Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 21
1
V negebské poušti na jihu Kenaanu se rozkládalo území krále Aradu. Když se mu doneslo, že cestou od Atárímu se k jeho zemi blíží národ Izraelců, vytáhl proti nim se svou armádou a několik jich zajal.
2
Tenkrát Izraelci prosili Hospodina o pomoc a přísahali: "Když nám pomůžeš tento národ porazit, navždy ti zasvětíme jejich města a na důkaz toho, že patří jen tobě, je srovnáme se zemí."
3
Hospodin vyšel Izraelcům vstříc a pomohl jim nad Kenaanci zvítězit. Izraelci pak beze zbytku zničili všechna jejich města a nazvali to místo Chorma (což znamená Zkáza).
4
4-5 Po této události pokračovali Izraelci dále kolem edómského území a vydali se od hory Hóru směrem k Rudému moři. Cestou jim ale došla trpělivost a začali obviňovat Mojžíše a dokonce i Boha: "To jste nás odvedli z Egypta proto, abychom zahynuli na poušti? Nemáme co jíst ani se čeho napít! A tu vaši protivnou manu už nemůžeme ani cítit."
5
***
6
6-7 Hospodina jejich nespokojenost rozhořčila, a proto poslal na celý národ jedovaté hady. Když mnoho Izraelců po jejich uštknutí zemřelo, ostatní přišli za Mojžíšem a přiznali: "Víme, že jsme se proti Hospodinu i tobě svým reptáním provinili. Požádej ale prosím Hospodina, aby ty hady zase odehnal."
7
***
8
Mojžíš lidu vyhověl a Hospodin na jeho prosby odpověděl: "Zhotov z nažhaveného kovu napodobeninu hada a připevni ho na kůl. Když se pak kdokoliv uštknutý na hada podívá, zůstane naživu."
9
Mojžíš tedy vyrobil bronzového hada a podle rady ho připevnil na kůl. Potom stačilo, aby se kdokoliv uštknutý na hada podíval a nezemřel.
10
10-11 Izraelci ušli další kus cesty a po krátkém táboření v Obótu pokračovali do Ijé-abárímu v poušti na východ od moábského území, kde se opět na čas utábořili.
11
***
12
12-13 Později vytáhli do údolí Zeredu, odkud se po krátké zastávce přesunuli dále a utábořili se na severním břehu řeky Arnónu, která v poušti tvoří hranici moábského a emorejského území.
13
***
14
14-15 O těchto místech se také zmiňuje Kniha Hospodinových bojů: "...město Vahéb a údolí řeky Arnónu, které se táhne až k městu Ar, leží na pomezí Moábu a Emorejců."
15
***
16
Odsud Izraelci pokračovali do Beéru (což v překladu znamená Studna), kde Hospodin nařídil Mojžíšovi: "Shromáždi celý národ a já jim dám vodu."
17
Izraelci tenkrát oslavili tuto událost písní: "Zpívejte a radujte se, máme studnu s vodou!
18
Svými holemi a žezly ji hloubili sami velitelé a ti nejváženější z lidu."
19
19-20 Z pouště se pak Izraelci přesunuli do Matany a odtud postupně do Nachalíelu, Bamótu a do moábského údolí pod vrcholem hory Pisgy, která se tyčí nad pouští severně od Mrtvého moře.
20
***
21
Tehdy Izraelci vypravili posly k emorejskému králi Síchonovi a požádali ho:
22
"Dovol nám projít tvou zemí. Nevkročíme na pole ani do vinice a nebudeme pít vodu z vašich studní. Půjdeme jen po Královské cestě, dokud neopustíme tvé území."
23
23-24 Král Síchon ale Izraelcům nevyhověl a dokonce proti nim vytáhl do pouště se svou armádou. U Jahsy na ně zaútočil, ale Izraelci jeho vojsko rozprášili a zabrali jeho zemi od řeky Arnónu až po Jabok, kde narazili na opevněnou hranici Amónovců.
24
***
25
Po svém vítězství Izraelci obsadili veškerá města včetně Chešbónu a všech okolních vesnic.
26
Chešbón byl hlavním emorejským městem, kde měl své sídlo i král Síchon, který celé toto území až k řece Arnónu získal v boji s bývalým moábským králem.
27
O osudu tohoto města a krále se dochovala báseň: "Pojďte a přestavějte Chešbón pro krále Síchona.
28
Vtrhl do země jako blesk a pohltil moábský Ar i obyvatele návrší Arnónu.
29
Běda vám, Moábci! Jste ztraceni a nepomůže vám ani váš falešný bůh Kemóš. Vydal vás do rukou emorejského krále Síchona jako bídné zajatce a utečence.
30
Nyní však přišla řada i na Emorejce. Jsou vyhlazeni od Chešbónu až po Díbón a Nófach u Médeby."
31
31-32 Když se Izraelci usadili na území Emorejců, Mojžíš vyslal zvědy do Jaezeru. Jakmile zjistili situaci, Izraelci obsadili vesnice v jeho okolí a vyhnali z nich emorejské obyvatele.
32
***
33
Později Izraelci zamířili směrem k Bášanu, ale bášanský král Óg jim se svým vojskem vytáhl naproti a u Edreí na ně zaútočil.
34
Hospodin tenkrát řekl Mojžíšovi: "Neměj strach, protože ti pomohu celou jeho armádu porazit a dám ti jeho zemi. Nalož s ním stejně jako se emorejským králem Síchonem, který vládl v Chešbónu."
35
Izraelci skutečně nad vojskem krále Óga zvítězili, a když pobili všechny obyvatele Bášanu až do posledního, obsadili jejich zemi.
4 Mojžíšova 21:1
4 Mojžíšova 21:2
4 Mojžíšova 21:3
4 Mojžíšova 21:4
4 Mojžíšova 21:5
4 Mojžíšova 21:6
4 Mojžíšova 21:7
4 Mojžíšova 21:8
4 Mojžíšova 21:9
4 Mojžíšova 21:10
4 Mojžíšova 21:11
4 Mojžíšova 21:12
4 Mojžíšova 21:13
4 Mojžíšova 21:14
4 Mojžíšova 21:15
4 Mojžíšova 21:16
4 Mojžíšova 21:17
4 Mojžíšova 21:18
4 Mojžíšova 21:19
4 Mojžíšova 21:20
4 Mojžíšova 21:21
4 Mojžíšova 21:22
4 Mojžíšova 21:23
4 Mojžíšova 21:24
4 Mojžíšova 21:25
4 Mojžíšova 21:26
4 Mojžíšova 21:27
4 Mojžíšova 21:28
4 Mojžíšova 21:29
4 Mojžíšova 21:30
4 Mojžíšova 21:31
4 Mojžíšova 21:32
4 Mojžíšova 21:33
4 Mojžíšova 21:34
4 Mojžíšova 21:35
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36