A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 25

1
1-2 V době, kdy Izrael sídlil v Šitímu, se izraelští muži začali oddávat sexu s moábskými ženami. Nezůstalo však jen u toho a muži se na pozvání cizinek postupně začali účastnit obětních hostin a uctívat falešné moábské bohy.
2
***
3
3-4 Když pak Izraelci otevřeně začali vzývat Baal-peóra jako svého boha, Hospodin vzplanul hněvem a řekl Mojžíšovi: "Dej na můj příkaz shromáždit a veřejně za bílého dne popravit všechny izraelské vůdce, zodpovědné za tento lid, abych nemusel potrestat celý národ."
4
***
5
Mojžíš uposlechl a nařídil izraelským soudcům: "Každý z vás musí mezi lidmi ze svého rodu usmrtit všechny, kdo uctívají Baal-peóra."
6
Když pak Mojžíš s ostatními Izraelci naříkali před Hospodinovou svatyní nad tím, čeho se národ dopustil, stalo se, že jeden z Izraelců si před zraky celého shromáždění přivedl midjánskou ženu až do tábora a přímo do svého stanu.
7
7-8 Sotva to ale uviděl Eleazarův syn (Áronův vnuk) Pinchas, vyrazil zprostřed lidu a s oštěpem v ruce se vrhl do stanu tohoto muže, kde oba smilníky jednou ranou probodl. Jeho čin zastavil pohromu, která sužovala celý národ,
8
***
9
ale přesto již do té doby zemřelo dvacet čtyři tisíc Izraelců.
10
10-11 Hospodin pak oslovil Mojžíše a řekl mu: "Chtěl jsem skoncovat s celým národem, ale Eleazarův syn (vnuk kněze Árona) Pinchas odvrátil mé rozhořčení, neboť projevil svůj spravedlivý hněv, aby mi mezi lidem zachoval úctu.
11
***
12
12-13 Za to, že se postavil na mou stranu a svým činem mne přesvědčil, abych Izraelcům odpustil, bude on sám a jeho potomci navždy zastávat úřad mých kněží."
13
***
14
Mužem, jehož Pinchas tenkrát zabil, byl Sálův syn Zimrí, který velel jedné z linií rodu Šimeónovců.
15
Žena, která zemřela společně s ním, se jmenovala Kozbí. Její otec Súr byl náčelníkem jednoho z midjánských rodů.
16
Krátce po této události Hospodin nařídil Mojžíšovi:
17
17-18 "Vyhlaďte Midjánce jako nepřátele, protože vás svedli k uctívání falešného boha Baal-peóra, a navíc se prostřednictvím Kozbí, usmrcené dcery midjánského náčelníka, pokusili v době, kdy na Izraelce dopadla pohroma, rozložit morálku celého národa."
4 Mojžíšova 25:1
4 Mojžíšova 25:2
4 Mojžíšova 25:3
4 Mojžíšova 25:4
4 Mojžíšova 25:5
4 Mojžíšova 25:6
4 Mojžíšova 25:7
4 Mojžíšova 25:8
4 Mojžíšova 25:9
4 Mojžíšova 25:10
4 Mojžíšova 25:11
4 Mojžíšova 25:12
4 Mojžíšova 25:13
4 Mojžíšova 25:14
4 Mojžíšova 25:15
4 Mojžíšova 25:16
4 Mojžíšova 25:17
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36