A A A A A
×

English Bible

Genesis 22

1
At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Dios si Abraham, at sa kaniya'y sinabi, Abraham; at sinabi niya, Narito ako.
2
At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.
3
At si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kaniyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kaniyang mga alila, at si Isaac na kaniyang anak: at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kaniya ng Dios.
4
Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo.
5
At sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alila, Maghintay kayo rito sangpu ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon; at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo.
6
At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kaniyang anak; at dinala sa kaniyang kamay ang apoy at ang sundang; at sila'y kapuwa yumaong magkasama.
7
At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama, na sinabi, Ama ko: at kaniyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, Narito, ang apoy at ang kahoy, nguni't saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?
8
At sinabi ni Abraham, Dios ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko: ano pa't sila'y kapuwa yumaong magkasama.
9
At sila'y dumating sa dakong sa kaniya'y sinabi ng Dios; at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kaniyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy.
10
At iniunat ni Abraham ang kaniyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kaniyang anak.
11
At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham: at kaniyang sinabi, Narito ako.
12
At sa kaniya'y sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka't talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.
13
At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalake, sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay: at pumaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kaniyang anak.
14
At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon, ng Jehova-jireh: gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito: Sa bundok ng Panginoon ay mahahanda.
15
At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit.
16
At sinabi, Sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagka't ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak;
17
Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat; at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang-bayan ng kaniyang mga kaaway;
18
At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa; sapagka't sinunod mo ang aking tinig.
19
Sa gayo'y nagbalik si Abraham sa kaniyang mga alila, at nagsitindig at samasamang nagsiparoon sa Beerseba; at tumahan si Abraham sa Beerseba.
20
At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.
21
Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;
22
Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.
23
At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang walong ito ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.
24
At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.
Genesis 22:1
Genesis 22:2
Genesis 22:3
Genesis 22:4
Genesis 22:5
Genesis 22:6
Genesis 22:7
Genesis 22:8
Genesis 22:9
Genesis 22:10
Genesis 22:11
Genesis 22:12
Genesis 22:13
Genesis 22:14
Genesis 22:15
Genesis 22:16
Genesis 22:17
Genesis 22:18
Genesis 22:19
Genesis 22:20
Genesis 22:21
Genesis 22:22
Genesis 22:23
Genesis 22:24
Genesis 1 / Gen 1
Genesis 2 / Gen 2
Genesis 3 / Gen 3
Genesis 4 / Gen 4
Genesis 5 / Gen 5
Genesis 6 / Gen 6
Genesis 7 / Gen 7
Genesis 8 / Gen 8
Genesis 9 / Gen 9
Genesis 10 / Gen 10
Genesis 11 / Gen 11
Genesis 12 / Gen 12
Genesis 13 / Gen 13
Genesis 14 / Gen 14
Genesis 15 / Gen 15
Genesis 16 / Gen 16
Genesis 17 / Gen 17
Genesis 18 / Gen 18
Genesis 19 / Gen 19
Genesis 20 / Gen 20
Genesis 21 / Gen 21
Genesis 22 / Gen 22
Genesis 23 / Gen 23
Genesis 24 / Gen 24
Genesis 25 / Gen 25
Genesis 26 / Gen 26
Genesis 27 / Gen 27
Genesis 28 / Gen 28
Genesis 29 / Gen 29
Genesis 30 / Gen 30
Genesis 31 / Gen 31
Genesis 32 / Gen 32
Genesis 33 / Gen 33
Genesis 34 / Gen 34
Genesis 35 / Gen 35
Genesis 36 / Gen 36
Genesis 37 / Gen 37
Genesis 38 / Gen 38
Genesis 39 / Gen 39
Genesis 40 / Gen 40
Genesis 41 / Gen 41
Genesis 42 / Gen 42
Genesis 43 / Gen 43
Genesis 44 / Gen 44
Genesis 45 / Gen 45
Genesis 46 / Gen 46
Genesis 47 / Gen 47
Genesis 48 / Gen 48
Genesis 49 / Gen 49
Genesis 50 / Gen 50