Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 18
1
Krátce nato Hospodin promluvil k Áronovi: "Ty a celý tvůj rod ponesete zodpovědnost za veškerá provinění vůči svatyni a navíc ty sám se svými syny budeš zodpovídat za přestupky kněží.
2
Pověříš své příbuzné lévijce, aby tobě a tvým synům pomáhali v práci pro svatyni.
3
Budou tě poslouchat a vykonávat všechny povinnosti spojené se službou ve svatyni. Nesmějí se ale přiblížit k žádnému z posvátných předmětů ani k oltáři, abyste společně nezahynuli.
4
Připojí se k vám a budou pracovat pro svatyni. Kromě lévijců však nesmí tuto činnost vykonávat nikdo jiný.
5
Znovu ale zdůrazňuji, že do svatyně a k oltáři smíš přistupovat pouze ty, Árone, a tvoji synové, jinak celý národ znovu stihne mé rozhořčení.
6
Já sám jsem ti věnoval tvé příbuzné lévijce jako svůj podíl z izraelského národa, aby pracovali pro mou svatyni.
7
Kněžský úřad a všechny související obřady u oltáře a ve svatyni však smíš vykonávat pouze ty a tvoji synové, neboť dar kněžské služby dávám jedině vám. Kdyby se toho opovážil kdokoliv jiný, musí zemřít."
8
Dále Hospodin řekl Áronovi: "Svěřuji ti veškeré posvátné obětní dary, které mi Izraelci prostřednictvím vás kněží zasvětí. Budou trvale patřit tobě a tvým synům jako právoplatný podíl.
9
Z veškerých posvátných obětních darů, ať už obětí obilných, za hřích nebo obětí smíření, si ty a tvoji synové smíte vzít všechno kromě částí spálených v ohni na oltáři.
10
Mohou je však jíst pouze muži a to na posvátném místě, neboť mé oběti a dary jsou svaté.
11
Kromě toho ti jako trvalý podíl bude náležet také příslušná část všech mimořádných darů, které mi Izraelci přinesou a zasvětí symbolickým pozvednutím k nebi. Tyto oběti smí jíst všichni muži i ženy tvého rodu, kteří splňují požadavky obřadní čistoty.
12
Dávám ti rovněž veškeré dary, které mi Izraelci jako svému Hospodinu obětují z první úrody - ten nejlepší olivový olej, první hrozny a také obilí.
13
První sklizené plody vždy budou patřit tobě a opět je smí jíst všichni čistí muži i ženy z tvého rodu.
14
Vše, co mi lidé v Izraeli trvale odevzdají, bude tvé.
15
Ačkoliv ti tedy budou náležet také všichni prvorození potomci lidí i zvířat, které mi Izraelci podle nařízení zasvětí, musíš všechny prvorozené chlapce a samce nečistých zvířat vyplatit.
16
Jakmile dosáhnou věku jednoho měsíce, za každého z nich dáš výměnou pět kusů stříbra podle oficiální váhy stanovené svatyní.
17
Prvorozená mláďata skotu, ovcí a koz však patří výhradně mně, a proto je nebudeš vyplácet, ale předložíš mi je jako oběť. Nejprve postříkáš jejich krví můj oltář a potom na něm spálíš jejich tuk. Takto připravené oběti rád přijmu.
18
Jejich maso pak podobně jako hrudí a kýta z mimořádných obětí bude tvé.
19
Jednou provždy tedy tobě a tvému rodu slibuji právoplatný podíl ze všech posvátných obětních darů, které mi Izraelci jako svému Hospodinu přinesou."
20
Po těchto slovech Hospodin dodal: "Jako kněží však nesmíte v Izraeli vlastnit žádnou půdu ani majetek. Budete mít jen mne, svého Hospodina, a já se o vás postarám.
21
Lévijcům svěřuji jako mzdu za jejich práci pro svatyni všechny desátky od Izraelců.
22
Izraelci se již nesmí sami přiblížit ke svatyni, jinak za svou opovážlivost zaplatí životem.
23
Veškerou práci, která souvisí se službou a obřady ve svatyni, budou nadále vykonávat pouze lévijci a ti také ponesou zodpovědnost za každé porušení pravidel. Toto nařízení bude platit také pro všechny generace vašich potomků.
24
Jak jsem řekl, kromě desátků, které mi odevzdají ostatní Izraelci, nedostanou lévijci natrvalo žádný jiný podíl jako zbývající izraelské rody."
25
Nato se Hospodin obrátil k Mojžíšovi a nařídil mu:
26
"Oznam lévijcům, že také oni mi musí odevzdat desetinu ze všech desátků, které obdrží od Izraelců.
27
Jejich dar bude mít stejnou hodnotu jako vymlácené obilí nebo vylisované víno, které mi přinesou ostatní.
28
Tímto způsobem mi i lévijci vrátí, co mi jako Hospodinu patří. Desetinu všeho, co dostanou formou desátku od Izraelců, musí odevzdat knězi Áronovi.
29
29-30 Jsem Hospodin, a proto, chtějí-li lévijci, abych jejich dar uznal jako plnohodnotné desátky ostatních, musí mi ze všeho, co obdrží, dát vždy jen to nejlepší.
30
***
31
Zbytek smí s celou rodinou kdekoliv spotřebovat jako svou mzdu za práci pro svatyni.
32
Pokud mi nejprve předloží to nejlepší, nijak se tím neproviní a neznesvětí posvátné dary, které mi přinesli ostatní Izraelci. Jestliže však toto nařízení poruší, zaplatí za to životem."
4 Mojžíšova 18:1
4 Mojžíšova 18:2
4 Mojžíšova 18:3
4 Mojžíšova 18:4
4 Mojžíšova 18:5
4 Mojžíšova 18:6
4 Mojžíšova 18:7
4 Mojžíšova 18:8
4 Mojžíšova 18:9
4 Mojžíšova 18:10
4 Mojžíšova 18:11
4 Mojžíšova 18:12
4 Mojžíšova 18:13
4 Mojžíšova 18:14
4 Mojžíšova 18:15
4 Mojžíšova 18:16
4 Mojžíšova 18:17
4 Mojžíšova 18:18
4 Mojžíšova 18:19
4 Mojžíšova 18:20
4 Mojžíšova 18:21
4 Mojžíšova 18:22
4 Mojžíšova 18:23
4 Mojžíšova 18:24
4 Mojžíšova 18:25
4 Mojžíšova 18:26
4 Mojžíšova 18:27
4 Mojžíšova 18:28
4 Mojžíšova 18:29
4 Mojžíšova 18:30
4 Mojžíšova 18:31
4 Mojžíšova 18:32
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36