A A A A A
کتاب مقدس فارسی 2008

Hiob ۱۰1
از زندگی سیر شده ام، بنابران می خواهم از زندگی ای تلخ و زار بنالم و شکایت کنم.
2
خدایا محکومم مکن. بگو چه گناهی کرده ام که با من این چنین رفتار می کنی؟
3
آیا روا است که به من ظلم بنمائی، از مخلوق خود نفرت کنی و طرفدار نقشه های گناهکاران باشی؟
4
آیا تو همه چیز را مثل ما می بینی؟
5
آیا زندگی تو مانند زندگی ما کوتاه است و سالهای عمر تو مثل عمر انسان زود گذرند، که مراقب من هستی تا در من گناهی بیابی؟
6
خودت می دانی که من خطائی نکرده ام و کسی نمی تواند مرا از دست تو نجات بدهد.
7
تو مرا با دست خود آفریدی و حالا می خواهی با همان دست مرا هلاک سازی.
8
بخاطر داشته باش که تو مرا از خاک بوجود آوردی و دوباره به خاک بر می گردانی.
9
تو به پدرم نیرو بخشیدی تا در رَحِم مادر تولیدم کند و در آنجا مرا نشو و نما دادی.
10
با پوست و گوشت پوشاندی و استخوانها و رگ و پی مرا بهم بافتی.
11
به من زندگی دادی و از محبت بی پایانت برخوردارم کردی و از روی احسان زندگی مرا حفظ نمودی.
12
با اینهم در تمام اوقات مراقب من بودی
13
تا گناهی کنم و تو از بخشیدنم امتناع نمائی.
14
هرگاه گناهی از من سر بزند، مرا فوری جزا می دهی، اما اگر کار درستی بکنم، خیری نمی بینم. شخص بدبخت و بیچاره ای هستم.
15
اگر سرم را بلند کنم، مانند شیری به من حمله می آوری و با آزار من قدرت خود را نشان می دهی.
16
تو همیشه علیه من شاهد می آوری و خشم تو بر من هر لحظه زیادتر می شود و ضربات پیهم بر من وارد می کنی.
17
چرا مرا از رَحِم مادر بدنیا آوردی؟ ای کاش، می مردم و چشم کسی مرا نمی دید.
18
مثلیکه هرگز بدنیا نیامده بودم، از رَحِم مادر مستقیماً به گور می رفتم.
19
از زندگی من چیزی باقی نمانده است، پس مرا بحالم بگذار تا دمی آسوده باشم.
20
به زودی از دنیا می روم و راه بازگشت برایم نیست.به جائی می روم که تاریکی و ظلمت و هرج و مرج حکمفرما است و خود روشنی هم تاریکی است.»
21
به جائی می روم که تاریکی و ظلمت و هرج و مرج حکمفرما است و خود روشنی هم تاریکی است.»Hiob ۱۰:1

Hiob ۱۰:2

Hiob ۱۰:3

Hiob ۱۰:4

Hiob ۱۰:5

Hiob ۱۰:6

Hiob ۱۰:7

Hiob ۱۰:8

Hiob ۱۰:9

Hiob ۱۰:10

Hiob ۱۰:11

Hiob ۱۰:12

Hiob ۱۰:13

Hiob ۱۰:14

Hiob ۱۰:15

Hiob ۱۰:16

Hiob ۱۰:17

Hiob ۱۰:18

Hiob ۱۰:19

Hiob ۱۰:20

Hiob ۱۰:21Hiob 1 / Hio 1

Hiob 2 / Hio 2

Hiob 3 / Hio 3

Hiob 4 / Hio 4

Hiob 5 / Hio 5

Hiob 6 / Hio 6

Hiob 7 / Hio 7

Hiob 8 / Hio 8

Hiob 9 / Hio 9

Hiob 10 / Hio 10

Hiob 11 / Hio 11

Hiob 12 / Hio 12

Hiob 13 / Hio 13

Hiob 14 / Hio 14

Hiob 15 / Hio 15

Hiob 16 / Hio 16

Hiob 17 / Hio 17

Hiob 18 / Hio 18

Hiob 19 / Hio 19

Hiob 20 / Hio 20

Hiob 21 / Hio 21

Hiob 22 / Hio 22

Hiob 23 / Hio 23

Hiob 24 / Hio 24

Hiob 25 / Hio 25

Hiob 26 / Hio 26

Hiob 27 / Hio 27

Hiob 28 / Hio 28

Hiob 29 / Hio 29

Hiob 30 / Hio 30

Hiob 31 / Hio 31

Hiob 32 / Hio 32

Hiob 33 / Hio 33

Hiob 34 / Hio 34

Hiob 35 / Hio 35

Hiob 36 / Hio 36

Hiob 37 / Hio 37

Hiob 38 / Hio 38

Hiob 39 / Hio 39

Hiob 40 / Hio 40

Hiob 41 / Hio 41

Hiob 42 / Hio 42