Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 33
1
Zde je seznam stanovišť, na kterých Izraelci tábořili, když pod vedením Mojžíše a Árona putovali z Egypta.
2
Výčet těchto míst pořídil na Hospodinův příkaz sám Mojžíš. Cestou se zastavili na těchto stanovištích:
3
Izraelci opustili Egypt patnáctý den prvního měsíce - následující den poté, kdy poprvé obětovali velikonočního beránka.
4
4-5 Zatímco Egypťané pohřbívali všechny své prvorozené potomky, které Hospodin zahubil na znamení porážky falešných egyptských bohů, Izraelci neohroženě vytáhli z Ramesesu a zastavili se až v Sukótu.
5
***
6
6-7 Ze Sukótu se přesunuli do Étamu na okraji pouště. Odtud se obrátili směrem k Pí-chírótu, který leží na východ od Baal-sefónu, a utábořili se nedaleko Migdólu.
7
***
8
Když se zvedli z Pí-chírótu, přešli po mořském dně na étamskou poušť a po třech dnech putování se usadili v Maře.
9
Z Mary pak pokračovali do Élimu, kde nalezli dvanáct pramenů a sedmdesát palem, a na nějaký čas se tam utábořili.
10
10-15 Z Élimu pak táhli dále a postupně tábořili u Rákosového moře, na Sínské poušti, v Dofce, v Alúši a v Refídímu. V Refídímu ale nenalezli žádnou vodu, aby se mohli napít, a proto se utábořili na Sínajské poušti.
11
***
12
***
13
***
14
***
15
***
16
16-37 Ze Sínajské pouště pak putovali dále a postupně tábořili v Kibrót-taavě, v Chaserótu, v Ritmě, v Rimón-peresu, v Libně, v Rise, v Kehelatě, na hoře Šeferu, v Charadě, v Makhelótu, v Tachatu, v Terachu, v Mitce, v Chašmóně, v Moserótu, v Bené-jaakánu, v Chór-gidgádu, v Jotbatě, v Abróně, v Esjón-geberu, v Kádeši (na poušti Sinu) a konečně na úpatí hory Hóru na hranicích edómského území.
17
***
18
***
19
***
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
***
30
***
31
***
32
***
33
***
34
***
35
***
36
***
37
***
38
38-39 V době, kdy zde Izraelci tábořili - přesně první den pátého měsíce ve čtyřicátém roce po vysvobození Izraele z Egypta - vystoupil kněz Áron na Hospodinovu výzvu na vrchol hory Hór a ve svých sto dvaceti třech letech tam zemřel.
39
***
40
Tenkrát se zpráva, že Izraelci táhnou do Kenaanu, donesla také aradskému králi, který sídlil v kenaanském Negebu.
41
41-49 Od úpatí hory Hóru pokračovali Izraelci dále a postupně tábořili v Salmóně, ve Funónu, v Obótu, v Ijé-abárímu na území Moábu, v Dibón-gádu, v Almón-diblátajimu, v Abárímských horách nedaleko Nebó a nakonec v rovinaté oblasti Moábu podél řeky Jordánu naproti Jerichu - na území od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu.
42
***
43
***
44
***
45
***
46
***
47
***
48
***
49
***
50
50-52 V době, kdy tábořili na tomto místě, vyzval Hospodin Mojžíše, aby předal Izraelcům toto poselství: "Až překročíte řeku Jordán a vstoupíte do kenaanské země, musíte vyhnat všechny její současné obyvatele. Zničte veškeré napodobeniny jejich falešných bohů i posvátná místa na pahorcích, kde je uctívají.
51
***
52
***
53
Zaberete celou zemi a usadíte se v ní, protože jsem vám ji trvale svěřil do vlastnictví.
54
S pomocí mých posvátných losů pak rozdělte zemi mezi jednotlivé rody. Početnějším rodům přidělíte větší podíl a méně početným menší. Každý z rodů dostane takový díl, který mu určí posvátný los.
55
Jestliže všechny původní obyvatele své nové vlasti nevyženete, potom vám ti, kterým dovolíte, aby zůstali ve vaší zemi, způsobí takové problémy a utrpení jako tříska zabodnutá v oku nebo trn v boku.
56
A já sám s vámi naložím tak, jak jsem zamýšlel naložit s nimi."
4 Mojžíšova 33:1
4 Mojžíšova 33:2
4 Mojžíšova 33:3
4 Mojžíšova 33:4
4 Mojžíšova 33:5
4 Mojžíšova 33:6
4 Mojžíšova 33:7
4 Mojžíšova 33:8
4 Mojžíšova 33:9
4 Mojžíšova 33:10
4 Mojžíšova 33:11
4 Mojžíšova 33:12
4 Mojžíšova 33:13
4 Mojžíšova 33:14
4 Mojžíšova 33:15
4 Mojžíšova 33:16
4 Mojžíšova 33:17
4 Mojžíšova 33:18
4 Mojžíšova 33:19
4 Mojžíšova 33:20
4 Mojžíšova 33:21
4 Mojžíšova 33:22
4 Mojžíšova 33:23
4 Mojžíšova 33:24
4 Mojžíšova 33:25
4 Mojžíšova 33:26
4 Mojžíšova 33:27
4 Mojžíšova 33:28
4 Mojžíšova 33:29
4 Mojžíšova 33:30
4 Mojžíšova 33:31
4 Mojžíšova 33:32
4 Mojžíšova 33:33
4 Mojžíšova 33:34
4 Mojžíšova 33:35
4 Mojžíšova 33:36
4 Mojžíšova 33:37
4 Mojžíšova 33:38
4 Mojžíšova 33:39
4 Mojžíšova 33:40
4 Mojžíšova 33:41
4 Mojžíšova 33:42
4 Mojžíšova 33:43
4 Mojžíšova 33:44
4 Mojžíšova 33:45
4 Mojžíšova 33:46
4 Mojžíšova 33:47
4 Mojžíšova 33:48
4 Mojžíšova 33:49
4 Mojžíšova 33:50
4 Mojžíšova 33:51
4 Mojžíšova 33:52
4 Mojžíšova 33:53
4 Mojžíšova 33:54
4 Mojžíšova 33:55
4 Mojžíšova 33:56
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36