A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Marek 141
1-9 Dva dny před židovskými Velikonocemi byl Ježíš v Betanii hostem u Šimona, zvaného Malomocný. Právě byli u stolu, když do domu přišla žena s alabastrovou nádobkou drahocenného vonného oleje z pravého nardu. Otevřela ji a olej vylila na Ježíšovu hlavu.Některým se to zdálo přehnané a říkali si mezi sebou: "K čemu takové plýtvání? Vždyť ten olej měl cenu přes tři sta denárů. Mohli jsme ho prodat a výtěžek rozdat chudým." Vyčetli to i té ženě.Ale Ježíš se jí ujal: "Nechte ji. Proč jí kazíte radost? Vždyť ona to myslí dobře. Chudých bude vždycky dost a budete mít příležitost jim pomáhat, ale já od vás odejdu. Udělala, co mohla. Vlastně předem ošetřila moje tělo, jako se to dělá před pohřbem. Poslyšte, co vám teď řeknu: Kdekoliv po světě se bude mluvit o mně, tam se také bude připomínat tento její čin."Mezitím se radili velekněží a učitelé zákona, jak by Ježíše nenápadně zatkli a odstranili. Usnesli se: "Nesmíme to udělat o svátcích, aby nevznikly nepokoje, když je v Jeruzalémě mnoho poutníků."
2
***
3
***
4
***
5
***
6
***
7
***
8
***
9
***
10
Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti Ježíšových učedníků, nabídl vedoucím židovským kněžím, že jim Ježíše vydá, až bude na nějakém opuštěném místě.
11
To právě potřebovali, a tak mu za to slíbili peněžitou odměnu. Od té chvíle čekal Jidáš na svou příležitost.
12
První den svátků, kdy se zabíjel a jedl velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kde máme připravit velikonoční večeři?"
13
Ježíš poslal dva z nich do města; měli potkat člověka se džbánem vody
14
a sledovat ho až do domu. Majiteli toho domu měli říci: "Mistr prosí, abys nám ukázal místnost, kde máme jíst velikonoční večeři."
15
A on jim měl ukázat velikou jídelnu v patře, zařízenou a připravenou. Tam měli prostřít k jídlu.
16
Dva z učedníků šli tedy do města, podle Ježíšova návodu našli dům a připravili velikonočního beránka.
17
Večer tam přišel Ježíš s ostatními.
18
Při večeři se na ně obrátil: "Poslyšte, co vám řeknu: Jeden z vás, kteří jste se mnou u stolu, mě zradí."
19
Zaraženě na sebe pohlédli: "Koho tím míní? Snad ne mne?"
20
Opakoval jim: "Je to jeden z vás dvanácti, který si nabírá ze stejné mísy se mnou.
21
Jdu cestou, která je mi určena, ale běda tomu člověku, který se propůjčil ke zradě. Bylo by pro něho lépe, kdyby se byl nenarodil."
22
Na závěr večeře vzdal Ježíš díky Bohu za chléb, lámal ho a podával kousky stolovníkům se slovy: "Jezte, to je moje tělo!"
23
Pak se pomodlil nad kalichem vína a podával jim ho všem se slovy:
24
"To je moje krev, prolitá za mnohé jako pečeť nové smlouvy mezi Bohem a člověkem.
25
A já vám říkám, že už neokusím jiného vína až do té doby, než s vámi zasednu k hostině v Božím království."
26
Nakonec zazpívali píseň a vyšli ven na Olivovou horu.
27
Cestou jim Ježíš řekl: "Tuto noc mě všichni opustíte. Prorok o tom napsal: ‚Zabijí pastýře a ovce se rozprchnou.'
28
Ale vstanu z mrtvých a půjdu napřed do Galileje, kde se setkáme."
29
"I kdyby tě všichni zradili, já tě neopustím," prohlásil Petr.
30
"Poslyš, co ti řeknu," odvětil Ježíš."Dřív než kohout ráno podruhé zakokrhá, třikrát mne zapřeš."
31
"Kdybych měl i zemřít, nezapřu tě," zapřísahal se Petr. Ostatní slibovali podobně.
32
Přišli do olivového sadu, zvaného Getsemane."Počkejte tady na mne, než se pomodlím," požádal Ježíš učedníky.
33
Vzal s sebou jenom Petra, Jakuba a Jana. Ti viděli, že Ježíše se zmocňuje strach a tíseň.
34
Netajil se tím: "Je mi těžko až k smrti. Zůstaňte tady a bděte se mnou."
35
Odešel kousek dál, padl na zem a modlil se, aby byl ušetřen nastávajících hodin, kdyby to bylo možné.
36
"Otče, Otče," volal,"ty máš všechny možnosti. Ušetři mne toho kalicha utrpení. Nehleď však na to, co chci já, podrobím se poslušně tvé vůli."
37
Vrátil se k těm, které vzal s sebou, a viděl, že spí. Probudil Petra: "Šimone, jak můžeš spát? To nedokážeš se mnou bdít ani tu chvíli?
38
Probuďte se a modlete se, abyste obstáli v přicházející zkoušce. Odhodlání nestačí, když člověk nemá dost sil."
39
A opět odešel a modlil se jako předtím.
40
Když se k nim vrátil podruhé, spali zase, protože byli velmi unaveni. Nevěděli, co říci na svou omluvu.
41
Když přišel potřetí, řekl jim: "Ještě spíte? Ještě odpočíváte? Už dost! Přichází chvíle, kdy Syn člověka bude vydán do rukou zlých lidí.
42
Vstaňte a pojďte, můj zrádce už je zde."
43
Jen to dořekl, přicházel Jidáš - jeden z dvanácti nejbližších, a s ním velký zástup mužů, ozbrojených meči a obušky. Byla to chrámová stráž, poslaná velekněžími.
44
Aby se ve tmě nezmýlili, zrádce si s nimi smluvil toto znamení: "Kterého z nich políbím na pozdrav, to je on. Chyťte ho a dobře držte."
45
Přistoupil tedy k Ježíši a se slovem"Mistře" ho políbil.
46
Ozbrojenci Ježíše popadli a zajali ho.
47
Jeden z jeho učedníků vytasil meč a sekl po jednom z útočníků tak, že mu uťal ucho.
48
Ježíš se hájil pouze slovy: "Cožpak jsem zločinec, že jste na mne přitáhli jako do boje?
49
Každý den jsem přece učíval v chrámu, ale tam jste se na mne neodvážili. Ani nevíte, jak přesně plníte proroctví řečená o mně."
50
Ježíšovi učedníci se rozprchli.
51
Pouze jeden chlapec narychlo oblečený sledoval Ježíše z povzdálí. Strážci ho chytili za plášť,
52
ale on se z něj vyvlékl a utekl nahý.
53
Ježíše odvedli k veleknězi, který ihned svolal nejvyšší židovskou radu.
54
Petr se opatrně vydal za nimi, a tak se dostal až na nádvoří veleknězova paláce. Posadil se k ohni strážců a hřál se s nimi.
55
Mezitím velekněz a jeho poradní sbor marně hledali člověka, který by dosvědčil, že Ježíš spáchal nějaký hrdelní zločin.
56
Měli dost falešných svědků, ale jejich výpovědi si příliš odporovaly.
57
57-58 Několik se jich shodlo na Ježíšově výroku: "Zbořím tento chrám, postavený rukama. Za tři dny pak postavím jiný a nebude k tomu třeba lidských rukou."
58
***
59
Ale ani tato svědectví nebyla jednotná.
60
Velekněz se ujal slova a zeptal se Ježíše: "Jak vyvrátíš tato obvinění?"
61
Ježíš však mlčel a nijak se nehájil."Jsi Kristus, Boží Syn?" dotíral velekněz.
62
"Ano, jsem," potvrdil Ježíš."Uvidíte mne, jak sedím po Boží pravici a jak se vracím na zem z nebeských oblaků."
63
Teď velekněz roztrhl svoje vnější roucho na znamení pobouření a vykřikl: "Nač ještě svědky?
64
Sami jste slyšeli, jak se rouhá. Co si zaslouží?"Jednohlasně ho odsoudili k smrti. Někteří se vrhli dopředu,
65
plivali na Ježíše, pak mu zavázali oči, políčkovali ho a křičeli: "Hádej, kdo to byl, ty proroku?" A také strážci ho začali bít obušky.
66
66-67 Mezitím jedna z veleknězových služek uviděla Petra u ohně, prohlédla si ho a řekla: "Ty jsi také jeden z těch, co chodili s tím Nazaretským Ježíšem!"
67
***
68
"Nechápu, o čem mluvíš," zapíral. Vykradl se z nádvoří a tehdy poprvé zakokrhal kohout.
69
Služka ho za chvíli opět zahlédla a začala vykládat okolostojícím: "Je to jeden z jeho přívrženců!"
70
Petr to však znovu popřel.Kdosi se na něj osopil: "Určitě k nim patříš, máš taky galilejský přízvuk."
71
Tu se Petr začal dušovat a přísahal: "Neznám vůbec toho člověka, o kterém mluvíte."
72
A právě tehdy zakokrhal kohout podruhé. To připomnělo Petrovi Ježíšova slova, že ho třikrát zapře, než kohout dvakrát zakokrhá. Vyběhl ven a propukl v pláč.Marek 14:1

