A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 8

1
Jindy Hospodin pověřil Mojžíše:
2
"Promluv s Áronem a poruč mu, ať vždy nastaví kahánky na svícnu ve svatyni tak, aby svítily do prostoru před svícnem."
3
Áron uposlechl a stavěl kahánky na svícnu tak, aby svítily dopředu, jak mu prostřednictvím Mojžíše poručil Hospodin.
4
Celý svícen byl z ryzího zlata od podstavce až po kalichy v podobě rozkvetlých poupat. Mojžíš ho zhotovil přesně podle vzoru, který mu ukázal Hospodin.
5
Později Hospodin řekl Mojžíšovi:
6
"Odděl všechny lévijce od ostatních Izraelců a očisti je prostřednictvím následujícího obřadu ke službě pro svatyni.
7
Nejprve je postříkej očistnou vodou a potom jim přikaž, ať si oholí celé tělo a vyperou svůj oděv, aby dostáli požadavkům obřadní čistoty.
8
Dále musí přivést mladého býčka a k němu příslušnou obilnou oběť z mouky smíšené s olejem a také jednoho býčka jako oběť za provinění.
9
Když budou mít vše pohromadě, přiveď je ke vchodu do svatyně a shromáždi celý izraelský národ.
10
Zatímco lévijci budou stát v mé přítomnosti, ostatní Izraelci na ně postupně vloží své ruce.
11
11-13 Potom přistoupí Áron a jeho synové a symbolicky mi před oltářem zasvětí všechny lévijce jako obětní dar izraelského národa, aby se lévijci mohli věnovat mé službě. Nakonec lévijci vloží ruce na hlavu dvou přivedených býků, které mi vzápětí při smírčím obřadu věnujete jako oběť za provinění a oběť určenou ke spálení na oltáři.
12
***
13
***
14
Takto oddělíte lévijce od ostatních Izraelců, aby patřili jen mně.
15
Teprve po tomto očistném obřadu a zasvěcení mohou lévijci začít pracovat pro svatyni.
16
16-18 Budou mi cele náležet namísto všech prvorozených Izraelců, kteří mi včetně nejdříve narozených samců dobytka patří už od té doby, kdy jsem zahubil všechno prvorozené Egyptě.
17
***
18
***
19
Já pak věnuji a podřídím lévijce Áronovi a jeho synům jako podíl z daru Izraelského národa. Lévijci budou sloužit Izraelcům ve svatyni a konat za ně smírčí obřady, aby se Izraelci nedostali příliš blízko ke svatyni a nezahynuli."
20
Když Hospodin domluvil, Mojžíš s Áronem a ostatními Izraelci mu zasvětli lévijce, jak jim přikázal.
21
Jakmile lévijci podstoupili očistný obřad a vyprali si oděv, Áron za ně vykonal smírčí obřad a symbolicky je věnoval Hospodinu.
22
Teprve, když Izraelci splnili všechno, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, směli lévijci pod dozorem Árona a jeho synů začít pracovat pro svatyni.
23
Nakonec Hospodin oslovil Mojžíše a dodal:
24
24-25 "Lévijci mohou sloužit ve svatyni teprve po dovršení dvaceti pěti let a budou vykonávat svou práci nejdéle do padesáti let, kdy musí z aktivní služby pro svatyni odejít.
25
***
26
Ačkoliv pak ještě budou moci pomáhat ostatním lévijcům nesmějí už sami za sebe vykonávat žádnou službu. Tímto způsobem budete řídit povinnosti lévijců."
4 Mojžíšova 8:1
4 Mojžíšova 8:2
4 Mojžíšova 8:3
4 Mojžíšova 8:4
4 Mojžíšova 8:5
4 Mojžíšova 8:6
4 Mojžíšova 8:7
4 Mojžíšova 8:8
4 Mojžíšova 8:9
4 Mojžíšova 8:10
4 Mojžíšova 8:11
4 Mojžíšova 8:12
4 Mojžíšova 8:13
4 Mojžíšova 8:14
4 Mojžíšova 8:15
4 Mojžíšova 8:16
4 Mojžíšova 8:17
4 Mojžíšova 8:18
4 Mojžíšova 8:19
4 Mojžíšova 8:20
4 Mojžíšova 8:21
4 Mojžíšova 8:22
4 Mojžíšova 8:23
4 Mojžíšova 8:24
4 Mojžíšova 8:25
4 Mojžíšova 8:26
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36