rabba, at sinira.
2
At kinuha ni David ang putong ng kanilang hari sa ibabaw ng kaniyang ulo, at nasumpungang may timbang na isang talentong ginto, at may mga mahalagang bato roon: at naputong sa ulo ni David: at kaniyang inilabas ang samsam sa bayan, na totoong marami.
3
At kaniyang inilabas ang bayan na nandoon, at pinutol sila ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol. At ganito ang ginawa ni David sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Ammon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem.
4
At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon ng pagdidigma sa Gezer laban sa mga Filisteo: nang magkagayo'y pinatay ni Sibbecai na Husathita si Sippai, sa mga anak ng mga higante; at sila'y sumuko.
5
At nagkaroon uli ng pakikipagdigma laban sa mga Filisteo; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jair si Lahmi na kapatid ni Goliath na Getheo, na ang puluhan ng sibat niya ay gaya ng panghabi ng manghahabi.
6
At nagkaroon uli ng pagdidigma sa Gath, na doo'y may isang lalaking may malaking bulas, na ang mga daliri ng kamay at paa ay dalawangpu't apat, anim sa bawa't kamay at anim sa bawa't paa; at siya rin nama'y ipinanganak sa higante.
7
At nang kaniyang hamunin ang Israel, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David.
8
Ang mga ito ang ipinanganak sa higante sa Gath, at sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at sa pamamagitan ng kamay ng mga lingkod niya.
1 Chronicles 20:1
1 Chronicles 20:2
1 Chronicles 20:3
1 Chronicles 20:4
1 Chronicles 20:5
1 Chronicles 20:6
1 Chronicles 20:7
1 Chronicles 20:8
1 Chronicles 1 / 1Chr 1
1 Chronicles 2 / 1Chr 2
1 Chronicles 3 / 1Chr 3
1 Chronicles 4 / 1Chr 4
1 Chronicles 5 / 1Chr 5
1 Chronicles 6 / 1Chr 6
1 Chronicles 7 / 1Chr 7
1 Chronicles 8 / 1Chr 8
1 Chronicles 9 / 1Chr 9
1 Chronicles 10 / 1Chr 10
1 Chronicles 11 / 1Chr 11
1 Chronicles 12 / 1Chr 12
1 Chronicles 13 / 1Chr 13
1 Chronicles 14 / 1Chr 14
1 Chronicles 15 / 1Chr 15
1 Chronicles 16 / 1Chr 16
1 Chronicles 17 / 1Chr 17
1 Chronicles 18 / 1Chr 18
1 Chronicles 19 / 1Chr 19
1 Chronicles 20 / 1Chr 20
1 Chronicles 21 / 1Chr 21
1 Chronicles 22 / 1Chr 22
1 Chronicles 23 / 1Chr 23
1 Chronicles 24 / 1Chr 24
1 Chronicles 25 / 1Chr 25
1 Chronicles 26 / 1Chr 26
1 Chronicles 27 / 1Chr 27
1 Chronicles 28 / 1Chr 28
1 Chronicles 29 / 1Chr 29