Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
Marek 4
1
Jednou Ježíš opět učil na břehu jezera. A protože se kolem něho znovu shromáždily davy lidí, nastoupil do člunu a odtud mluvil k těm, kteří byli na břehu.
2
Ježíš své učení často vkládal do zvláštních obrazů - podobenství. Toto je jedno z nich:
3
"Poslouchejte! Jeden rolník se vydal na pole, aby zasel obilí.
4
Ne každé zrno však padlo na vhodnou půdu. Některá se dostala na okraj cesty, kde je sezobali ptáci.
5
Jiná padla na skálu, kde bylo jen málo půdy.
6
Tam sice zrna brzy vyklíčila, ale ve slunečním žáru osení uschlo, protože kořínky v mělké vrstvě země neměly dost vláhy.
7
Jiná zrna zapadla mezi bodláčí, které záhy mladé rostlinky udusilo, takže ani nenasadily klasy.
8
Ovšem to zrní, které padlo do úrodné půdy, přineslo třicetinásobný, jiné dokonce šedesáti- až stonásobný užitek."
9
"Kdo má uši k naslouchání, ten ať poslouchá a přemýšlí," uzavřel Ježíš.
10
Později, když byl sám se svými dvanácti učedníky, ptali se ho: "Jak máme tvým podobenstvím rozumět?"
11
"Vy, kteří mi býváte nablízku," odpověděl,"jste už pochopili mnohé z tajemství Božího království. Ale těm, co jsou ještě opodál, se to snažím vysvětlovat v podobenstvích.
12
Je však o nich psáno v proroctví:Dívají se a nevidí,poslouchají, a přece nerozumějí,a tak nejsou ochotni obrátit se k Bohu,aby jim odpustil jejich viny.
13
Jestliže ovšem ani vy nechápete tento jednoduchý obraz, jak potom porozumíte všem dalším, které vám chci vyprávět?
14
Zde je tedy výklad: Tím rolníkem, o kterém jsem mluvil, je každý, kdo lidem přináší Boží poselství, aby je zasel do jejich života jako dobrou setbu.
15
Srdce některých posluchačů je tvrdé jako ušlapaná cesta. Satan okamžitě přichází a usiluje o to, aby zapomněli, co slyšeli.
16
Mělká skalnatá půda představuje srdce nestálých lidí. Boží poselství vyslechnou a radostně přijmou,
17
jsou však povrchní a slovo u nich nepronikne do hloubky. I když si zpočátku vedou dobře, odpadají, jakmile mají pro víru trpět.
18
Půda zaplevelená bodláčím je obrazem lidí, kteří dobrou Boží zprávu sice vyslechnou a přijmou,
19
ale všední starosti, záliba v majetku a touha po blahobytu Boží poselství v srdci udusí, takže zůstane bez užitku.
20
Úrodné půdě se podobají ti, kteří bez výhrad přijímají Boží zvěst, a proto mohou přinést bohatou sklizeň - někteří dokonce mimořádnou sklizeň."
21
"Když někdo z vás rozsvítí lampu, zakryje ji snad nádobou nebo ji strčí pod postel, aby zakryl její světlo? Určitě ne! Umístí ji tak, aby svítila.
22
22-24 Všechno, co je dosud skryto, vyjde najevo a tomu, co je nesrozumitelné, bude porozuměno. Dobře poslouchejte, co vám říkám. Kolik jste ochotni přijmout, tolik dostanete a ještě vám bude přidáno.
23
***
24
***
25
Kdo už něco pochopil, porozumí ještě víc; kdo o to nestojí, přijde o všechno."
26
Dále Ježíš vyprávěl jiné podobenství: "S Božím královstvím je to jako s rolníkem, který oseje pole a odejde.
27
Dny plynou, zrno vyklíčí a roste ve dne v noci, aniž by se o ně musel nějak starat nebo mu pomáhat.
28
Půda sama dává semenu, co potřebuje k růstu. Nejdříve vzejde klíček, pak vyroste stéblo, potom klas.
29
A když v něm nakonec dozraje zrno, přijde rolník a sklidí je."
30
"Jak ještě znázornit Boží království? K čemu ho přirovnat?" uvažoval Ježíš.
31
"Je to s ním jako se seménkem hořčice.
32
To sice patří mezi nejmenší semena, ale vyroste z něho největší bylina na poli. Na jejích větvích mohou dokonce hnízdit ptáci."
33
Ještě mnoho podobných obrazů Ježíš použil, aby lidem přiblížil svoje učení.
34
Když mluvil veřejně, používal výhradně přirovnání. Když však potom býval se svými učedníky o samotě, všechno jim vysvětloval.
35
K večeru toho dne vyzval Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhou stranu jezera."
36
Odrazili tedy s lodí, ve které seděl, a vzdalovali se od zástupů na břehu. Několik člunů však vyplulo za nimi.
37
Zanedlouho se strhla silná větrná bouře. Vysoké vlny dorážely na člun a ten se začal plnit vodou.
38
Ježíš však klidně spal na zádi, s poduškou pod hlavou. Učedníci ho probudili: "Mistře, tobě je jedno, že se potápíme?"
39
Ježíš vstal, okřikl vítr a poručil vlnám: "Uklidněte se!" V tu chvíli se vítr utišil a kolem se rozhostil klid.
40
Pak se Ježíš obrátil na učedníky: "Proč jste se tolik báli? Copak mi nedůvěřujete?"
41
Byli tím vším ohromeni a ptali se jeden druhého: "Kdo to jen může být, že ho poslouchá vítr i voda?"
Marek 4:1
Marek 4:2
Marek 4:3
Marek 4:4
Marek 4:5
Marek 4:6
Marek 4:7
Marek 4:8
Marek 4:9
Marek 4:10
Marek 4:11
Marek 4:12
Marek 4:13
Marek 4:14
Marek 4:15
Marek 4:16
Marek 4:17
Marek 4:18
Marek 4:19
Marek 4:20
Marek 4:21
Marek 4:22
Marek 4:23
Marek 4:24
Marek 4:25
Marek 4:26
Marek 4:27
Marek 4:28
Marek 4:29
Marek 4:30
Marek 4:31
Marek 4:32
Marek 4:33
Marek 4:34
Marek 4:35
Marek 4:36
Marek 4:37
Marek 4:38
Marek 4:39
Marek 4:40
Marek 4:41
Marek 1 / Mar 1
Marek 2 / Mar 2
Marek 3 / Mar 3
Marek 4 / Mar 4
Marek 5 / Mar 5
Marek 6 / Mar 6
Marek 7 / Mar 7
Marek 8 / Mar 8
Marek 9 / Mar 9
Marek 10 / Mar 10
Marek 11 / Mar 11
Marek 12 / Mar 12
Marek 13 / Mar 13
Marek 14 / Mar 14
Marek 15 / Mar 15
Marek 16 / Mar 16