A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 32

1
1-2 Izraelci z rodu Rúbenovců a Gádovců vlastnili početná stáda dobytka a ovcí. Když viděli, že na území Jaezeru a Gileádu jsou pro chov zvířat ideální podmínky, přišli za Mojžíšem a knězem Eleazarem a za přítomnosti představitelů ostatních izraelských rodu prohlásili:
2
***
3
3-4 "Hospodin nám již pomohl dobýt města Atarót, Díbón, Jaezer, Nimru, Chešbón, Eleále, Sebám, Nebó a Beón. Jejich okolí je mimořádně vhodné pro chov dobytka a ovcí, kterých máme ze všech izraelských kmenů nejvíce.
4
***
5
Prokaž nám tedy laskavost a nechej naše rody trvale sídlit zde na východ od Jordánu."
6
Mojžíš ale Gádovcům a Rúbenovcům odpověděl: "Cožpak chcete, aby ostatní Izraelci bojovali, zatímco vy se v klidu usadíte na společně dobytém území?
7
Nebo snad máte v úmyslu vzít ostatním odvahu, aby nevstoupili do země, kterou jim Hospodin věnoval?
8
Vždyť totéž učinili vaši předkové, které jsem vyslal z Kádeš-barneje, aby prozkoumali zemi.
9
Ačkoliv pronikli až k eškólskému údolí, ihned po návratu odradili všechny ostatní Izraelce, aby do Hospodinem zaslíbené země nevstupovali.
10
10-12 Tenkrát se Hospodin rozhněval a přísahal, že kromě věrného Jefunova syna Káleba a Núnova syna Jozua již nikdy žádný z Izraelců starší dvaceti let kvůli své nedůvěře nespatří zemi, kterou Hospodin již kdysi dávno slíbil praotcům Izraele - Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
11
***
12
***
13
Hospodin pak v rozhořčení nechal Izraelce čtyřicet let putovat pouští, dokud celá generace těch, kdo se proti němu provinili, nevymřela.
14
Avšak vy, jejich potomci, nyní jednáte stejně jako vaši předkové a provokujete Hospodina, aby se proti celému Izraeli ještě více rozhněval.
15
Jestliže odmítnete Hospodina uposlechnout, opět ponechá celý národ v poušti a kvůli vám všichni zahynou."
16
16-17 Rúbenovci a Gádovci ale Mojžíšovi vysvětlili: "Chceme zde pouze vystavět ohrady pro svá stáda a příbytky pro ženy a děti, abychom je ochránili před nynějšími obyvateli země. Všichni muži pak samozřejmě budou v plné zbroji bojovat společně s ostatními Izraelci, dokud všechny rody nezískají své území.
17
***
18
Nevrátíme se dříve, než všichni Izraelci dostanou svůj podíl.
19
Když nám svěříš toto území na východ od Jordánu, sami již na druhém břehu nebudeme chtít žádné další vlastnictví."
20
20-21 Mojžíš je vyslechl a odpověděl: "Dám vám svůj souhlas jen v případě, jestliže splníte, co jste slíbili, a všichni se ve zbroji vydáte s ostatními za Jordán, abyste s Hospodinovou pomocí vyhnali naše zbývající nepřátele.
21
***
22
Teprve tehdy, až nám Hospodin podrobí celou zemi, skončí váš závazek vůči jemu samotnému a ostatním izraelským rodům a budete se moci vrátit zpátky. Území na východ od Jordánu pak bude s Hospodinovým svolením trvale patřit jen vám.
23
Pokud ale svou přísahu nesplníte, proviníte se proti zbytku Izraele a odplata vás nemine.
24
Jděte a postavte ohrady pro dobytek i obydlí pro ženy a děti, ale nezapomeňte na svůj slib."
25
Gádovci a Rúbenovci ujistili Mojžíše: "Uděláme vše tak, jak nám nařídíš.
26
26-27 Naše děti a ženy i veškerý dobytek a ovce zůstanou tady v Gileádu, ale všichni muži se vyzbrojí a na tvůj rozkaz potáhnou v čele s Hospodinem za Jordán bojovat po boku ostatních."
27
***
28
28-29 Mojžíš pak oslovil kněze Eleazara, Núnova syna Jozua a představitele ostatních izraelských rodů a řekl jim: "Jestliže se Gádovci a Rúbenovci vyzbrojí a překročí s vámi Jordán, dejte jim po skončení všech bojů do trvalého vlastnictví území Gileádu.
29
***
30
Pokud se ale boje nezúčastní, budou muset zůstat s ostatními v Kenaanu."
31
Nato Gádovci a Rúbenovci dodali: "Tvé slovo, pane, je pro nás závazné jako Hospodinova vůle a uděláme, co nám nařídíš.
32
V čele s Hospodinem vstoupíme vyzbrojeni do Kenaanu, abychom natrvalo získali svůj podíl na východ od Jordánu."
33
Mojžíš tedy rozdělil mezi Gádovce, Rúbenovce a polovinu Manasesova rodu bývalá území emorejského krále Síchona a bášánského krále Óga včetně měst a jejich okolí.
34
34-36 Gádovci přestavěli a obsadili města Díbón, Atarót, Aróer, Atarót-šófan, Jaezer, Jogbehu, Bét-nimru a Bét-háran. Postavili kolem nich opevnění a vybudovali ohrady pro svá stáda.
35
***
36
***
37
37-38 Rúbenovci opravili města Chešbón, Eleále, Kirjátajim, Nebó, Baal-meón a Sibmu a některým z nich dali nové jméno.
38
***
39
Makírovi potomci z Manasesova rodu vytáhli do Gileádu a vyhnali Emorejce, kteří zde sídlili.
40
Mojžíš jim pak území Gileádu svěřil a potomci Manasesova syna Makíra je osídlili.
41
Další z Manasesových potomků Jaír mezitím dobyl okolní vesnice a dal jim název Jaírovy vesnice.
42
Muž jménem Nóbach pak ještě vydobyl město Kenat včetně okolních vesnic a pojmenoval ho po sobě Nóbach.
4 Mojžíšova 32:1
4 Mojžíšova 32:2
4 Mojžíšova 32:3
4 Mojžíšova 32:4
4 Mojžíšova 32:5
4 Mojžíšova 32:6
4 Mojžíšova 32:7
4 Mojžíšova 32:8
4 Mojžíšova 32:9
4 Mojžíšova 32:10
4 Mojžíšova 32:11
4 Mojžíšova 32:12
4 Mojžíšova 32:13
4 Mojžíšova 32:14
4 Mojžíšova 32:15
4 Mojžíšova 32:16
4 Mojžíšova 32:17
4 Mojžíšova 32:18
4 Mojžíšova 32:19
4 Mojžíšova 32:20
4 Mojžíšova 32:21
4 Mojžíšova 32:22
4 Mojžíšova 32:23
4 Mojžíšova 32:24
4 Mojžíšova 32:25
4 Mojžíšova 32:26
4 Mojžíšova 32:27
4 Mojžíšova 32:28
4 Mojžíšova 32:29
4 Mojžíšova 32:30
4 Mojžíšova 32:31
4 Mojžíšova 32:32
4 Mojžíšova 32:33
4 Mojžíšova 32:34
4 Mojžíšova 32:35
4 Mojžíšova 32:36
4 Mojžíšova 32:37
4 Mojžíšova 32:38
4 Mojžíšova 32:39
4 Mojžíšova 32:40
4 Mojžíšova 32:41
4 Mojžíšova 32:42
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36