Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 5
1
Jindy Hospodin řekl Mojžíšovi:
2
"Oznam Izraelcům, že nesmí mezi sebou v táboře ponechat nikoho, kdo trpí malomocenstvím či jakýmkoliv výtokem nebo se poskvrnil kontaktem s mrtvým.
3
Ať je to muž nebo žena, musíte je vykázat mimo tábor, aby nepřenesli svou nečistotu na ostatní Izraelce, mezi nimiž přebývám."
4
Izraelci Hospodina uposlechli a vypověděli všechny nečisté za hranice tábora.
5
Vzápětí Hospodin opět oslovil Mojžíše a řekl mu:
6
"Když se kdokoliv zpronevěří mým zásadám a proviní se proti jinému člověku, ponese za svůj čin zodpovědnost.
7
Musí svou vinu přiznat a k náhradě škody, kterou způsobil, přidá ještě pětinu ceny.
8
Pokud ale mezitím poškozený zemřel a nezanechal po sobě nikoho, kdo by mohl odškodnění přijmout, patří celá náhrada mně, Hospodinu. Společně s beranem pro smírčí obětní obřad ji odevzdáte knězi.
9
Kněžím budou náležet také všechny dary, které mi Izraelci věnují.
10
Každý kněz si ponechá, co mu lidé přinesou."
11
11-14 Hospodin pokračoval a nařídil Mojžíšovi, aby řekl Izraelcům: "Může se stát, že manžel začne podezřívat svou ženu z nevěry a intimního vztahu s jiným mužem, ale nebude to moci doložit žádnými důkazy. Buď z toho důvodu, že ho manželka podváděla potají a nikdo ji nepřistihl, anebo proto, že ji podezřívá neprávem.
12
***
13
***
14
***
15
V obou případech přivede svou ženu ke knězi a vezme s sebou dva litry ječné mouky bez oleje a kadidla jako obilnou oběť žárlivosti, která ukáže, zda se manželka provinila.
16
16-17 Kněz přivede ženu do mé přítomnosti, nabere do džbánu posvěcenou vodu a nasype do ní trochu hlíny z podlahy ve svatyni.
17
***
18
18-19 Potom ženě rozpustí vlasy, dá jí do rukou obilnou oběť žárlivosti a se džbánem v ruce nad ní vynese tuto přísahu: "Jestliže ses proti svému manželovi neprovinila a nepodváděla ho s jiným mužem, pak ti tato voda neublíží.
19
***
20
20-22 Pokud jsi mu ale byla nevěrná, ať Hospodin naplní tuto kletbu: Voda ti přivodí bolesti a umrtví dělohu, takže navždy zůstaneš neplodná a všichni budou proklínat tvé jméno." Žena pak musí přísahu stvrdit svým souhlasem.
21
***
22
***
23
23-24 Kněz toto prokletí zapíše na zvláštní listinu a vzápětí smyje text do džbánu, aby až se žena napije, přísaha vstoupila s vodou do jejího těla.
24
***
25
25-26 Kněz pak vezme od ženy obilnou oběť žárlivosti, pozvedne ji k nebi, aby mi ji zasvětil, a symbolickou část spálí na oltáři. Nakonec dá ženě napít vody ze džbánu.
26
***
27
Jestliže se žena provinila a skutečně svého muže podváděla, bude žít mezi ostatními v opovržení, neboť voda jí přivodí velké bolesti a zbaví ji plodnosti.
28
Pokud se ale neprovinila a je nevinná, nic se jí nestane. Podezření se ukáže jako neoprávněné a žena zůstane plodná.
29
29-30 Tento postup dodržujte pokaždé, když muž začne podezřívat svou ženu, že se provinila a potají ho podvádí. Kněz ji přivede do mé přítomnosti a vykoná popsaný obřad.
30
***
31
Ať je výsledek jakýkoliv, manžel za to neponese žádnou vinu. Jestliže se ale jeho podezření potvrdí, žena ponese důsledky svého provinění."
4 Mojžíšova 5:1
4 Mojžíšova 5:2
4 Mojžíšova 5:3
4 Mojžíšova 5:4
4 Mojžíšova 5:5
4 Mojžíšova 5:6
4 Mojžíšova 5:7
4 Mojžíšova 5:8
4 Mojžíšova 5:9
4 Mojžíšova 5:10
4 Mojžíšova 5:11
4 Mojžíšova 5:12
4 Mojžíšova 5:13
4 Mojžíšova 5:14
4 Mojžíšova 5:15
4 Mojžíšova 5:16
4 Mojžíšova 5:17
4 Mojžíšova 5:18
4 Mojžíšova 5:19
4 Mojžíšova 5:20
4 Mojžíšova 5:21
4 Mojžíšova 5:22
4 Mojžíšova 5:23
4 Mojžíšova 5:24
4 Mojžíšova 5:25
4 Mojžíšova 5:26
4 Mojžíšova 5:27
4 Mojžíšova 5:28
4 Mojžíšova 5:29
4 Mojžíšova 5:30
4 Mojžíšova 5:31
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36