A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Koloským 11
1-2 Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.
2
***
3
Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista.
4
Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří.
5
S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia.
6
Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.
7
S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval.
8
Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku.
9
Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí.
10
Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat.
11
Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.
12
Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví.
13
Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn.
14
Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.
15
Kristus je obrazem neviditelného Boha.Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.
16
Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,říše pozemská i nadpozemská,svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.
17
V něm má všechno svůj začátek i své trvání.
18
On je hlava těla, totiž své církve.On je počátek nového života,protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.
19
V něm je od věčnosti plnost všeho božství,
20
takže svou obětí na kříži všemu stvoření- hříchem od Boha odcizenému -otevřel cestu k dokonalému smíření.
21
I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni.
22
Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl.
23
Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.
24
Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit.
25
Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství.
26
A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí.
27
A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.
28
Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti.
29
O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.Koloským 1:1

Koloským 1:2

Koloským 1:3

Koloským 1:4

Koloským 1:5

Koloským 1:6

Koloským 1:7

Koloským 1:8

Koloským 1:9

Koloským 1:10

Koloským 1:11

Koloským 1:12

Koloským 1:13

Koloským 1:14

Koloským 1:15

Koloským 1:16

Koloským 1:17

Koloským 1:18

Koloským 1:19

Koloským 1:20

Koloským 1:21

Koloským 1:22

Koloským 1:23

Koloským 1:24

Koloským 1:25

Koloským 1:26

Koloským 1:27

Koloským 1:28

Koloským 1:29Koloským 1 / Kol 1

Koloským 2 / Kol 2

Koloským 3 / Kol 3

Koloským 4 / Kol 4