Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
Matouš 1
1
Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct. Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš - Boží Syn.
2
Abraham - Izák Izák - Jákob
3
Jákob - Juda (a bratři) Juda - Peres a Zerach (matka Támar) Peres - Chesrón Chesrón - Rám
4
Rám - Amínadab Amínadab - Nachšón Nachšón - Salmón
5
Salmón - Bóaz (matka: Rachab) Bóaz - Obéd (matka: Rút) Obéd - Jišaj
6
Jišaj - David (král) David - Šalomoun (matka: Batšeba)
7
Šalomoun - Rechabeám Rechabeám - Abijám Abijám - Ása
8
Ása - Jóšafat Jóšafat - Jóram Jóram - Uzijáš
9
Uzijáš - Jótam Jótam - Achaz Achaz - Chizkijáš
10
Chizkijáš - Menaše Menaše - Ámon Ámon - Jóšijáš
11
Jóšijáš - Jechoniáš
12
Jekonjáš a jeho bratřiJekonjáš - Šealtíel Šealtíel - Zerubábel
13
Zerubábel - Abiud Abiud - Eljakim Eljakim - Azór
14
Azór - Sádok Sádok - Achim Achim - Eliud
15
Eliud - Eleazar Eleazar - Mattan Mattan - Jákob
16
16-17 Jákob - Josef Josef (muž Marie) JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie)
17
***
18
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou.
19
Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde.
20
Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: "Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla.
22
Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše:
23
,Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.'"
24
Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií.
25
Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.
Matouš 1:1
Matouš 1:2
Matouš 1:3
Matouš 1:4
Matouš 1:5
Matouš 1:6
Matouš 1:7
Matouš 1:8
Matouš 1:9
Matouš 1:10
Matouš 1:11
Matouš 1:12
Matouš 1:13
Matouš 1:14
Matouš 1:15
Matouš 1:16
Matouš 1:17
Matouš 1:18
Matouš 1:19
Matouš 1:20
Matouš 1:21
Matouš 1:22
Matouš 1:23
Matouš 1:24
Matouš 1:25
Matouš 1 / Ma 1
Matouš 2 / Ma 2
Matouš 3 / Ma 3
Matouš 4 / Ma 4
Matouš 5 / Ma 5
Matouš 6 / Ma 6
Matouš 7 / Ma 7
Matouš 8 / Ma 8
Matouš 9 / Ma 9
Matouš 10 / Ma 10
Matouš 11 / Ma 11
Matouš 12 / Ma 12
Matouš 13 / Ma 13
Matouš 14 / Ma 14
Matouš 15 / Ma 15
Matouš 16 / Ma 16
Matouš 17 / Ma 17
Matouš 18 / Ma 18
Matouš 19 / Ma 19
Matouš 20 / Ma 20
Matouš 21 / Ma 21
Matouš 22 / Ma 22
Matouš 23 / Ma 23
Matouš 24 / Ma 24
Matouš 25 / Ma 25
Matouš 26 / Ma 26
Matouš 27 / Ma 27
Matouš 28 / Ma 28