Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 31
1
1-2 V té době řekl Hospodin Mojžíšovi: "Dříve než zemřeš, musíš potrestat Midjánce za to, co učinili Izraelcům."
2
***
3
3-4 Mojžíš uposlechl a oznámil lidu: "Vyzbrojte z každého izraelského rodu tisíc mužů, kteří na Hospodinův příkaz vytáhnou do války proti Midjáncům."
4
***
5
5-6 Jakmile každý z izraelských rodů vyzbrojil tisíc mužů, Mojžíš je poslal do boje. Do čela této armády dvanácti tisíc bojovníků postavil Pinchasa, syna kněze Elezara, který si vzal na cestu několik posvátných předmětů ze svatyně a signální trubku pro vydávání povelů.
6
***
7
Izraelci zaútočili proti Midjáncům a všechny muže tohoto národa až do posledního usmrtili.
8
Mezi mrtvými byli kromě mnoha jiných také Beórův syn Bileám a pět midjánských králů - Eví, Rekem, Súra, Chúra a Rebaa.
9
Ženy a děti však Izraelci zajali a společně s majetkem a dobytkem Midjánců je odvlekli jako válečnou kořist.
10
Vypleněná města a midjánská sídliště nakonec Izraelci podpálili a nechali lehnout popelem.
11
11-13 Potom se s veškerou kořistí, zvířaty a zajatci vrátili ke svému lidu, který tábořil v rovinaté oblasti Moábu podél řeky Jordánu naproti Jerichu. Když se přiblížili k ležení Izraelců, Mojžíš, kněz Eleazar a představitelé jednotlivých rodů jim vyšli vstříc mimo tábor.
12
***
13
***
14
Sotva ale Mojžíš spatřil jejich zajatce, rozhněval se na velitele oddílů armády a obořil se na ně:
15
"Jak jste mohli nechat všechny ženy naživu?
16
Vždyť právě ony se na radu zaklínače Bileáma vetřely do přízně izraelských mužů a přivedly celý národ do neštěstí kvůli uctívání falešného boha Baal-peóra namísto Hospodina.
17
Nyní tedy zabijte veškeré chlapce a také všechny ženy, které již měly pohlavní styk s mužem.
18
Dívky a ženy, které dosud s žádným mužem nespaly, si můžete ponechat pro sebe.
19
19-20 Potom však každý, kdo někoho zabil nebo přišel do kontaktu s usmrceným tělem, musí sedm dní zůstat mimo tábor. Třetí a sedmý den musí společně se zajatci podstoupit očistný obřad a očistit také všechny své oděvy a předměty, ať už jsou zhotoveny z jakéhokoliv materiálu."
20
***
21
Nato se ozval kněz Eleazar a řekl vojákům: "Postupujte podle nařízení, které dal Hospodin Mojžíšovi.
22
22-23 Zlato, stříbro, bronz, železo, cín, olovo a všechno ostatní, co neshoří v ohni musíte nejprve přečistit v plamenech a potom omýt očistnou vodou. Vodou také očistíte všechno ostatní, co by žár ohně nevydrželo.
23
***
24
Sedmý den si vyperete oděv a smíte se jako čistí opět vrátit do tábora."
25
Později Hospodin znovu promluvil k Mojžíšovi a přikázal mu:
26
26-27 "Společně s knězem Eleazarem a představiteli izraelských rodů sečteš všechny zajatce a ukořistěná zvířata a rozdělíš je mezi vojáky, kteří se účastnili boje, a mezi ostatní Izraelce.
27
***
28
28-29 Z poloviny, kterou přidělíš vojákům však nejprve odděl každého pětistého jedince ze zajatců i stád dobytka, oslů, ovcí i koz, a věnuj je knězi Eleazarovi jako podíl pro Hospodina.
29
***
30
Z části pro ostatní Izraelce podobně oddělíš ze všech zajatců i zvířat po jednom z každých padesáti a dáš je lévijcům, kteří pečují o mou svatyni."
