Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 26
1
1-2 Když neštěstí pominulo, Hospodin oslovil Mojžíše a Áronova syna Eleazara a nařídil jim, aby v celém Izraeli provedli sčítání lidu a podle příslušnosti k jednotlivým rodům pořídili seznam všech bojeschopných mužů starších dvaceti let.
2
***
3
3-4 (Izraelci tenkrát sídlili v rovinaté oblasti Moábu podél řeky Jordánu naproti Jerichu.) Mojžíš s Eleazarem tedy svolali odpovědné muže a podle Hospodinova nařízení jim přikázali, aby sečetli všechny muže od dvacetiletých výše, kteří byli schopni sloužit v armádě. Zde jsou výsledky sčítání potomků těch, kdo opustili Egypt:
4
***
5
5-6 Rod Rúbenovců (Rúben byl nejstarším synem praotce Jákoba) tvořily čtyři hlavní rodové linie, které založili tito Rúbenovi synové: Chanók, Palú, Chesrón a Karmí.
6
***
7
Mezi potomky rodu Rúbenovců bylo celkem 43 730 bojeschopných mužů.
8
8-9 Palú pak zplodil Eliába, který přivedl na svět syny Nemúela, Dátana a Abírama. Velitelé Dátan a Abíram se společně s příznivci vzbouřence Kóracha postavili proti Mojžíšovi a Áronovi a znevážili Hospodina.
9
***
10
Hospodin proto tenkrát poručil, aby se země rozestoupila a pozřela oba odpůrce a jejich rodiny včetně Kóracha. Kromě nich tehdy Hospodin ještě pro výstrahu lidu spálil na prach dvě stě padesát mužů, kteří se postavili na jejich stranu.
11
Někteří Kórachovi potomci však zůstali naživu.
12
12-13 Rod Šimeónovců tvořilo pět rodových linií, které založili tito Šimeónovi synové: Nemúel, Jámin, Jákina, Zerach a Šaul.
13
***
14
Mezi potomky rodu Šimeónovců bylo celkem 22 200 bojeschopných mužů.
15
15-17 Rod Gádovců tvořilo sedm rodových linií, které založili tito Gádovi synové: Sefón, Chagí, Šúni, Ozní, Éri, Aród a Aréli.
16
***
17
***
18
Mezi potomky rodu Gádovců bylo celkem 40 500 bojeschopných mužů.
19
19-20 Rod Judovců tvořily tři rodové linie, které založili tito Judovi synové: Šéla, Peres a Zerach. (Mezi Judovy syny patřili také Er a Ónan, kteří však zemřeli v kenaanské zemi a nezanechali po sobě žádné další potomky.)
20
***
21
Peresovu linii dále rozvíjeli jeho dva synové Chesrón a Chamúl.
22
Mezi potomky rodu Judovců bylo celkem 76 500 bojeschopných mužů.
23
23-24 Rod Isacharovců tvořily čtyři rodové linie, které založili tito Isacharovi synové: Tóla, Púva, Jašúb a Šimrón.
24
***
25
Mezi potomky rodu Isacharovců bylo celkem 64 300 bojeschopných mužů.
26
Rod Zabulónovců tvořily tři rodové linie, které založili tito Zabulónovi synové: Sered, Elón a Jachleel.
27
Mezi potomky rodu Zabulónovců bylo celkem bojeschopných mužů.
28
Synové praotce Josefa - Manases a Efrajim se rozdělili a vytvořili dva samostatné izraelské rody.
29
Rod Manasesovců tvořila jen jedna hlavní rodová linie, kterou založil Manasesův syn Makír. Ten pak přivedl na svět Gileáda.
30
30-32 Gileádovu linii dále rozvíjelo jeho šest synů: Íezer, Chelek, Asríel, Šekem, Šemída a Chefer.
31
***
32
***
33
Cheferův syn Selofchad však nezplodil žádné syny. Měl jenom dcery, které se jmenovaly Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa.
34
Mezi potomky rodu Manasesovců bylo celkem 52 700 bojeschopných mužů.
35
Rod Efrajimovců tvořily tři rodové linie, které založili tito Efrajimovi synové: Šútelach, Beker a Tachan.
36
Šútelach pak zplodil syna Erána.
37
Mezi potomky rodu Efrajimovců bylo celkem 32 500 bojeschopných mužů.
38
38-39 Rod Benjamínovců tvořilo pět rodových linií, které založili tito Benjamínovi synové: Bela, Ašbel, Achíram, Šefúfam a Chúfam.
39
***
40
Bela se pak stal otcem Arda a Naamána.
41
Mezi potomky rodu Benjamínovců bylo celkem 45 600 bojeschopných mužů.
42
Rod Danovců tvořila pouze jedna rodová linie, kterou založil Danův syn Šúcham.
43
Mezi potomky rodu Danovců bylo celkem 64 400 bojeschopných mužů.
