A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Skutky Apoštolské 23

1
***
2
Velekněz Ananiáš to považoval za rouhání a přikázal strážnému, aby vězně udeřil přes ústa.
3
Pavel na něj zavolal: "Ty křiváku, tebe jednou udeří Bůh! Tváříš se jako ochránce zákona a místo spravedlivého soudu rozdáváš rány."
4
Strážní ho okřikli: "Takhle mluvíš s Božím veleknězem?"
5
Pavel se omlouval: "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz. Vím, že je psáno: Nespílej svému vládci!"
6
Věděl však, že v radě jsou dva tábory, saducejský a farizejský. Zvolal tedy, aby to všichni slyšeli: "Bratři, jsem farizej a byl jsem tak už od mládí vychován. Jsem postaven před soud, protože hlásám naději na vzkříšení a věčný život!"
7
Tím se mu podařilo vnést do velerady rozkol.
8
Saducejové totiž popírali vzkříšení, věčný život a existenci duchovního světa, kdežto farizejové to všechno vyznávali.
9
Obě strany se do sebe pustily a byla z toho velká hádka. Bohoslovci farizejského směru nakonec žádali, aby byl Pavel osvobozen. Říkali: "Vždyť se ničím neprovinil. Co když k němu skutečně promluvil duch nebo anděl? Abychom se nestavěli proti Bohu!"
10
Teď teprve vypuklo pobouření. Velitel se polekal, že vězeň, za kterého ručil, by mohl být ubit. Přivolal rychle vojáky, vysvobodili Pavla z té vřavy a dal ho znovu odvést do pevnosti.
11
Té noci se Pavlovi ukázal Pán Ježíš a posiloval ho slovy: "Neztrácej odvahu! Vydal jsi o mně statečné svědectví v Jeruzalémě a vydáš je i v samotném Římě."
12
12-13 Druhý den ráno se smluvilo přes čtyřicet židovských mužů,
13
***
14
šli k velekněžím a prohlásili: "Přísahali jsme si, že se nedotkneme jídla ani pití, dokud toho Pavla nezabijeme.
15
Vzkažte veliteli, ať ho znovu přivede do velerady, a řekněte, že se chcete jeho případem důkladněji zabývat. My si na něj počkáme a na cestě ho sprovodíme ze světa."
16
O tomto spiknutí se však dověděl syn Pavlovy sestry. Podařilo se mu strýce v pevnosti navštívit a varovat.
17
Pavel požádal sloužícího důstojníka: "Prosím, zaveď toho mládence k veliteli, má pro něho důležité sdělení."
18
18-21 Důstojník jeho přání vyhověl. Velitel hovořil s Pavlovým synovcem mezi čtyřma očima. Ten mu řekl: "Židé chystají léčku; zítra tě požádají, abys jim vězně znovu přivedl do velerady, že ho musí ještě důkladněji vyslechnout. Cestou však bude na Pavla číhat víc než čtyřicet mužů ke všemu odhodlaných; zavázali se slavnostní přísahou, že ho zabijí. Jeho život, pane, je ve tvých rukou!"
19
***
20
***
21
***
22
Velitel mladíka propustil a varoval ho: "Nikomu ani slovo, že o tom vím!" Rozhodl se, že raději Pavla odešle pod bezpečným doprovodem k římskému místodržiteli Felixovi do Césareje.
23
Dvěma důstojníkům vydal rozkaz, aby v devět hodin večer nastoupilo dvě stě pěšáků, sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců.
24
Pro vězně měli připravit nosítka mezi dvěma mezky.
25
Po důstojníkovi eskorty poslal dopis tohoto znění:
26
"Klaudius Lysias ctěnému místodržiteli Felixovi.
27
Muže, kterého ti posílám, jsem se svým oddílem zachránil z rukou židů. Ti ho málem zabili. Zjistil jsem totiž, že je to římský občan.
28
Abych se dozvěděl, co vlastně proti němu mají, dal jsem ho předvést jejich veleradě.
29
Ukázalo se, že nejde o žádný vážný nebo dokonce hrdelní zločin, ale pouze o jejich náboženské spory.
30
Dostal jsem však zprávu, že ho chtějí úkladně zavraždit, a tak ho rychle posílám pod tvoji ochranu. Zároveň dávám na vědomí veleradě, že žalobu na něho mohou podat u tebe. Srdečně tě zdravím!"
31
Pěší oddíly provázely vězně v noci na hranice Judska, do Antipatridy, odkud se vrátily do kasáren.
32
Za dne doprovodila Pavla již jen jízda.
33
V Césareji jej předali místodržiteli a odevzdali mu i velitelův dopis.
34
Felix vzkaz přečetl a hned se zajímal, ze které římské provincie Pavel pochází, zda totiž vůbec spadá pod jeho pravomoc. Když se dověděl, že je z Kilikie,
35
řekl: "Vyslechnu tě, až se dostaví tvoji žalobci." A dal Pavla střežit ve vládní budově, kterou kdysi postavil Herodes Veliký.
Skutky Apoštolské 23:1
Skutky Apoštolské 23:2
Skutky Apoštolské 23:3
Skutky Apoštolské 23:4
Skutky Apoštolské 23:5
Skutky Apoštolské 23:6
Skutky Apoštolské 23:7
Skutky Apoštolské 23:8
Skutky Apoštolské 23:9
Skutky Apoštolské 23:10
Skutky Apoštolské 23:11
Skutky Apoštolské 23:12
Skutky Apoštolské 23:13
Skutky Apoštolské 23:14
Skutky Apoštolské 23:15
Skutky Apoštolské 23:16
Skutky Apoštolské 23:17
Skutky Apoštolské 23:18
Skutky Apoštolské 23:19
Skutky Apoštolské 23:20
Skutky Apoštolské 23:21
Skutky Apoštolské 23:22
Skutky Apoštolské 23:23
Skutky Apoštolské 23:24
Skutky Apoštolské 23:25
Skutky Apoštolské 23:26
Skutky Apoštolské 23:27
Skutky Apoštolské 23:28
Skutky Apoštolské 23:29
Skutky Apoštolské 23:30
Skutky Apoštolské 23:31
Skutky Apoštolské 23:32
Skutky Apoštolské 23:33
Skutky Apoštolské 23:34
Skutky Apoštolské 23:35
Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1
Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2
Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3
Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4
Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5
Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6
Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7
Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8
Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9
Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10
Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11
Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12
Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13
Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14
Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15
Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16
Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17
Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18
Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19
Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20
Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21
Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22
Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23
Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24
Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25
Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26
Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27
Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28