31
Mojžíš a kněz Eleazar vykonali vše tak, jak jim nařídil Hospodin.
32
32-35 Kromě toho, co si vojáci ponechali sami pro sebe, válečná kořist obsahovala: 675 000 ovcí, 72 000 kusů dobytka, 61 000 oslů a 32 000 zajatých žen, které dosud nespaly s mužem.
33
***
34
***
35
***
36
36-47 47 Podle Hospodinova nařízení rozdělil Mojžíš celou kořist na dvě stejné poloviny které pak tvořilo 337 500 ovcí a koz, 36 000 kusů dobytka, 30 500 oslů a 16 000 žen. Z poloviny určené pro vojáky Mojžíš oddělil 675 ovcí a koz, 72 kusů dobytka, 61 oslů a 32 žen a vše odevzdal knězi Eleazarovi jako podíl pro Hospodina. Z druhé poloviny patřící ostatním Izraelcům pak Mojžíš vyčlenil každé padesáté zvíře a ženu a dal je lévijcům, kteří pečovali o svatyni, jak mu poručil Hospodin.
37
***
38
***
39
***
40
***
41
***
42
***
43
***
44
***
45
***
46
***
47
***
48
48-49 Jakmile byla kořist rozdělena, přišli za Mojžíšem velitelé armády a oznámili mu: "Spočítali jsme vojáky, které jsme vedli do boje, a zjistili jsme, že ani jediný z nich nechybí.
49
***
50
Proto nyní přinášíme všechny zlaté spony, náramky, pečetní prsteny, náušnice a náhrdelníky, které jsme vzali Midjáncům, abychom je zasvětili Hospodinu jako dar na výraz vděčnosti, že nás chránil."
51
51-54 Celková hmotnost zlatých šperků, které přinesli velitelé armády, byla sto devadesát kilogramů. (Ostatní vojáci si získanou kořist ponechali pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar všechno zlato přijali a uložili je do Hospodinovy svatyně jako památný dar Izraele.
4 Mojžíšova 31:1
4 Mojžíšova 31:2
4 Mojžíšova 31:3
4 Mojžíšova 31:4
4 Mojžíšova 31:5
4 Mojžíšova 31:6
4 Mojžíšova 31:7
4 Mojžíšova 31:8
4 Mojžíšova 31:9
4 Mojžíšova 31:10
4 Mojžíšova 31:11
4 Mojžíšova 31:12
4 Mojžíšova 31:13
4 Mojžíšova 31:14
4 Mojžíšova 31:15
4 Mojžíšova 31:16
4 Mojžíšova 31:17
4 Mojžíšova 31:18
4 Mojžíšova 31:19
4 Mojžíšova 31:20
4 Mojžíšova 31:21
4 Mojžíšova 31:22
4 Mojžíšova 31:23
4 Mojžíšova 31:24
4 Mojžíšova 31:25
4 Mojžíšova 31:26
4 Mojžíšova 31:27
4 Mojžíšova 31:28
4 Mojžíšova 31:29
4 Mojžíšova 31:30
4 Mojžíšova 31:31
4 Mojžíšova 31:32
4 Mojžíšova 31:33
4 Mojžíšova 31:34
4 Mojžíšova 31:35
4 Mojžíšova 31:36
4 Mojžíšova 31:37
4 Mojžíšova 31:38
4 Mojžíšova 31:39
4 Mojžíšova 31:40
4 Mojžíšova 31:41
4 Mojžíšova 31:42
4 Mojžíšova 31:43
4 Mojžíšova 31:44
4 Mojžíšova 31:45
4 Mojžíšova 31:46
4 Mojžíšova 31:47
4 Mojžíšova 31:48
4 Mojžíšova 31:49
4 Mojžíšova 31:50
4 Mojžíšova 31:51
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36