Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 6
1
1-3 Jindy Hospodin pověřil Mojžíše, aby oznámil Izraelcům: "Bude-li kdokoliv z vás chtít složit zvláštní nazírskou přísahu a zasvětit se tak na nějakou dobu Hospodinu, nesmí po celou dobu svého zasvěcení pít víno ani jiný alkohol.
2
***
3
***
4
Nesmí pít hroznovou šťávu, jíst čerstvé nebo sušené hrozny ani cokoliv jiného, co pochází z vinné révy.
5
5-8 Dále se po celý čas služby pod přísahou nesmí dát ostříhat. Nechá si vlasy růst jako znamení svého zasvěcení, dokud jeho slib neskončí. Po celou dobu se také nesmí poskvrnit kontaktem s mrtvým. Dokonce ani v případě, že zemře některý z jeho rodičů nebo sourozenců, neboť v době zasvěcení patří nazír výhradně mně a musí zůstat svatý.
6
***
7
***
8
***
9
Kdyby se stalo, že v jeho blízkosti někdo znenadání zemře, přestanou být jeho vlasy symbolem zasvěcení a musí si je sedmý den ostříhat.
10
Osmý den pak přinese ke vchodu do svatyně dvě holoubátka nebo dvě hrdličky a předá je knězi.
11
Ten mi v rámci smírčího obřadu předloží jednu jako oběť za provinění a druhou jako oběť určenou ke spálení na oltáři. Tím bude poskvrněný opět očištěn a jeho vlasy se budou moci znovu stát symbolem zasvěcení. Předcházející slib pozbude platnosti, protože se zasvěcenec v době jeho trvání poskvrnil.
12
Proto musí složit novou přísahu a předložit mi zcela zdravého jednoletého beránka jako oběť za provinění.
13
Jakmile doba slibu vyprší, zasvěcenec se musí dostavit ke vchodu do svatyně a přinést mi jako svému Hospodinu jednoletého beránka bez jakékoliv tělesné vady jako oběť určenou ke spálení na oltáři.
14
Dále přinese zcela zdravou jednoletou ovci jako oběť za provinění a konečně berana jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti.
15
Ke každému z těchto zvířat přidá předepsanou obilnou a tekutou oběť a navíc přinese košík s nekynutým chlebem, koláči z jemné mouky s olejem a oplatky potřenými olejem.
16
16-17 Všechny tyto oběti a dary odevzdá knězi, který mi je předloží. Nejprve oběť z provinění a oběť určenou ke spálení na oltáři a potom košík nekynutého chleba, berana jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti a nakonec příslušné obilné a tekuté oběti.
17
***
18
Zasvěcenec si potom před vchodem do svatyně ostříhá vlasy, které byly symbolem jeho slibu, a vloží je do ohně na oltáři ke své oběti na výraz přátelství a vděčnosti.
19
Jakmile si zasvěcenec ostříhá posvěcené vlasy, kněz mu dá do rukou vařené plece z berana a nekynutý koláč a oplatek z košíku.
20
Potom si tyto dary vezme zpět, pozvedne je k nebi a symbolicky mi je zasvětí. Všechny tyto dary pak společně s hrudí a kýtou oběti připadnou knězi. Po skončení obřadu bude zasvěcenec zproštěn svého slibu a smí opět pít víno.
21
Tyto oběti a dary jsou povinné pro všechny zasvěcence. Pokud se ale nazír při svém slibu zavázal, že mi daruje více, musí to dodržet a přinést tolik obětí a darů, kolik slíbil."
22
Nakonec Hospodin dodal:
23
"Mojžíši, nauč Árona a jeho syny, jak mají žádat, abych Izraeli projevil svou přízeň. Budou pronášet tato slova:
24
Kéž ti Hospodin požehná a chrání tě.
25
Ať prokáže svou laskavost a je k tobě milosrdný.
26
Kéž ti projeví svou přízeň a obdaří tě pokojem.
27
Když mě Áron a jeho synové takto požádají o přízeň pro Izraelce, já jim požehnám.
4 Mojžíšova 6:1
4 Mojžíšova 6:2
4 Mojžíšova 6:3
4 Mojžíšova 6:4
4 Mojžíšova 6:5
4 Mojžíšova 6:6
4 Mojžíšova 6:7
4 Mojžíšova 6:8
4 Mojžíšova 6:9
4 Mojžíšova 6:10
4 Mojžíšova 6:11
4 Mojžíšova 6:12
4 Mojžíšova 6:13
4 Mojžíšova 6:14
4 Mojžíšova 6:15
4 Mojžíšova 6:16
4 Mojžíšova 6:17
4 Mojžíšova 6:18
4 Mojžíšova 6:19
4 Mojžíšova 6:20
4 Mojžíšova 6:21
4 Mojžíšova 6:22
4 Mojžíšova 6:23
4 Mojžíšova 6:24
4 Mojžíšova 6:25
4 Mojžíšova 6:26
4 Mojžíšova 6:27
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36