A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 231
Jakmile vyšli pod vrchol, Bileám nařídil Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a dal připravit sedm býků a sedm beranů.
2
Balák udělal, co mu Bileám řekl, a když byl hotov, společně obětovali na každém z oltářů jednoho býka a berana.
3
Zatímco oběti stravoval oheň, Bileám řekl Balákovi: "Zůstaň zde u oltářů a já sám vystoupím na vrchol a požádám Hospodina, aby se mi zjevil. Jestliže mne vyslyší, oznámím ti, co mi řekl."
4
Bůh se skutečně ukázal a Bileám řekl: "Na sedmi oltářích jsem pro tebe obětoval sedm býků a sedm beranů."
5
Nato Hospodin předal Bileámovi své poselství a poslal ho zpět ke králi Balákovi."
6
Bileám tedy sešel dolů a nalezl krále se všemi ostatními představiteli Moábu u obětních oltářů.
7
Potom Bileám zvolal: "Moábský král Balák mne povolal z východního pohoří Aramu, abych odsoudil a proklel izraelský národ.
8
Jak ale mohu někoho proklínat, když ho Bůh nezatratil?
9
Z vrcholků skal vidím, že Izraelci se nepodobají ostatním národům. Jsou jiní a žijí odděleně.
10
Podobně jako zrnka prachu nikdo nespočítá ani čtvrtinu jejich národa. Kéž bych jednoho dne zesnul jako oni pokojným spánkem smrti spravedlivých."
11
Sotva to král Balák uslyšel, obořil se na Bileáma: "Co to děláš? Přivedl jsem tě, abys proklel mé nepřátele a ty jim naopak předpovídáš to nejlepší!"
12
Nato však Bileám odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit pouze to, co mi přikáže Hospodin?"
13
Balák tedy řekl: "Pojď se mnou na jiné místo, odkud je vidět tábor Izraelců. Z celého národa uvidíš jen část, ale přesto na něj odsud můžeš uvrhnout prokletí."
14
Nato odešel s Bileámem na pole hlídek na vrcholu hory Pisgy. Na místě postavil sedm oltářů a na každém z nich obětoval jednoho býka a berana.
15
Když byl Balák hotov, Bileám ho požádal: "Zůstaň zde u svých obětí a já se opodál setkám s Hospodinem."
16
Hospodin se Bileámovi skutečně zjevil a oznámil mu, s jakou odpovědí se má vrátit ke králi Balákovi.
17
Když se Bileám vrátil, král Balák stál se všemi představiteli Moábu u obětních oltářů a ihned se Bileáma zeptal: "Tak co ti řekl Hospodin?"
18
Nato Bileám zvolal: "Dobře poslouchej, králi Baláku! Nečekej od Boha, že bude lhát nebo náhle měnit svá rozhodnutí.
19
Vždyť Bůh není člověk a nejedná jako on. Což nepotvrzuje svá slova činy a neplní, co slíbil?
20
Nařídil mi, abych Izraelcům požehnal. Mohu snad vzdorovat, když on jim projevil svou přízeň?
21
Izraelský národ nežije v bídě a nemá se čeho obávat. Vždyť Hospodin je s nimi a všichni ho oslavují jako svého krále.
22
Sám Bůh je vysvobodil z Egypta a dal jim sílu nezkrotného býka.
23
Izraeli neublíží žádná kouzla a prokletí. Ostatní mohou jen obdivovat, co Bůh pro svůj národ udělal.
24
Izraelci jsou jako mocní lvi, kteří neustoupí, dokud nezvítězí a nenasytí se masem a krví svých obětí."
25
Sotva Bileám domluvil, král Balák se na něj osopil: "Když nedokážeš Izraelce proklít, tak jim alespoň neustále nežehnej."
26
Bileám však znovu odpověděl: "Neříkal jsem ti snad, že smím vyslovit jen to, co mi přikáže Hospodin?"
27
27-28 Král Balák se ale nepoučil a opět řekl Bileámovi: "Půjdeme jinam, kde ti snad Bůh dovolí, abys Izraelce proklel," a odvedl Bileáma na vrchol hory Peóru, která se zvedá z pouště.
28
***
29
I tentokrát Bileám poručil králi Balákovi, aby na místě nechal vystavět sedm oltářů a obětoval sedm býků a sedm beranů.
30
Balák uposlechl a obětoval na každém z oltářů jednoho býka a berana.4 Mojžíšova 23:1

4 Mojžíšova 23:2

4 Mojžíšova 23:3

4 Mojžíšova 23:4

4 Mojžíšova 23:5

4 Mojžíšova 23:6

4 Mojžíšova 23:7

4 Mojžíšova 23:8

4 Mojžíšova 23:9

4 Mojžíšova 23:10

4 Mojžíšova 23:11

4 Mojžíšova 23:12

4 Mojžíšova 23:13

4 Mojžíšova 23:14

4 Mojžíšova 23:15

4 Mojžíšova 23:16

4 Mojžíšova 23:17

4 Mojžíšova 23:18

4 Mojžíšova 23:19

4 Mojžíšova 23:20

4 Mojžíšova 23:21

4 Mojžíšova 23:22

4 Mojžíšova 23:23

4 Mojžíšova 23:24

4 Mojžíšova 23:25

4 Mojžíšova 23:26

4 Mojžíšova 23:27

4 Mojžíšova 23:28

4 Mojžíšova 23:29

4 Mojžíšova 23:304 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36