A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Matouš 151
Farizejové a učitelé zákona z Jeruzaléma přišli za Ježíšem s otázkou:
2
"Proč tvoji žáci nedodržují staré židovské tradice? Vždyť ignorují i obřadní mytí rukou před jídlem!"
3
Ježíš jim na to odpověděl: "Proč vy pro své tradice porušujete Boží přikázání?
4
Například - Boží příkaz zní: ‚Cti otce i matku; a kdo potupí otce nebo matku, ať zemře.'
5
5-6 Ale vy říkáte: ‚Jestliže odkážeš svůj majetek druhému, nesmíš už z něho podporovat své rodiče, i když mají nedostatek.' Tak jste svými ustanoveními zrušili přímý Boží příkaz.
6
***
7
Chytráci! I na vás se vztahují slova proroka Izajáše:
8
,Tento lid říká, že mne ctí,ale jejich srdce je ode mne daleko.
9
Jejich uctívání je bezcenné,protože vyučují svým vlastním zákonůmmísto Božím.'"
10
Pak kolem sebe shromáždil lid a řekl: "Poslouchejte, co vám říkám, a snažte se porozumět:
11
Vaše nitro nešpiní to, co vchází do úst, ale co z nich vychází."
12
Učedníci mu pak řekli: "Víš, že se farizejové urazili, když tě slyšeli?"
13
On odpověděl: "S příkazy je to jako s rostlinami. Co nezasel můj Otec, je plevel a podle toho s tím bude naloženo.
14
Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když slepý povede slepého, oba spadnou do jámy."
15
Petr se Ježíše zeptal: "Jak's to myslel s tím, co nás špiní?"
16
Ježíš se podivil: "Ani vy tomu nerozumíte?
17
Nechápete, že všechno, co jíme, prochází vnitřnostmi a vychází z těla?
18
Ale zlá slova vznikají ve zlém srdci, a tak špiní člověka.
19
Ze srdce vycházejí špatné myšlenky na vraždu, nevěru, necudnost, krádež, lež a pomluvy.
20
To jsou věci, které člověka zbavují vnitřní čistoty. Ale jíst nemytýma rukama, to člověka nepošpiní."
21
Ježíš odešel do týrského a sidónského kraje.
22
Jedna obyvatelka těchto pohanských končin za ním přišla a prosila: "Slituj se nade mnou, Pane, ty očekávaný Králi! Moje dcera je posedlá démonem a velmi trpí!"
23
Ale on na to nic neříkal.Jeho učedníci na něho naléhali: "Udělej s ní něco, vždyť za námi stále volá!"
24
Tu se obrátil k té ženě a řekl jí: "Byl jsem poslán pomoci židům a ne pohanům."
25
Ale ona přišla až k němu, klaněla se mu a prosila: "Pane, pomoz mi!"
26
"Není správné brát chléb dětem a házet ho štěňatům!" řekl.
27
Ona odpověděla: "Máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolů svých pánů."
28
"Ženo," řekl jí Ježíš,"máš velikou víru, tvoje přání je splněno!" A od té chvíle byla její dcera zdravá.
29
Pak se Ježíš vrátil a vystoupil na pahorek u jezera.
30
Spousta lidí se k němu začala scházet a měli s sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a jinak postižené. Pokládali je před něj a on je uzdravoval.
31
Jaký div! Němí mluví, chromí chodí, zmrzačení jsou zdrávi a slepí vidí. Okolostojící nad tím žasli a vzdávali díky Bohu.
32
Ježíš zavolal svoje učedníky a řekl jim: "Je mi těch lidí líto, vždyť tu jsou se mnou tři dny a nemají už nic k jídlu. Nechci je nechat odejít hladové, vždyť by ani nedošli domů!"
33
Učedníci odpověděli: "Kde v takové pustině vezmeme chléb pro tolik lidí?"
34
"Kolik jídla máte s sebou?" zeptal se Ježíš."Sedm chlebů a několik ryb," odpověděli učedníci.
35
Ježíš rozkázal, aby se shromáždění lidé usadili.
36
Vzal těch sedm chlebů a ryby, poděkoval za ně Bohu; pak je lámal a dával učedníkům a ti je rozdávali shromážděným.
37
37-38 Najedlo se tam dosyta čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí - a ještě sebrali sedm košíků zbytků.
38
***
39
Pak se Ježíš s nimi rozloučil, vstoupil do člunu a přeplul do Magdalské krajiny.Matouš 15:1

Matouš 15:2

Matouš 15:3

Matouš 15:4

Matouš 15:5

Matouš 15:6

Matouš 15:7

Matouš 15:8

Matouš 15:9

Matouš 15:10

Matouš 15:11

Matouš 15:12

Matouš 15:13

Matouš 15:14

Matouš 15:15

Matouš 15:16

Matouš 15:17

Matouš 15:18

Matouš 15:19

Matouš 15:20

Matouš 15:21

Matouš 15:22

Matouš 15:23

Matouš 15:24

Matouš 15:25

Matouš 15:26

Matouš 15:27

Matouš 15:28

Matouš 15:29

Matouš 15:30

Matouš 15:31

Matouš 15:32

Matouš 15:33

Matouš 15:34

Matouš 15:35

Matouš 15:36

Matouš 15:37

Matouš 15:38

Matouš 15:39Matouš 1 / Ma 1

Matouš 2 / Ma 2

Matouš 3 / Ma 3

Matouš 4 / Ma 4

Matouš 5 / Ma 5

Matouš 6 / Ma 6

Matouš 7 / Ma 7

Matouš 8 / Ma 8

Matouš 9 / Ma 9

Matouš 10 / Ma 10

Matouš 11 / Ma 11

Matouš 12 / Ma 12

Matouš 13 / Ma 13

Matouš 14 / Ma 14

Matouš 15 / Ma 15

Matouš 16 / Ma 16

Matouš 17 / Ma 17

Matouš 18 / Ma 18

Matouš 19 / Ma 19

Matouš 20 / Ma 20

Matouš 21 / Ma 21

Matouš 22 / Ma 22

Matouš 23 / Ma 23

Matouš 24 / Ma 24

Matouš 25 / Ma 25

Matouš 26 / Ma 26

Matouš 27 / Ma 27

Matouš 28 / Ma 28