Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 22
1
Izraelci pokračovali v cestě směrem k rovinaté oblasti Moábu a utábořili se na východním břehu Jordánu naproti Jerichu.
2
2-3 Moábský král, Sipórův syn Balák, i všichni obyvatelé jeho země dostali strach, protože dobře věděli, jak Izraelci naložili s Emorejci, a obávali se jejich početní převahy.
3
***
4
Znepokojení obyvatelé Moábu proto začali naříkat ke svým vůdcům: "Až proti nám Izraelci zaútočí, všechno kolem nás zůstane pusté jako louka spasená stádem dobytka."
5
Na nátlak lidu tedy král Balák vypravil posly k Beórovu synu, zaklínači Bileámovi, který sídlil v Petóru nedaleko řeky Eufrat.
6
Balák mu vzkázal: "Izraelský národ, který opustil Egypt, zaplňuje zemi a nyní se usadil vedle mého království. Vím o tobě, že dokážeš přivolávat přízeň i zatracení. Proto prosím přijď ke mně a uvrhni na celý jejich národ prokletí, neboť sám si proti jejich přesile neporadím. Potom se mi snad podaří nad nimi zvítězit a vyhnat je z blízkosti své země."
7
Moábští představitelé tedy připravili pro Bileáma hodnotné dary, a když k němu dorazili, vyřídili mu vzkaz od svého krále Baláka.
8
"Zůstaňte tady přes noc," odvětil Bileám, "a ráno vám oznámím, co mi na vaši žádost odpověděl Hospodin." A tak moábští představitelé zůstali u Bileáma.
9
V noci se Bůh Bileáma zeptal: "Kdopak tě to přišel navštívit?"
10
10-11 Bileám odpověděl: "Poslal je ke mně moábský král Balák a požádal mne, abych proklel Izraelce, kteří opustili Egypt a obsazují zemi. Doufá, že je pak bude moci porazit a vyhnat."
11
***
12
Bůh však Bileáma varoval: "Izraelci se těší mé přízni, a proto s těmito posly nikam nechoď a nikoho neproklínej."
13
Bileám tedy ráno vstal a řekl Balákovým vyslancům: "Vraťte se do své země, neboť Hospodin mi nedovolil, abych šel s vámi."
14
Moábští představitelé tedy odešli a doma oznámili králi Balákovi, že Bileám je odmítl následovat.
15
Balák se však nevzdal a vypravil k Bileámovi ještě početnější a vlivnější skupinu než předtím.
16
16-17 Když poslové opět dorazili k Bileámovi, předali mu tento Balákův vzkaz: "Neváhej a přijď. Hojně tě odměním a udělám, co si budeš přát. Jen prosím přijď a uval na Izraelce prokletí."
17
***
18
Bileám ale vyslancům odvětil: "I kdyby mi Balák dal svůj palác a všechno své stříbro a zlato, nemohu se ani v nejmenším protivit nařízení Hospodina, svého Boha.
19
Zůstaňte ale raději přes noc jako vaši předchůdci a já zjistím, jestli si to Hospodin třeba nerozmyslel."
20
Té noci se Bůh opět Bileámovi zjevil a řekl: "Když tě pozvání těch mužů tolik láká, tak s nimi jdi. Uděláš ale jen to, co ti nařídím."
21
21-22 Bileámovo rozhodnutí však Hospodina velmi popudilo. Proto když si Bileám na druhý den ráno osedlal svou oslici a vyrazil ještě se dvěma služebníky za představiteli Moábu, Bůh mu postavil do cesty svého anděla, aby ho zastavil.
22
***
23
Jakmile oslice před sebou uviděla Hospodinova anděla s taseným mečem v ruce, obrátila se a sešla z cesty na pole. Bileám nic netušil, a tak tloukl oslici hlava nehlava, aby se vrátila na cestu.
24
Vzápětí se Hospodinův anděl postavil na pěšinu mezi dvě vinice, kterou z obou stran lemovaly zdi.
25
Sotva oslice opět spatřila Hospodinova anděla, přitiskla se k jedné ze zdí a pohmoždila Bileámovi nohu. Bileám ji zato opět zbil.
26
Nakonec se Hospodinův anděl postavil do soutěsky, kde nebylo možné nikam odbočit ani uhnout.