44
Rod Ašerovců tvořily tři rodové linie, které založili tito Ašerovi synové: Jimna, Jišví a Beríja.
45
45-46 Beríja zplodil Chebera a Malkíela a Ašer se stal otcem dcery jménem Serach.
46
***
47
Mezi potomky rodu Ašerovců bylo celkem 53 400 bojeschopných mužů.
48
48-49 Rod Neftalíovců tvořily čtyři rodové linie, které založili tito Neftalíovi synové: Jachseel, Gúní, Jeser a Šilém.
49
***
50
Mezi potomky rodu Neftalíovců bylo celkem 45 400 bojeschopných mužů.
51
Celkový počet bojeschopných mužů ze všech linií izraelských rodů byl 601 730.
52
Když Mojžíš zjistil počet Izraelců, Hospodin mu oznámil:
53
Rozdělíš zemi do trvalého vlastnictví mezi tyto rodové linie a rodiny podle zapsaného počtu příslušníků jednotlivých skupin.
54
Pro větší skupiny připravíš větší území a naopak malým rodům určíš menší podíl.
55
55-56 Nakonec vám pomocí losu já sám určím, jak máte jednotlivá území mezi velké i malé rody rozdělit."
56
***
57
Základy jednotlivých linií rodu Léviovců položili Léviho synové Geršón, Kehat a Merarí.
58
Kromě potomků těchto tří mužů ale k rodu Léviovců patřily také rodiny, které založili Libní, Chebrón, Machlí, Muší a Kórach. Kehat zplodil Amráma.
59
Amrám si vzal za ženu Léviho dceru Jókebed, která se narodila v Egyptě. Jókebed přivedla Amrámovi na svět bratry Árona a Mojžíše a jejich sestru Mirjam.
60
Áron pak zplodil čtyři syny a dal jim jména Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
61
Nádaba a Abíhúa ale Hospodin nechal zahynout, protože ho znevážili neposvěceným ohněm.
62
Celkový počet všech lévijců starších než jeden měsíc byl 23 000. Jejich sčítání však probíhalo odděleně od ostatních izraelských rodů, protože lévijci jako jediní nedostali do trvalého vlastnictví žádný majetek.
63
Takto tedy vypadal národ Izraelců, když Mojžíš s knězem Eleazarem provedli sčítání lidu v rovinaté oblasti Moábu podél řeky Jordánu naproti Jerichu.
64
V té době však již mezi nimi nebyl ani jediný z Izraelců, které Mojžíš s knězem Áronem kdysi sečetli na Sínajské poušti.
65
Hospodin tak naplnil svůj rozsudek a všechny kromě Jefunova syna Káleba a Núnova syna Jozueho nechal zahynout v poušti.
4 Mojžíšova 26:1
4 Mojžíšova 26:2
4 Mojžíšova 26:3
4 Mojžíšova 26:4
4 Mojžíšova 26:5
4 Mojžíšova 26:6
4 Mojžíšova 26:7
4 Mojžíšova 26:8
4 Mojžíšova 26:9
4 Mojžíšova 26:10
4 Mojžíšova 26:11
4 Mojžíšova 26:12
4 Mojžíšova 26:13
4 Mojžíšova 26:14
4 Mojžíšova 26:15
4 Mojžíšova 26:16
4 Mojžíšova 26:17
4 Mojžíšova 26:18
4 Mojžíšova 26:19
4 Mojžíšova 26:20
4 Mojžíšova 26:21
4 Mojžíšova 26:22
4 Mojžíšova 26:23
4 Mojžíšova 26:24
4 Mojžíšova 26:25
4 Mojžíšova 26:26
4 Mojžíšova 26:27
4 Mojžíšova 26:28
4 Mojžíšova 26:29
4 Mojžíšova 26:30
4 Mojžíšova 26:31
4 Mojžíšova 26:32
4 Mojžíšova 26:33
4 Mojžíšova 26:34
4 Mojžíšova 26:35
4 Mojžíšova 26:36
4 Mojžíšova 26:37
4 Mojžíšova 26:38
4 Mojžíšova 26:39
4 Mojžíšova 26:40
4 Mojžíšova 26:41
4 Mojžíšova 26:42
4 Mojžíšova 26:43
4 Mojžíšova 26:44
4 Mojžíšova 26:45
4 Mojžíšova 26:46
4 Mojžíšova 26:47
4 Mojžíšova 26:48
4 Mojžíšova 26:49
4 Mojžíšova 26:50
4 Mojžíšova 26:51
4 Mojžíšova 26:52
4 Mojžíšova 26:53
4 Mojžíšova 26:54
4 Mojžíšova 26:55
4 Mojžíšova 26:56
4 Mojžíšova 26:57
4 Mojžíšova 26:58
4 Mojžíšova 26:59
4 Mojžíšova 26:60
4 Mojžíšova 26:61
4 Mojžíšova 26:62
4 Mojžíšova 26:63
4 Mojžíšova 26:64
4 Mojžíšova 26:65
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36