A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Jan 17

1
Když Ježíš domluvil, pohlédl vzhůru k nebi a řekl: "Otče, přichází můj čas. Přiznej se ke mně a dovol, abych prokázal tvoji velikost.
2
Svěřil jsi mi přece moc nade všemi, abych ty, které mi dáváš, uvedl do věčného života.
3
Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal.
4
Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost.
5
Otče, navrať mi nyní moc a čest, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět.
6
Lidé tě nechápou, ale těm, které jsi mi dal, jsem objasnil, kdo vlastně jsi. Patří tobě a tys mi je svěřil.
7
Dali na má slova a poznali, že pocházejí od tebe.
8
Všechno, cos mi pro ně svěřil, jsem jim předal a oni uvěřili, že jsi mne poslal.
9
Nemodlím se teď za celý svět, ale za ty, které jsi mi už dal, neboť oni jsou tvoji.
10
Vždyť všechno, co patří mně, je tvoje a všechno, co je tvé, je moje. Na nich bude patrná moje sláva.
11
Já odcházím k tobě, oni zůstávají. Otče svatý, vezmi si je teď na starost a sjednocuj je tak, jak jsme my zajedno.
12
Já jsem o ně pečoval, dokud jsem byl s nimi. Chránil jsem je, takže jsem nikoho neztratil - kromě Jidáše. Ale i jeho zrada musí posloužit tvým plánům.
13
Proč o té péči znovu mluvím? Odcházím k tobě, ale chci, aby si oni uchovali plnou radost.
14
Svěřil jsem jim tvé slovo a svět se postavil proti nim, protože stejně jako já nesplynuli s proudem.
15
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého.
16
Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím.
17
Strhni je svým slovem a přiveď je k dokonalosti svou pravdou.
18
Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne.
19
Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě.
20
Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne.
21
21-23 Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak jako mne.
22
***
23
***
24
Otče, dal jsi mi je a já chci, aby přišli tam, kam jdu já. Poznali mne v plné slávě, kterou jsi mi dal z lásky, dřív než byl svět.
25
Otče, vím, že jsi hoden vší důvěry, ale svět si to neuvědomuje. Tito však poznali, že jsi mne poslal.
26
Objasnil jsem jim a ještě objasním, kdo jsi.Ať milují tak, jako miluješ ty mne. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou."
Jan 17:1
Jan 17:2
Jan 17:3
Jan 17:4
Jan 17:5
Jan 17:6
Jan 17:7
Jan 17:8
Jan 17:9
Jan 17:10
Jan 17:11
Jan 17:12
Jan 17:13
Jan 17:14
Jan 17:15
Jan 17:16
Jan 17:17
Jan 17:18
Jan 17:19
Jan 17:20
Jan 17:21
Jan 17:22
Jan 17:23
Jan 17:24
Jan 17:25
Jan 17:26
Jan 1 / Jan 1
Jan 2 / Jan 2
Jan 3 / Jan 3
Jan 4 / Jan 4
Jan 5 / Jan 5
Jan 6 / Jan 6
Jan 7 / Jan 7
Jan 8 / Jan 8
Jan 9 / Jan 9
Jan 10 / Jan 10
Jan 11 / Jan 11
Jan 12 / Jan 12
Jan 13 / Jan 13
Jan 14 / Jan 14
Jan 15 / Jan 15
Jan 16 / Jan 16
Jan 17 / Jan 17
Jan 18 / Jan 18
Jan 19 / Jan 19
Jan 20 / Jan 20
Jan 21 / Jan 21