Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 7
1
Když Izraelci dostavěli svatyni, Mojžíš vzal posvátný olej a posvětil ji včetně veškerého vybavení, obětního oltáře a všeho, co k němu patří.
2
2-3 Jakmile skončil, přišlo dvanáct představitelů jednotlivých izraelských rodů, kteří organizovali a vedli sčítání lidu, a jako dar pro svatyni přivezli Hospodinu šest krytých vozů a k nim dvanáct tažných býků. Tedy jeden vůz za dvojici a jednoho býka za každého z představitelů.
3
***
4
Hospodin promluvil k Mojžíšovi a řekl mu:
5
"Přijmi tyto dary a rozděl je mezi jednotlivé linie lévijců podle toho, jakou práci vykonávají pro svatyni."
6
Mojžíš tedy převzal darované býky a vozy a dal je lévijcům.
7
7-8 Geršónovci dostali ke své práci dva vozy a čtyři býky a zbylé čtyři vozy a osm býků přidělil Mojžíš Meraríovcům.
8
***
9
Kehatovci nedostali nic, protože měli za úkol přenášet posvátné předměty ze svatyně na ramenou.
10
10-11 Kromě darů pro svatyni přinesli předáci izraelských rodů dary na počest vysvěcení oltáře. Předkládali je postupně, neboť Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby každý den přinesl své dary pouze jeden z představitelů.
11
***
12
12-83 Každý z nich přinesl stejné dary: Mísu zhotovenou z jednoho a půl kilogramu stříbra a kropenku z necelého kilogramu stříbra podle oficiální váhy určené svatyní. V obou nádobách byla navíc obilná oběť z mouky smíšené s olejem. Dále jeden tácek s vonným kadidlem zhotovený ze sto deseti gramů zlata, jednoho býčka, jednoho dospělého a jednoho ročního berana jako oběť určenou ke spálení na oltáři, jednoho kozla jako oběť za provinění a dva býky, pět beranů, pět kozlů a pět jednoletých beránků jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti. Jednotlivé izraelské rody přinášely své dary prostřednictvím svých představitelů v tomto pořadí: Den: první den, Rod: Judovci, Představitel: Amínadabův syn Nachšón; Den: druhý den, Rod: Isacharovci, Představitel: Súarův syn Netaneel; Den: třetí den, Rod: Zabulónovci, Představitel: Chelónův syn Elíab; Den: čtvrtý den, Rod: Rúbenovci, Představitel: Šedeúrův syn Elísůr; Den: pátý den, Rod: Šimeónovci, Představitel: Suríšadajův syn Šelumíel; Den: šestý den, Rod: Gádovci, Představitel: Deúelův syn Eljásaf; Den: sedmý den, Rod: Efrajimovci, Představitel: Amíhudův syn Elíšama; Den: osmý den, Rod: Manasesovci, Představitel: Pedásurův syn Gamlíel; Den: devátý den, Rod: Benjamínovci, Představitel: Gideóního syn Abídan; Den: desátý den, Rod: Danovci, Představitel: Amíšadajův syn Achíezer; Den: jedenáctý den, Rod: Ašerovci, Představitel: Okranův syn Pagíel; Den: dvanáctý den, Rod: Neftalíovci, Představitel: Énanův syn Achíra.
13
***
14
***
15
***
16
***
17
***
18
***
19
***
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
***
30
***
31
***
32
***
33
***
34
***
35
***
36
***
37
***
38
***
39
***
40
***
41
***
42
***
43
***
44
***
45
***
46
***
47
***
48
***
49
***
50
***
51
***
52
***
53
***
54
***
55
***
56
***
57
***
58
***
59
***
60
***
61
***
62
***
63
***
64
***
65
***
66
***
67
***
68
***
69
***
70
***
71
***
72
***
73
***
74
***
75
***
76
***
77
***
78
***
79
***
80
***
81
***
82
***
83
***
84
84-88 Celkem tedy dvanáct představitelů izraelských rodů přineslo na počest vysvěcení oltáře tyto dary: Dvanáct stříbrných mís a dvanáct stříbrných kropenek. Každá mísa vážila jeden a půl a každá kropenka téměř jeden kilogram, takže celková hmotnost stříbra byla téměř třicet kilogramů podle oficiální váhy určené svatyní. Dále dvanáct zlatých tácků s vonným kadidlem, které dohromady vážily téměř jeden a půl kilogramu. Dvanáct býčků, dvanáct dospělých a dvanáct ročních beranů jako oběti určené ke spálení na oltáři a ke každému z nich příslušnou obilnou oběť. Dále dvanáct kozlů jako oběti za provinění a dvacet čtyři býků, šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát jednoletých beránků jako oběti na výraz přátelství a vděčnosti.
