A A A A A
×

English Bible

1 Chronicles 14

1
At si Hiram na hari sa Tiro ay nagsugo ng mga sugo kay David, at nagpadala ng mga puno ng sedro, at mga mananabas ng bato, at mga anluwagi, upang ipagtayo siya ng bahay.
2
At nahalata ni David na itinatag siyang hari ng Panginoon sa Israel; sapagka't ang kaniyang kaharian ay itinaas ng mataas, dahil sa kaniyang bayang Israel.
3
At si David ay kumuha pa ng mga asawa sa Jerusalem: at si David ay nagkaanak pa ng mga lalake at mga babae.
4
At ito ang mga pangalan ng mga naging anak niya sa Jerusalem: si Smua, at si Sobab, si Nathan, at si Salomon.
5
At si Ibhar, at si Elisua, at si Elphelet;
6
At si Noga, at si Nepheg, at si Japhias;
7
At si Elisama, at si Beeliada, at si Eliphelet.
8
At nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay pinahiran ng langis na maging hari sa buong Israel, ay nagsiahon ang lahat ng Filisteo upang hanapin si David: at nabalitaan ni David, at nilabas sila.
9
Ang mga Filisteo nga ay nagsidating at nanganamsam sa libis ng Raphaim.
10
At si David ay sumangguni sa Dios, na nagsasabi, Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? at iyo bang ibibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka: sapagka't aking ibibigay sila sa iyong kamay.
11
Sa gayo'y nagsiahon sila sa Baal-perasim, at sinaktan sila ni David doon; at sinabi ni David, Nilansag ng Dios ang aking mga kaaway na gaya ng baha ng tubig. Kaya't kanilang tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Baal-perasim.
12
At kanilang iniwan doon ang kanilang mga dios; at nagutos si David, at sinunog sa apoy ang mga yaon.
13
At nanganamsam pa uli ang mga Filisteo sa libis.
14
At si David ay sumangguni uli sa Dios; at sinabi ng Dios sa kaniya, Huwag kang aahong kasunod nila; lihisan mo sila, at pumaroon ka sa kanila sa tapat ng mga puno ng morales.
15
At mangyayari, na pagka iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng morales, na ikaw nga ay lalabas sa pakikipagbaka: sapagka't ang Dios ay yumaon sa unahan mo upang saktan ang hukbo ng mga Filisteo.
16
At ginawa ni David kung ano ang iniutos sa kaniya ng Dios: at kanilang sinaktan ang hukbo ng mga Filisteo mula sa Gabaon hanggang sa Gezer.
17
At ang kabantugan ni David ay lumaganap sa lahat ng lupain; at sinidlan ng Panginoon ng takot sa kaniya ang lahat na bansa.
1 Chronicles 14:1
1 Chronicles 14:2
1 Chronicles 14:3
1 Chronicles 14:4
1 Chronicles 14:5
1 Chronicles 14:6
1 Chronicles 14:7
1 Chronicles 14:8
1 Chronicles 14:9
1 Chronicles 14:10
1 Chronicles 14:11
1 Chronicles 14:12
1 Chronicles 14:13
1 Chronicles 14:14
1 Chronicles 14:15
1 Chronicles 14:16
1 Chronicles 14:17
1 Chronicles 1 / 1Chr 1
1 Chronicles 2 / 1Chr 2
1 Chronicles 3 / 1Chr 3
1 Chronicles 4 / 1Chr 4
1 Chronicles 5 / 1Chr 5
1 Chronicles 6 / 1Chr 6
1 Chronicles 7 / 1Chr 7
1 Chronicles 8 / 1Chr 8
1 Chronicles 9 / 1Chr 9
1 Chronicles 10 / 1Chr 10
1 Chronicles 11 / 1Chr 11
1 Chronicles 12 / 1Chr 12
1 Chronicles 13 / 1Chr 13
1 Chronicles 14 / 1Chr 14
1 Chronicles 15 / 1Chr 15
1 Chronicles 16 / 1Chr 16
1 Chronicles 17 / 1Chr 17
1 Chronicles 18 / 1Chr 18
1 Chronicles 19 / 1Chr 19
1 Chronicles 20 / 1Chr 20
1 Chronicles 21 / 1Chr 21
1 Chronicles 22 / 1Chr 22
1 Chronicles 23 / 1Chr 23
1 Chronicles 24 / 1Chr 24
1 Chronicles 25 / 1Chr 25
1 Chronicles 26 / 1Chr 26
1 Chronicles 27 / 1Chr 27
1 Chronicles 28 / 1Chr 28
1 Chronicles 29 / 1Chr 29