A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Skutky Apoštolské 71
Předsedající kněz ho vyzval: "Můžeš popřít tuto obžalobu?" (Před židovskou veleradou měl obžalovaný právo obhajoby
2
a Štěpán toho využil. Chtěl dokázat, jak zvěst o Ježíši zřetelně navazuje na Boží činy v izraelských dějinách.)"Bratři a otcové," oslovil je,"sám jediný Bůh se kdysi zjevil našemu předku Abrahamovi, který pocházel z Mezopotámie a později bydlil v Cháranu.
3
Dal mu příkaz: ‚Vystěhuj se z rodné země a od svého kmene a putuj do země, kterou ti určím.'
4
Nejprve se tedy Abraham přestěhoval z Chaldeje do Cháranu a po smrti svého otce až do této naší vlasti. Ačkoliv měl Boží slib, že té zemi bude vládnout on i jeho potomci,
5
nepatřil mu zde ani kousek, na který by se mohl postavit, a dokonce ani neměl dědice.
6
Další Boží předpověď Abrahamovi byla ještě podivnější: ‚Tvoji potomci se odtud vystěhují do cizí země a tam budou otročit čtyři sta let ve špatných podmínkách.
7
Ten národ otrokářů však potrestám, tvoje potomky vysvobodím a budou mě vzývat v této zemi.'
8
Viditelným znakem smlouvy Boha s člověkem se stala obřízka. A tak, když se Abrahamovi narodil syn Izák, obřezal ho. Posloupnost této smlouvy šla dále přes Izákova syna Jákoba na jeho dvanáct synů, našich patriarchů.
9
Jeden z nich, Josef, se stal terčem nenávisti bratrů a oni ho prodali jako otroka do Egypta.
10
Bůh však Josefa neopustil a nakonec ho vysvobodil ze všech těžkostí. Vybavil ho neobyčejnou prozíravostí a naklonil mu i samotného egyptského faraóna. Ten ho pak jmenoval svým ministrem a pobočníkem.
11
Potom celý Egypt i Palestinu zachvátil hladomor a naši praotcové prožívali těžké chvíle, když jim došly zásoby potravin.
12
Jákob se doslechl, že v Egyptě se ještě prodává obilí, a poslal tam syny.
13
Při druhém nákupu se dal Josef svým bratrům poznat a představil je faraónovi.
14
Pak Josef poslal pro otce Jákoba a přestěhoval celou rodinu, celkem sedmdesát pět lidí, do Egypta.
15
Usadili se tam a Jákob i naši patriarchové zůstali v Egyptě do smrti.
16
Pochováni však byli v Palestině do hrobky v Šekemu, na malém pozemku, který si Abraham kdysi koupil od místních obyvatel.
17
A tak se splnilo, o čem Bůh mluvil Abrahamovi. Zpočátku se našemu lidu dařilo v Egyptě dobře a jeho počet rostl.
18
Ale přišla jiná dynastie faraónů a na Josefovy zásluhy se zapomnělo.
19
Naše předky zotročili, a protože si nepřáli, aby se rozmáhali, přikázali házet narozené hochy do řeky.
20
Tehdy se narodil Mojžíš. Bylo to krásné dítě a rodiče ho tři měsíce skrývali doma.
21
Když už nemohli chlapce dále utajit, položili ho v košíku do rákosí. Našla ho faraónova dcera a dala jej vychovat, jako by to byl její syn.
22
Tak se Mojžíšovi dostalo nejlepšího egyptského vzdělání a vyrostl z něho výmluvný a schopný muž.
23
Když mu bylo čtyřicet, napadlo ho, aby navštívil svůj lid.
24
Přitom uviděl, jak Egypťan nespravedlivě trápí Žida, a tak toho otrokáře zabil.
25
Už tehdy totiž tušil, že mu Bůh ukládá, aby svůj lid osvobodil z otroctví. Nenašel však u Izraelců pochopení.
26
Příštího dne se snažil usmířit dva Židy, kteří se hádali,
27
ale ten, který nebyl v právu, Mojžíše odbyl: ‚Kdo tě ustanovil za našeho vládce a soudce?
28
To mě chceš zabít jako včera toho Egypťana?'
29
Mojžíš se polekal a uprchl z Egypta do Midjánské země. Oženil se tam a měl dva syny.
30
Po čtyřiceti letech tohoto vyhnanství se Mojžíšovi zjevil Boží anděl v hořícím keři na Sínajské poušti.
31
Když se chtěl Mojžíš zblízka podívat na ten neobvyklý úkaz, uslyšel Boží hlas:
32
‚Já jsem Bůh tvých otců Abrahama, Izáka a Jákoba.' Mojžíš se vyděsil a zakryl si tvář, aby nic neviděl.
33
Ale Bůh mluvil dál: ‚Zuj si opánky, vždyť stojíš na svatém místě!
34
Viděl jsem trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich vzdechy a jdu, abych je vysvobodil. Seber se a pojď, mám pro tebe v Egyptě úkol!'
35
35-36 A tak prostřednictvím tohoto vidění poslal Bůh Mojžíše Izraelcům za vůdce a vysvoboditele, přestože ho před čtyřiceti lety nechtěli uznat. A on je vysvobodil, činil před jejich očima mnoho zázračných věcí už v Egyptě, pak při přechodu Rudého moře a během čtyřicetiletého putování pouštěmi.
36
***
37
Vzpomeňte si, že právě Mojžíš řekl Izraelcům: ‚Pán Bůh vám pošle proroka z vašeho národa, Vysvoboditele, tak jako k vám poslal mne; toho poslouchejte.'
38
Mojžíš byl zprostředkovatelem mezi našimi otci a Bohem, který mu na hoře Sínaji svěřil slova života, aby nám je předal.
39
Přesto ho naši otcové neposlouchali, ale bouřili se proti němu a pořád vzpomínali jen na Egypt.
40
Když se Mojžíš ze Sínaje dlouho nevracel, řekli jeho bratru Áronovi: ‚Nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. Udělej nám bohy, aby nás chránili na další cestě.'
41
A tak zhotovili sochu býčka, obětovali té modle a radovali se, jak si to dobře zařídili.
42
Bůh se od nich odvrátil a dopustil, že propadli ještě horšímu modlářství. Uctívali i hvězdné mocnosti, jak o tom mluví Bůh v knize proroka Ámose:‚Vy, že jste mi věrně sloužilia obětovali po čtyřicet let na poušti, národe izraelský?
43
Naopak, nosili jste s sebou svatyni Molekaa symbol planety Saturna,modly, které jste si sami udělalia pak jste se jim klaněli.Proto půjdete do vyhnanství až za Babylón.'
44
Bůh však nařídil Mojžíšovi, aby vybudoval Stan Smlouvy, přesnou svatyni, a dal mu pokyn, jak má vypadat.
45
Tento stan přenášeli naši otcové při svém kočování pouští a pod Jozuovým vedením ho vnesli až do zaslíbené země. Ta byla tehdy domovem pohanů, ale Bůh je vytlačil, aby našim otcům udělal místo. Stan Smlouvy sloužil až do dnů krále Davida, kterého Bůh miloval.
46
Ten velice stál o to, aby mohl Jákobovu Bohu vystavět chrám,
47
ale uskutečnit to směl až jeho syn Šalomoun.
48
Ovšem Nejvyšší nebydlí v chrámech, které postavili lidé. U proroka Izajáše Pán říká:
49
‚Vesmír je můj trůna země koberec pod mýma nohama.Jaký mi chcete postavit důma kam mě chcete vtěsnat?
50
Což jsem všechno nestvořil?'
51
A tak se to zase opakuje. Jste právě tak tvrdošíjní jako vaši otcové, zacpáváte si uši, zavíráte srdce a stavíte se proti svatému Duchu.
52
Byl nějaký prorok, aby ho vaši předkové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého, a vy jste se ho teď úplně zřekli a zavraždili jste ho!
53
Dostali jste zákon přímo od Boha, ale stejně se jím neřídíte."
54
Tato slova působila jako píchnutí do vosího hnízda.
55
Ale Štěpán byl v té chvíli uchvácen Boží slávou, kterou mu dal svatý Duch zahlédnout. Díval se vzhůru
56
a volal: "Vidím otevřené nebe a Ježíše Krista, jak stojí po Boží pravici!"
57
Tu přehlušili Štěpána křikem a zacpávali si uši, aby už nic neslyšeli. Vrhli se na něj,
58
odvlekli ho za hradby města a tam ho ukamenovali. Ti, kdo házeli na Štěpána kameny, odložili své pláště k nohám mladého farizeje Saula, který souhlasil se Štěpánovou smrtí.
59
Štěpán nejprve stál, vzýval Boha a modlil se: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"
60
Pak sražen na kolena se ještě modlil: "Pane, nepočítej jim to za vinu!" a zemřel.Skutky Apoštolské 7:1

