Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 3
1
V době, kdy Hospodin promlouval s Mojžíšem na hoře Sínaji, měl Áron čtyři syny.
2
Nejstarší se jmenoval Nádab a po něm následovali Abíhú, Eleazar a Ítamar.
3
Všichni byli obřadně vysvěceni a měli sloužit ve svatyni jako kněží.
4
Dva z nich Nádaba a Abíhúa však Hospodin nechal zahynout, když na Sínajské poušti přinesli do jeho přítomnosti neposvěcený oheň. Protože tito dva neměli žádné potomky, po zbytek Áronova života vykonávali úřad kněží pouze jejich bratři Eleazar a Ítamar.
5
Hospodin nařídil Mojžíšovi:
6
"Pověříš lévijce, aby pomáhali knězi Áronovi.
7
7-8 Budou pečovat o svatyni i veškeré její vybavení a vykonávat pro Árona a pro všechny ostatní Izraelce povinnosti spojené s posvátnými obřady.
8
***
9
Zasvětíš lévijce Áronovi a jeho synům, jako jejich podíl z Izraele.
10
Úřad kněží však budou vykonávat pouze Áron a jeho synové. Jestliže se na jejich místo opováží vstoupit kdokoliv jiný, zaplatí za to životem."
11
Mojžíš poslouchal a Hospodin pokračoval:
12
"Vyvolil jsem si lévijce za své namísto nejstarších potomků všech izraelských žen.
13
Už od té doby, kdy jsem nechal zahynout všechny prvorozené v Egyptě, patří nejstarší potomci Izraelců i jejich zvířat výhradně jen mně, Hospodinu."
14
14-15 Když Izraelci sídlili na Sínajské poušti, Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby podle rodových linií spočítal všechny lévijce starší než jeden měsíc.
15
***
16
Mojžíš Hospodina uposlechl a lévijce sečetl.
17
Lévi měl jako zakladatel rodu tři syny, kterým dal jména Geršón, Kehat a Merarí.
18
18-20 Geršónovi synové se jmenovali Libní a Šimeí, Kehatovi potomci Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel a konečně Merarí měl syny jménem Machlí a Muší.
19
***
20
***
21
21-22 Geršónův rod tvořily dvě linie (Libní a Šimeí) s celkovým počtem 7 500 mužů ve věku od jednoho měsíce.
22
***
23
23-24 V čele stál Láelův syn Eljásaf a rod tábořil na západní straně svatyně.
24
***
25
25-26 Geršónovci se starali o stanové dílce svatyně, oponu ze vchodu do svatyně, plátěnou zástěnu okolo nádvoří svatyně včetně vstupního závěsu a také o lana a vše co k těmto věcem náleželo.
26
***
27
27-28 Kehatův rod tvořily čtyři linie (Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel) s celkovým počtem 8 600 mužů ve věku od jednoho měsíce.
28
***
29
29-30 V čele stál Uzíelův syn Elísáfan a rod tábořil na jižní straně svatyně.
30
***
31
Kehatovci dostali za úkol strážit svatyni a kromě toho zodpovídali za truhlu s deskami Hospodinova zákona, stůl ve svatyni, svícen, oltáře, předměty a nádoby používané při obřadech ve svatyni, oponu z velesvatyně a všechno ostatní, co k těmto věcem náleželo.
32
Vůdcem všech lévijců byl Áronův syn Eleazar, který dohlížel na veškeré dění a povinnosti spojené se svatyní.
33
33-34 Rod Merarího tvořily dvě linie (Machlí a Muší) s celkovým počtem 6 200 mužů ve věku od jednoho měsíce.
34
***
35
V čele stál Abíchajilův syn Súríel a rod tábořil na severní straně svatyně.
36
36-37 Meraríovci se starali o nosnou konstrukci svatyně včetně desek, trámů, kůlů a patek, dále o kůly z plotu nádvoří svatyně i s jejich patkami, stanové kolíky, lana a veškeré související vybavení.
37
***
38
Na východní straně svatyně pak tábořil Mojžíš s Áronem a jeho potomky. Zodpovídali za celou svatyni a za všechny obyvatele Izraele, a proto každý nepovolaný, kdo se namísto nich přiblížil ke svatyni, zaplatil za svou opovážlivost životem.
39
Když tedy Mojžíš na Hospodinův příkaz sečetl veškeré muže ze všech rodových linií lévijců ve věku od jednoho měsíce, napočítal jich 22 000.
40
Později Hospodin Mojžíšovi přikázal: "Zjisti počet všech prvorozených Izraelců starších než jeden měsíc a vytvoř jejich jmenný seznam.
41
Přestože jako prvorození patří mně, Hospodinu, oddělím pro sebe náhradou za ně lévijce a namísto prvorozených kusů dobytka Izraelců dobytek lévijců."
42
Mojžíš uposlechl, co mu Hospodin nařídil, a spočítal všechny nejdříve narozené izraelské muže.
43
Ve věku od jednoho měsíce výše jich napočítal a jmenovitě zapsal 22 273.
44
Když byl Mojžíš hotov, Hospodin mu řekl:
45
"Namísto Izraelců a jejich dobytka si vezmu lévijce a jejich dobytek.
46
46-47 Prvozených Izraelců je však o 273 více než lévijců, a proto každého z těch, kdo jsou navíc, vyplatíte pěti kusy stříbra podle oficiální váhy stanovené svatyní.
47
***
48
Toto výkupné za přebývající Izraelce pak odevzdáte Áronovi a jeho synům."
49
49-51 Mojžíš tedy vybral za prvorozené Izraelce, kteří převyšovali počet lévijců, 1365 stříbrných platidel příslušné hmotnosti a podle příkazu od Hospodina je svěřil Áronovi a jeho synům.
4 Mojžíšova 3:1
4 Mojžíšova 3:2
4 Mojžíšova 3:3
4 Mojžíšova 3:4
4 Mojžíšova 3:5
4 Mojžíšova 3:6
4 Mojžíšova 3:7
4 Mojžíšova 3:8
4 Mojžíšova 3:9
4 Mojžíšova 3:10
4 Mojžíšova 3:11
4 Mojžíšova 3:12
4 Mojžíšova 3:13
4 Mojžíšova 3:14
4 Mojžíšova 3:15
4 Mojžíšova 3:16
4 Mojžíšova 3:17
4 Mojžíšova 3:18
4 Mojžíšova 3:19
4 Mojžíšova 3:20
4 Mojžíšova 3:21
4 Mojžíšova 3:22
4 Mojžíšova 3:23
4 Mojžíšova 3:24
4 Mojžíšova 3:25
4 Mojžíšova 3:26
4 Mojžíšova 3:27
4 Mojžíšova 3:28
4 Mojžíšova 3:29
4 Mojžíšova 3:30
4 Mojžíšova 3:31
4 Mojžíšova 3:32
4 Mojžíšova 3:33
4 Mojžíšova 3:34
4 Mojžíšova 3:35
4 Mojžíšova 3:36
4 Mojžíšova 3:37
4 Mojžíšova 3:38
4 Mojžíšova 3:39
4 Mojžíšova 3:40
4 Mojžíšova 3:41
4 Mojžíšova 3:42
4 Mojžíšova 3:43
4 Mojžíšova 3:44
4 Mojžíšova 3:45
4 Mojžíšova 3:46
4 Mojžíšova 3:47
4 Mojžíšova 3:48
4 Mojžíšova 3:49
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36