A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 34

1
Dále Hospodin řekl Mojžíšovi:
2
"Promluv k Izraelcům a řekni jim: Území, které vám v Kenaanu trvale svěřím do vlastnictví, bude mít tyto hranice:
3
3-5 Na jihu bude vaše země zasahovat do pouště Sinu až k území Edómu. Samotná jižní hranice se z východní strany potáhne směrem na západ od jižního břehu Mrtvého moře, stočí se na jih podél Svahu štírů a povede přes poušť Sin ke Kádeš-barneji. Odtud bude pokračovat opět na západ přes Chasar-adár k Asmónu a podél Egyptského potoka povede až ke moři.
4
***
5
***
6
A právě pobřeží Středozemního moře bude tvořit vaši západní hranici.
7
7-9 Severní hranice povede od pobřeží Středozemního moře směrem na východ k hoře Hóru. Odtud bude pokračovat k cestě do Chamátu, potáhne se podél měst Sadad a Zifrón a skončí v Chasar-énanu.
8
***
9
***
10
10-12 A konečně na východě povede hranice od Chasar-énanu k Šefámu a odtud k Rible východně od Ajinu. Zde se stočí k jihu a podél svahů na východním břehu Galilejského jezera sestoupí až řece Jordánu a skončí u Mrtvého moře. Území vymezené touto hranicí se stane vaší novou vlastí."
11
***
12
***
13
13-15 Když Hospodin domluvil, Mojžíš oznámil Izraelcům: "Hospodin přikázal, abychom tuto zemi losováním rozdělili mezi devět a půl rodu, neboť Rúbenovci, Gádovci a polovina rodu Manasesovců již své trvalé vlastnictví obdrželi za řekou Jordán na východ od Jericha."
14
***
15
***
16
Nato Mojžíše opět oslovil Hospodin a dodal:
17
"Územní podíly přidělí jednotlivým rodům kněz Eleazar a Núnův syn Jozue.
18
K nim ustanovíš z každého rodu jednoho představitele, kteří jim při dělení budou pomáhat."
19
19-28 Nato Hospodin sám vybral tyto muže: Rod: Judovci, Představitel: Jefunův syn Káleb; Rod: Šimeónovci, Představitel: Amíhúdův syn Šemúel; Rod: Benjamínovci, Představitel: Kislónův syn Elídad; Rod: Danovci, Představitel: Joglíův syn Bukí; Rod: Manasesovci, Představitel: Efódův syn Chaníel; Rod: Efrajimovci, Představitel: Šiftánův syn Kemúel; Rod: Zabulónovci, Představitel: Parnakův syn Elísafan; Rod: Isacharovci, Představitel: Azanův syn Paltíel; Rod: Ašerovci, Představitel: Šelomíův syn Achíhúd; Rod: Neftalíovci, Představitel: Amíhúdův syn Pedahél.
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
Těmto mužům Hospodin nařídil, aby dohlédli na rozdělení kenaanského území mezi jednotlivé izraelské rody."
4 Mojžíšova 34:1
4 Mojžíšova 34:2
4 Mojžíšova 34:3
4 Mojžíšova 34:4
4 Mojžíšova 34:5
4 Mojžíšova 34:6
4 Mojžíšova 34:7
4 Mojžíšova 34:8
4 Mojžíšova 34:9
4 Mojžíšova 34:10
4 Mojžíšova 34:11
4 Mojžíšova 34:12
4 Mojžíšova 34:13
4 Mojžíšova 34:14
4 Mojžíšova 34:15
4 Mojžíšova 34:16
4 Mojžíšova 34:17
4 Mojžíšova 34:18
4 Mojžíšova 34:19
4 Mojžíšova 34:20
4 Mojžíšova 34:21
4 Mojžíšova 34:22
4 Mojžíšova 34:23
4 Mojžíšova 34:24
4 Mojžíšova 34:25
4 Mojžíšova 34:26
4 Mojžíšova 34:27
4 Mojžíšova 34:28
4 Mojžíšova 34:29
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36