A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible Kralichka 1998

Filipitɔwo 41
Proto, moji milovaní a vytoužení bratři, moje radosti a koruno, takto stůjte v Pánu, milovaní.
2
Prosím Euodii a prosím Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu.
3
A žádám i tebe, věrný spojenče, pomáhej jim. Ony[ přece] spolu se mnou bojovaly v evangeliu, a také s Klementem a s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména[ jsou] v knize života.
4
Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5
Vaše vlídnost ať je známa všem lidem. Pán[ je] blízko.
6
O nic nemějte starost, ale za všech[ okolností] své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.
7
A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.
8
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála-o tom přemýšlejte.
9
Čemu jste se naučili a přijali, [co] jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
10
Velice jsem se v Pánu zaradoval, že nyní konečně znovu rozkvetl váš zájem o mne. Mysleli jste na to sice[ již dříve], ale neměli jste příležitost.
11
Neříkám[ to] kvůli tomu, že[ bych měl] nedostatek; já jsem se totiž naučil být za[ všech] okolností spokojen.
12
Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým[ způsobem:] být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
13
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
14
Udělali jste však dobře, [že] jste se stali spoluúčastníky mého soužení.
15
Vy, Filipští, přece sami víte, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se žádný sbor se mnou nepodílel na výdajích a příjmech, jedině vy sami.
16
I do Tesaloniky jste mi přece více než jednou poslali na[ mé] potřeby.
17
Ne že bych toužil po darech, ale toužím po ovoci, jež se rozhojňuje na váš účet.
18
Dostal jsem tedy všechno a mám nadbytek; jsem plně zaopatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste[ poslali] - líbeznou vůni a vzácnou oběť příjemnou Bohu.
19
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20
Našemu Bohu a Otci tedy buď sláva na věky věků. Amen.
21
Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou.
22
Pozdravují vás všichni svatí, zvláště pak ti, kteří jsou z císařského domu.
23
Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.Filipitɔwo 4:1
Filipitɔwo 4:2
Filipitɔwo 4:3
Filipitɔwo 4:4
Filipitɔwo 4:5
Filipitɔwo 4:6
Filipitɔwo 4:7
Filipitɔwo 4:8
Filipitɔwo 4:9
Filipitɔwo 4:10
Filipitɔwo 4:11
Filipitɔwo 4:12
Filipitɔwo 4:13
Filipitɔwo 4:14
Filipitɔwo 4:15
Filipitɔwo 4:16
Filipitɔwo 4:17
Filipitɔwo 4:18
Filipitɔwo 4:19
Filipitɔwo 4:20
Filipitɔwo 4:21
Filipitɔwo 4:22
Filipitɔwo 4:23


Filipitɔwo 1 / Fil 1
Filipitɔwo 2 / Fil 2
Filipitɔwo 3 / Fil 3
Filipitɔwo 4 / Fil 4