A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Prediker 281

  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

2

  Door opstandigheid van het land zijn zijn vorsten vele, maar door een man van inzicht en verstand heeft het recht een lange duur.

3

  Een arm man, die geringen verdrukt, is een wegspoelende regen, zodat er geen brood is.

4

  Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen.

5

  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.

6

  Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.

7

  Wie de wet betracht, is een verstandig zoon, maar wie het met de doorbrengers houdt, maakt zijn vader te schande.

8

  Wie zijn vermogen door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor hem die zich over de geringen ontfermt.

9

  Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

10

  Wie de oprechten op een slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen geluk beërven.

11

  Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme die verstandig is, doorziet hem wel.

12

  Als de rechtvaardigen juichen, is de heerlijkheid groot, maar als de goddelozen tot macht komen, verbergen zich de mensen.

13

  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

14

  Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.

15

  Een grommende leeuw en een hongerige beer is een goddeloze heerser over een zwak volk.

16

  Een vorst zonder inzicht bedrijft veel afpersingen, maar wie onrechtmatig gewin haat, verlengt zijn dagen.

17

  Een mens, bezwaard door bloedschuld, zal vluchten tot de groeve toe; men weerhoude hem niet.

18

  Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered; maar hij, wiens wegen verkeerd zijn, valt onverhoeds.

19

  Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, zal zich met armoede verzadigen.

20

  Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft.

21

  Aanzien des persoons is verkeerd: zelfs om een bete broods kan een man overtreden.

22

  Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen.

23

  Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong.

24

  Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt: het is geen zonde, die is een metgezel van de misdadiger.

25

  De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt.

26

  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

27

  Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

28

  Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951