27
Když si tentokrát oslice při pohledu na Hospodinova anděla lehla i s Bileámem na hřbetě na zem, Bileám se velice rozlítil a začal ji mlátit svou holí.
28
V tu chvíli však Hospodin učinil zázrak a oslice oslovila Bileáma: "Proč mne už po třetí biješ? Vždyť jsem ti nic neudělala."
29
Bileám však odvětil: "Vždyť kvůli tobě teď vypadám jako blázen! Kdybych měl v ruce meč, na místě bych tě zabil."
30
"Nejsem snad tvá vlastní oslice, na níž jsi vždy jezdíval?" pokračovalo zvíře. "Cožpak mám ve zvyku se takto chovat?" Bileám musel přiznat, že ne.
31
Nato Hospodin nechal Bileáma prohlédnout a on před sebou na cestě spatřil Hospodinova anděla s taseným mečem. Ihned se tedy poklonil a padl tváří k zemi.
32
Hospodinův anděl se ho zeptal: "Proč jsi svou oslici třikrát zbil? Přišel jsem tě zastavit, protože tvé rozhodnutí cestovat do Moábu je zlé.
33
Oslice mne viděla a třikrát se mi vyhnula. Kdyby to neudělala, zůstala by sice naživu, ale tebe bych už dávno zabil."
34
Když Hospodinův anděl domluvil, Bileám řekl: "Provinil jsem se. Netušil jsem, že ses mi snažil zabránit v cestě. Pokud ale nechceš, abych jel dál, vrátím se domů."
35
Hospodinův anděl však řekl: "Když už jsi vyjel, tak pokračuj, ale řekneš jen to, co ti Hospodin nařídí." Bileám tedy následoval Balákovy posly dál.
36
Jakmile Balák dostal zprávu, že Bileám přijíždí, vyšel mu naproti až do posledního moábského města na samé hranici u řeky Arnónu, aby ho uvítal.
37
Když se potkali, Balák řekl: "Proč jsi hned nereagoval na mé naléhavá pozvání a nepřišel ke mně? Myslíš si snad, že tě za tvou pomoc nedokáži náležitě odměnit?"
38
Noto Bileám řekl: "Teď jsem tady, ale přesto nevím, zda ode mne uslyšíš, co žádáš, protože smím vyslovit jen to, co mi přikáže Bůh."
39
Po tomto rozhovoru se Bileám s Balákem odebrali do Kirjat-chusótu.
40
Tam nechal Balák obětovat dobytek a ovce a pozval k obětní hostině také Bileáma a vyslance, kteří ho přivedli.
41
Na druhý den ráno pak Balák vystoupil s Bileámem na jeden z posvátných pahorků falešného boha Baala, odkud byla vidět část izraelského tábora.
4 Mojžíšova 22:1
4 Mojžíšova 22:2
4 Mojžíšova 22:3
4 Mojžíšova 22:4
4 Mojžíšova 22:5
4 Mojžíšova 22:6
4 Mojžíšova 22:7
4 Mojžíšova 22:8
4 Mojžíšova 22:9
4 Mojžíšova 22:10
4 Mojžíšova 22:11
4 Mojžíšova 22:12
4 Mojžíšova 22:13
4 Mojžíšova 22:14
4 Mojžíšova 22:15
4 Mojžíšova 22:16
4 Mojžíšova 22:17
4 Mojžíšova 22:18
4 Mojžíšova 22:19
4 Mojžíšova 22:20
4 Mojžíšova 22:21
4 Mojžíšova 22:22
4 Mojžíšova 22:23
4 Mojžíšova 22:24
4 Mojžíšova 22:25
4 Mojžíšova 22:26
4 Mojžíšova 22:27
4 Mojžíšova 22:28
4 Mojžíšova 22:29
4 Mojžíšova 22:30
4 Mojžíšova 22:31
4 Mojžíšova 22:32
4 Mojžíšova 22:33
4 Mojžíšova 22:34
4 Mojžíšova 22:35
4 Mojžíšova 22:36
4 Mojžíšova 22:37
4 Mojžíšova 22:38
4 Mojžíšova 22:39
4 Mojžíšova 22:40
4 Mojžíšova 22:41
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36