A A A A A
×

English Bible

Genesis 6

1
At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mangagkaanak ng mga babae,
2
Na nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila'y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.
3
At sinabi ng Panginoon, Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man, sapagka't siya ma'y laman: gayon ma'y magiging isang daan at dalawang pung taon ang kaniyang mga araw.
4
Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Dios sa mga anak na babae ng tao, at mangagkaanak sila sa kanila: ang mga ito rin ang naging makapangyarihan nang unang panahon na mga lalaking bantog.
5
At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati.
6
At nagsisi ang Panginoon na kaniyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kaniyang puso.
7
At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagka't pinagsisisihan ko na aking nilalang sila.
8
Datapuwa't si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon.
9
Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios.
10
At nagkaanak si Noe ng tatlong lalake: si Sem, si Cham, at si Japhet.
11
At sumama ang lupa sa harap ng Dios, at ang lupa ay napuno ng karahasan.
12
At tiningnan ng Dios ang lupa, at, narito sumama; sapagka't pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa.
13
At sinabi ng Dios kay Noe, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko; sapagka't ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila; at, narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa.
14
Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer; gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing.
15
At ganitong paraan gagawin mo: tatlong daang siko ang haba ng sasakyan, limang pung siko ang luwang, at tatlong pung siko ang taas.
16
Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan; at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas; at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran; gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo.
17
At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay; ang lahat na nasa lupa ay mangamamatay.
18
Datapuwa't pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo; at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw, at ang iyong mga anak na lalake, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.
19
At sa bawa't nangabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawa't uri upang maingatan silang buhay, na kasama mo; lalake at babae ang kinakailangan.
20
Sa mga ibon ayon sa kanikanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kanikanilang uri, sa bawa't nagsisiusad, ayon sa kanikanilang uri, dalawa sa bawa't uri, ay isasama mo sa iyo, upang maingatan silang buhay.
21
At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain, at imbakin mo sa iyo; at magiging pagkain mo at nila.
22
Gayon ginawa ni Noe; ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Dios, ay gayon ang ginawa niya.
Genesis 6:1
Genesis 6:2
Genesis 6:3
Genesis 6:4
Genesis 6:5
Genesis 6:6
Genesis 6:7
Genesis 6:8
Genesis 6:9
Genesis 6:10
Genesis 6:11
Genesis 6:12
Genesis 6:13
Genesis 6:14
Genesis 6:15
Genesis 6:16
Genesis 6:17
Genesis 6:18
Genesis 6:19
Genesis 6:20
Genesis 6:21
Genesis 6:22
Genesis 1 / Gen 1
Genesis 2 / Gen 2
Genesis 3 / Gen 3
Genesis 4 / Gen 4
Genesis 5 / Gen 5
Genesis 6 / Gen 6
Genesis 7 / Gen 7
Genesis 8 / Gen 8
Genesis 9 / Gen 9
Genesis 10 / Gen 10
Genesis 11 / Gen 11
Genesis 12 / Gen 12
Genesis 13 / Gen 13
Genesis 14 / Gen 14
Genesis 15 / Gen 15
Genesis 16 / Gen 16
Genesis 17 / Gen 17
Genesis 18 / Gen 18
Genesis 19 / Gen 19
Genesis 20 / Gen 20
Genesis 21 / Gen 21
Genesis 22 / Gen 22
Genesis 23 / Gen 23
Genesis 24 / Gen 24
Genesis 25 / Gen 25
Genesis 26 / Gen 26
Genesis 27 / Gen 27
Genesis 28 / Gen 28
Genesis 29 / Gen 29
Genesis 30 / Gen 30
Genesis 31 / Gen 31
Genesis 32 / Gen 32
Genesis 33 / Gen 33
Genesis 34 / Gen 34
Genesis 35 / Gen 35
Genesis 36 / Gen 36
Genesis 37 / Gen 37
Genesis 38 / Gen 38
Genesis 39 / Gen 39
Genesis 40 / Gen 40
Genesis 41 / Gen 41
Genesis 42 / Gen 42
Genesis 43 / Gen 43
Genesis 44 / Gen 44
Genesis 45 / Gen 45
Genesis 46 / Gen 46
Genesis 47 / Gen 47
Genesis 48 / Gen 48
Genesis 49 / Gen 49
Genesis 50 / Gen 50