Skutky Apoštolské 7:2

Skutky Apoštolské 7:3

Skutky Apoštolské 7:4

Skutky Apoštolské 7:5

Skutky Apoštolské 7:6

Skutky Apoštolské 7:7

Skutky Apoštolské 7:8

Skutky Apoštolské 7:9

Skutky Apoštolské 7:10

Skutky Apoštolské 7:11

Skutky Apoštolské 7:12

Skutky Apoštolské 7:13

Skutky Apoštolské 7:14

Skutky Apoštolské 7:15

Skutky Apoštolské 7:16

Skutky Apoštolské 7:17

Skutky Apoštolské 7:18

Skutky Apoštolské 7:19

Skutky Apoštolské 7:20

Skutky Apoštolské 7:21

Skutky Apoštolské 7:22

Skutky Apoštolské 7:23

Skutky Apoštolské 7:24

Skutky Apoštolské 7:25

Skutky Apoštolské 7:26

Skutky Apoštolské 7:27

Skutky Apoštolské 7:28

Skutky Apoštolské 7:29

Skutky Apoštolské 7:30

Skutky Apoštolské 7:31

Skutky Apoštolské 7:32

Skutky Apoštolské 7:33

Skutky Apoštolské 7:34

Skutky Apoštolské 7:35

Skutky Apoštolské 7:36

Skutky Apoštolské 7:37

Skutky Apoštolské 7:38

Skutky Apoštolské 7:39

Skutky Apoštolské 7:40

Skutky Apoštolské 7:41

Skutky Apoštolské 7:42

Skutky Apoštolské 7:43

Skutky Apoštolské 7:44

Skutky Apoštolské 7:45

Skutky Apoštolské 7:46

Skutky Apoštolské 7:47

Skutky Apoštolské 7:48

Skutky Apoštolské 7:49

Skutky Apoštolské 7:50

Skutky Apoštolské 7:51

Skutky Apoštolské 7:52

Skutky Apoštolské 7:53

Skutky Apoštolské 7:54

Skutky Apoštolské 7:55

Skutky Apoštolské 7:56

Skutky Apoštolské 7:57

Skutky Apoštolské 7:58

Skutky Apoštolské 7:59

Skutky Apoštolské 7:60Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1

Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2

Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3

Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4

Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5

Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6

Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7

Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8

Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9

Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10

Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11

Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12

Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13

Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14

Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15

Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16

Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17

Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18

Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19

Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20

Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21

Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22

Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23

Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24

Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25

Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26

Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27

Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28