Marek 14:2

Marek 14:3

Marek 14:4

Marek 14:5

Marek 14:6

Marek 14:7

Marek 14:8

Marek 14:9

Marek 14:10

Marek 14:11

Marek 14:12

Marek 14:13

Marek 14:14

Marek 14:15

Marek 14:16

Marek 14:17

Marek 14:18

Marek 14:19

Marek 14:20

Marek 14:21

Marek 14:22

Marek 14:23

Marek 14:24

Marek 14:25

Marek 14:26

Marek 14:27

Marek 14:28

Marek 14:29

Marek 14:30

Marek 14:31

Marek 14:32

Marek 14:33

Marek 14:34

Marek 14:35

Marek 14:36

Marek 14:37

Marek 14:38

Marek 14:39

Marek 14:40

Marek 14:41

Marek 14:42

Marek 14:43

Marek 14:44

Marek 14:45

Marek 14:46

Marek 14:47

Marek 14:48

Marek 14:49

Marek 14:50

Marek 14:51

Marek 14:52

Marek 14:53

Marek 14:54

Marek 14:55

Marek 14:56

Marek 14:57

Marek 14:58

Marek 14:59

Marek 14:60

Marek 14:61

Marek 14:62

Marek 14:63

Marek 14:64

Marek 14:65

Marek 14:66

Marek 14:67

Marek 14:68

Marek 14:69

Marek 14:70

Marek 14:71

Marek 14:72Marek 1 / Mar 1

Marek 2 / Mar 2

Marek 3 / Mar 3

Marek 4 / Mar 4

Marek 5 / Mar 5

Marek 6 / Mar 6

Marek 7 / Mar 7

Marek 8 / Mar 8

Marek 9 / Mar 9

Marek 10 / Mar 10

Marek 11 / Mar 11

Marek 12 / Mar 12

Marek 13 / Mar 13

Marek 14 / Mar 14

Marek 15 / Mar 15

Marek 16 / Mar 16