85
***
86
***
87
***
88
***
89
Kdykoliv Mojžíš přišel do svatyně, aby hovořil s Hospodinem, slýchával jeho hlas z prostoru mezi dvěma cheruby na víku truhly s deskami Zákona.
4 Mojžíšova 7:1
4 Mojžíšova 7:2
4 Mojžíšova 7:3
4 Mojžíšova 7:4
4 Mojžíšova 7:5
4 Mojžíšova 7:6
4 Mojžíšova 7:7
4 Mojžíšova 7:8
4 Mojžíšova 7:9
4 Mojžíšova 7:10
4 Mojžíšova 7:11
4 Mojžíšova 7:12
4 Mojžíšova 7:13
4 Mojžíšova 7:14
4 Mojžíšova 7:15
4 Mojžíšova 7:16
4 Mojžíšova 7:17
4 Mojžíšova 7:18
4 Mojžíšova 7:19
4 Mojžíšova 7:20
4 Mojžíšova 7:21
4 Mojžíšova 7:22
4 Mojžíšova 7:23
4 Mojžíšova 7:24
4 Mojžíšova 7:25
4 Mojžíšova 7:26
4 Mojžíšova 7:27
4 Mojžíšova 7:28
4 Mojžíšova 7:29
4 Mojžíšova 7:30
4 Mojžíšova 7:31
4 Mojžíšova 7:32
4 Mojžíšova 7:33
4 Mojžíšova 7:34
4 Mojžíšova 7:35
4 Mojžíšova 7:36
4 Mojžíšova 7:37
4 Mojžíšova 7:38
4 Mojžíšova 7:39
4 Mojžíšova 7:40
4 Mojžíšova 7:41
4 Mojžíšova 7:42
4 Mojžíšova 7:43
4 Mojžíšova 7:44
4 Mojžíšova 7:45
4 Mojžíšova 7:46
4 Mojžíšova 7:47
4 Mojžíšova 7:48
4 Mojžíšova 7:49
4 Mojžíšova 7:50
4 Mojžíšova 7:51
4 Mojžíšova 7:52
4 Mojžíšova 7:53
4 Mojžíšova 7:54
4 Mojžíšova 7:55
4 Mojžíšova 7:56
4 Mojžíšova 7:57
4 Mojžíšova 7:58
4 Mojžíšova 7:59
4 Mojžíšova 7:60
4 Mojžíšova 7:61
4 Mojžíšova 7:62
4 Mojžíšova 7:63
4 Mojžíšova 7:64
4 Mojžíšova 7:65
4 Mojžíšova 7:66
4 Mojžíšova 7:67
4 Mojžíšova 7:68
4 Mojžíšova 7:69
4 Mojžíšova 7:70
4 Mojžíšova 7:71
4 Mojžíšova 7:72
4 Mojžíšova 7:73
4 Mojžíšova 7:74
4 Mojžíšova 7:75
4 Mojžíšova 7:76
4 Mojžíšova 7:77
4 Mojžíšova 7:78
4 Mojžíšova 7:79
4 Mojžíšova 7:80
4 Mojžíšova 7:81
4 Mojžíšova 7:82
4 Mojžíšova 7:83
4 Mojžíšova 7:84
4 Mojžíšova 7:85
4 Mojžíšova 7:86
4 Mojžíšova 7:87
4 Mojžíšova 7:88
4 Mojžíšova 7:89
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36