A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 27

1
1-2 Jednoho dne přišlo za Mojžíšem pět dcer zesnulého Selofchada z Manasesova rodu. (Jeho předky v rodové linii byli Chefer, Gileád, Makír a Manases, zakladatel rodu.) Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa - tak se dívky jmenovaly - se před zraky Mojžíše, kněze Eleazara a všech shromážděných Izraelců včetně velitelů postavily ke vchodu do svatyně a prohlásily:
2
***
3
"Náš otec zahynul v poušti a nezanechal po sobě žádného syna. Nezemřel se zrádci při Kórachově vzpouře, ale zcela přirozeně, jako jednou musí zemřít každý obyčejný smrtelník.
4
Protože nezplodil žádného mužského potomka, nemá nikoho, kdo by se stal pokračovatelem jeho rodu. Dej nám tedy trvalý podíl, jaký obdrží ostatní jeho příbuzní, abychom zabránily zániku jeho rodové linie."
5
5-6 Mojžíš požádal o radu Hospodina a ten mu sdělil:
6
***
7
Selofchadovy dcery mají pravdu a jako právoplatné dědičky musí dostat trvalý podíl z majetku jako všichni ostatní příbuzní jejich otce.
8
Oznam všem Izraelcům, že v případě úmrtí kohokoliv, kdo po sobě nezanechal syna, náleží dědictví dceři zesnulého.
9
9-10 Pokud nemá dceru, převeďte majetek na jeho bratry, a jestliže nemá ani bratry, získají dědictví jeho strýcové z otcovy strany.
10
***
11
A kdyby snad neměl ani strýce, propadne jeho majetek nejbližšímu příbuznému z jeho rodu. Oznam Izraelcům, že toto nařízení, které jsem ti já sám dal, pro ně bude platit jako zákon."
12
Později Hospodin Mojžíšovi oznámil: "Vystup na horu v pohoří Abárím a prohlédni si zemi, kterou jsem svěřil Izraelcům.
13
13-14 Až ji spatříš, zemřeš jako tvůj bratr Áron, neboť když se proti mně Izraelci bouřili na poušti Sinu, neuposlechli jste mé nařízení a neukázali lidem, jak jsem laskavý." (Hospodin měl na mysli událost, která se odehrála na místě nazvaném Vody sváru v Kádeši.)
14
***
15
Nato Mojžíš odvětil:
16
16-17 "Jsi Panovníkem a Bohem všech lidí, a proto urči Izraelcům nového vůdce, který stane v jejich čele jako vzor a vojevůdce, aby nezůstali jako stádo bez pastýře."
17
***
18
Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Takové schopnosti má Núnův syn Jozue.
19
Proto společně přijďte ke knězi Eleazarovi a před zraky celého shromáždění na Jozua vložíš ruce a pověříš ho vedením národa.
20
Veřejně mu předáš část svých pravomocí, aby ho všichni Izraelci poslouchali.
21
Na mou vůli se Jozue bude dotazovat kněze Eleazara, kterému svá rozhodnutí oznámím prostřednictvím posvátných losů. Jozue a s ním všichni ostatní lidé budou jednat pouze podle Eleazarova nařízení."
22
Na Hospodinův příkaz tedy Mojžíš povolal Jozua a před zraky celého Izraele s ním předstoupil před kněze Eleazara.
23
Potom na něj vložil ruce a předal mu své pověření, jak rozhodl Hospodin.
4 Mojžíšova 27:1
4 Mojžíšova 27:2
4 Mojžíšova 27:3
4 Mojžíšova 27:4
4 Mojžíšova 27:5
4 Mojžíšova 27:6
4 Mojžíšova 27:7
4 Mojžíšova 27:8
4 Mojžíšova 27:9
4 Mojžíšova 27:10
4 Mojžíšova 27:11
4 Mojžíšova 27:12
4 Mojžíšova 27:13
4 Mojžíšova 27:14
4 Mojžíšova 27:15
4 Mojžíšova 27:16
4 Mojžíšova 27:17
4 Mojžíšova 27:18
4 Mojžíšova 27:19
4 Mojžíšova 27:20
4 Mojžíšova 27:21
4 Mojžíšova 27:22
4 Mojžíšova 27:23
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36