A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Matouš 11
Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct. Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš - Boží Syn.
2
Abraham - Izák Izák - Jákob
3
Jákob - Juda (a bratři) Juda - Peres a Zerach (matka Támar) Peres - Chesrón Chesrón - Rám
4
Rám - Amínadab Amínadab - Nachšón Nachšón - Salmón
5
Salmón - Bóaz (matka: Rachab) Bóaz - Obéd (matka: Rút) Obéd - Jišaj
6
Jišaj - David (král) David - Šalomoun (matka: Batšeba)
7
Šalomoun - Rechabeám Rechabeám - Abijám Abijám - Ása
8
Ása - Jóšafat Jóšafat - Jóram Jóram - Uzijáš
9
Uzijáš - Jótam Jótam - Achaz Achaz - Chizkijáš
10
Chizkijáš - Menaše Menaše - Ámon Ámon - Jóšijáš
11
Jóšijáš - Jechoniáš
12
Jekonjáš a jeho bratřiJekonjáš - Šealtíel Šealtíel - Zerubábel
13
Zerubábel - Abiud Abiud - Eljakim Eljakim - Azór
14
Azór - Sádok Sádok - Achim Achim - Eliud
15
Eliud - Eleazar Eleazar - Mattan Mattan - Jákob
16
16-17 Jákob - Josef Josef (muž Marie) JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie)
17
***
18
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou.
19
Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde.
20
Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: "Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla.
22
Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše:
23
,Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.'"
24
Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií.
25
Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.Matouš 1:1

Matouš 1:2

Matouš 1:3

Matouš 1:4

Matouš 1:5

Matouš 1:6

Matouš 1:7

Matouš 1:8

Matouš 1:9

Matouš 1:10

Matouš 1:11

Matouš 1:12

Matouš 1:13

Matouš 1:14

Matouš 1:15

Matouš 1:16

Matouš 1:17

Matouš 1:18

Matouš 1:19

Matouš 1:20

Matouš 1:21

Matouš 1:22

Matouš 1:23

Matouš 1:24

Matouš 1:25Matouš 1 / Ma 1

Matouš 2 / Ma 2

Matouš 3 / Ma 3

Matouš 4 / Ma 4

Matouš 5 / Ma 5

Matouš 6 / Ma 6

Matouš 7 / Ma 7

Matouš 8 / Ma 8

Matouš 9 / Ma 9

Matouš 10 / Ma 10

Matouš 11 / Ma 11

Matouš 12 / Ma 12

Matouš 13 / Ma 13

Matouš 14 / Ma 14

Matouš 15 / Ma 15

Matouš 16 / Ma 16

Matouš 17 / Ma 17

Matouš 18 / Ma 18

Matouš 19 / Ma 19

Matouš 20 / Ma 20

Matouš 21 / Ma 21

Matouš 22 / Ma 22

Matouš 23 / Ma 23

Matouš 24 / Ma 24

Matouš 25 / Ma 25

Matouš 26 / Ma 26

Matouš 27 / Ma 27

Matouš 28 / Ma 28