A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Matouš 241
Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu.
2
Ale on jim řekl: "Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni."
3
"Kdy se to stane?" vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře."Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?"
4
Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat.
5
Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.'
6
Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec.
7
Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy.
8
Ale to bude jen počátek hrůz.
9
Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni.
10
Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět.
11
Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.
12
Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých.
13
Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
14
Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.
15
Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel,
16
pak utečte z Judska do hor;
17
17-18 kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací.
18
***
19
Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy.
20
Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.
21
21-22 Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.
22
***
23
Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,' nevěřte.
24
Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.
25
Pamatujte na tato má varování.
26
A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit.
27
Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.
28
Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.
29
A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles.
30
Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou.
31
Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.
32
Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto.
33
Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích.
34
Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí.
35
Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.
36
Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví.
37
Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho.
38
Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu.
39
Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.
40
Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán.
41
Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.
42
A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde.
43
Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání.
44
Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.
45
Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva?
46
Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti.
47
Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku.
48
Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,'
49
začal by týrat své druhy a hodovat s opilci.
50
Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství."Matouš 24:1

Matouš 24:2

Matouš 24:3

Matouš 24:4

Matouš 24:5

Matouš 24:6

Matouš 24:7

Matouš 24:8

Matouš 24:9

Matouš 24:10

Matouš 24:11

Matouš 24:12

Matouš 24:13

Matouš 24:14

Matouš 24:15

Matouš 24:16

Matouš 24:17

Matouš 24:18

Matouš 24:19

Matouš 24:20

Matouš 24:21

Matouš 24:22

Matouš 24:23

Matouš 24:24

Matouš 24:25

Matouš 24:26

Matouš 24:27

Matouš 24:28

Matouš 24:29

Matouš 24:30

Matouš 24:31

Matouš 24:32

Matouš 24:33

Matouš 24:34

Matouš 24:35

Matouš 24:36

Matouš 24:37

Matouš 24:38

Matouš 24:39

Matouš 24:40

Matouš 24:41

Matouš 24:42

Matouš 24:43

Matouš 24:44

Matouš 24:45

Matouš 24:46

Matouš 24:47

Matouš 24:48

Matouš 24:49

Matouš 24:50Matouš 1 / Ma 1

Matouš 2 / Ma 2

Matouš 3 / Ma 3

Matouš 4 / Ma 4

Matouš 5 / Ma 5

Matouš 6 / Ma 6

Matouš 7 / Ma 7

Matouš 8 / Ma 8

Matouš 9 / Ma 9

Matouš 10 / Ma 10

Matouš 11 / Ma 11

Matouš 12 / Ma 12

Matouš 13 / Ma 13

Matouš 14 / Ma 14

Matouš 15 / Ma 15

Matouš 16 / Ma 16

Matouš 17 / Ma 17

Matouš 18 / Ma 18

Matouš 19 / Ma 19

Matouš 20 / Ma 20

Matouš 21 / Ma 21

Matouš 22 / Ma 22

Matouš 23 / Ma 23

Matouš 24 / Ma 24

Matouš 25 / Ma 25

Matouš 26 / Ma 26

Matouš 27 / Ma 27

Matouš 28 / Ma 28