A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

4 Mojžíšova 15

1
1-3 Dále Hospodin pověřil Mojžíše, aby poučil Izraelce, jak mají po příchodu do své nové domoviny předkládat obětní zvířata na oltář, aby je Hospodin mohl ochotně přijmout. Nařízení se týkalo obětí určených ke spálení na oltáři i obětních darů přinášených u příležitosti naplnění slibu, dobrovolně nebo v době svátků a slavností. Mojžíš tedy Izraelcům řekl:
2
***
3
***
4
"Každý, kdo přinese svou oběť nebo dar, musí také Hospodinu předložit obilnou oběť ze dvou litrů jemně mleté mouky a jednoho litru olivového oleje.
5
Budete-li obětovat beránka, přineste k němu jeden litr vína jako tekutou oběť.
6
6-7 K oběti dospělého berana přinášejte obilnou oběť ze čtyř a půl litru jemně mleté mouky s jedním a půl litrem olivového oleje a jeden a půl litru vína jako tekutou oběť. Takový obětní dar od vás ochotně přijmu.
7
***
8
8-10 Přinesete-li Hospodinu býčka a předložíte mu ho jako oběť určenou ke spálení na oltáři nebo jako obětní dar u příležitosti naplnění slibu či na výraz přátelství a vděčnosti, přidejte k němu obilnou oběť z šesti a půl litru jemně mleté mouky se dvěma litry olivového oleje a také dva litry vína jako tekutou oběť. Takto připravenou a spálenou oběť od vás ochotně přijmu.
9
***
10
***
11
11-12 Budete-li obětovat více kusů zvířat, pak musíte připravit příslušnou obilnou a tekutou oběť pro každé z nich.
12
***
13
13-14 Toto nařízení bude jednou pro vždy platit pro všechny Izraelce i cizince, kteří žijí mezi vámi. Řiďte se jím, kdykoliv budete chtít do ohně na oltáři vložit svou oběť, abych ji jako váš Hospodin ochotně přijal.
14
***
15
15-16 Všichni Izraelci i cizinci, kteří mezi vámi žijí, se budou řídit stejnými pravidly a zákony. To platí nejen dnes pro vás ale také pro všechny budoucí generace vašich potomků, neboť před Bohem jsou si všichni rovni."
16
***
17
17-19 Kromě toho Hospodin prostřednictvím Mojžíše Izraelcům vzkázal: "Až vás přivedu do vaší nové vlasti a země vám přinese úrodu a vydá své plody k jídlu, předložte mi symbolickou část těchto pokrmů jako obětní dar.
18
***
19
***
20
Z prvního obilí umelte mouku a upečte mi z ní obětní chléb jako dar z vymláceného obilí.
21
Tuto oběť z první úrody obilí mi budou přinášet všechny generace vašich potomků.
22
22-24 Pokud váš národ nebo budoucí generace vašich potomků neúmyslně poruší některé z přikázání, která jsem jako váš Hospodin svěřil Mojžíšovi, musíte za celé společenství přinést býčka jako oběť určenou ke spálení na oltáři. K němu přidáte příslušnou obilnou a tekutou oběť a nakonec mi předložíte ještě kozla jako oběť za provinění.
23
***
24
***
25
Kněz potom vykoná za celý národ smírčí obřad a já Izraelcům odpustím, neboť se provinili neúmyslně a přinesli za svou vinu náležité oběti.
26
Odpustím nejen Izraelcům, ale také všem cizincům, kteří mezi nimi žijí, neboť nejednali se zlým úmyslem.
27
Pokud se nevědomky dopustí něčeho zlého pouze jeden člověk, musí mi přinést jednoletého kozla jako oběť za provinění.
28
Jakmile za něj kněz vykoná příslušný smírčí obřad, já mu jeho neúmyslné provinění odpustím.
29
Pro všechny bude v tomto směru platit stejný zákon bez ohledu na to, zda se neúmyslně provinil příslušník izraelského národa nebo cizinec.
30
Pokud se ale kdokoliv z Izraelců nebo cizinců bude dopouštět nepravostí záměrně, dává najevo, že mnou pohrdá, a proto ho musíte vypovědět ze svého národa.
31
Provinil se, neboť opovrhuje mým slovem a porušuje má přikázání."
32
V době, kdy Izraelci pobývali na poušti, přistihli jednoho muže, jak v sobotu sbírá dříví.
33
33-34 Bez váhání ho přivedli před Mojžíše, Árona a celý zbytek izraelského národa, ale nevěděli, jak s ním mají naložit, a proto ho uvrhli ho do vazby.
34
***
35
Hospodin pak oslovil Mojžíše a řekl mu: "Odsoudíte toho muže k smrti a všichni ho společně ukamenujete."
36
Izraelci tedy provinilce vyvedli mimo tábor a ukamenovali ho, jak jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil.
37
Jindy Hospodin řekl Mojžíšovi:
38
"Jdi a oznam lidu, že všechny generace Izraelců musí nosit na spodním okraji svého oděvu třásně s fialovou stuhou.
39
Budou vám připomínat, že máte dbát na má přikázání a neřídit se slepě jen tím, po čem toužíte nebo co vidíte, jako to dělají všichni bezbožníci.
40
Pamatujte, že vaše svatost závisí na tom, jak dalece se řídíte tím, co vám přikazuji.
41
Vždyť jsem vás vysvobodil z Egypta právě proto, abych vás mohl vést, neboť jedině já, Hospodin, jsem váš Bůh."
4 Mojžíšova 15:1
4 Mojžíšova 15:2
4 Mojžíšova 15:3
4 Mojžíšova 15:4
4 Mojžíšova 15:5
4 Mojžíšova 15:6
4 Mojžíšova 15:7
4 Mojžíšova 15:8
4 Mojžíšova 15:9
4 Mojžíšova 15:10
4 Mojžíšova 15:11
4 Mojžíšova 15:12
4 Mojžíšova 15:13
4 Mojžíšova 15:14
4 Mojžíšova 15:15
4 Mojžíšova 15:16
4 Mojžíšova 15:17
4 Mojžíšova 15:18
4 Mojžíšova 15:19
4 Mojžíšova 15:20
4 Mojžíšova 15:21
4 Mojžíšova 15:22
4 Mojžíšova 15:23
4 Mojžíšova 15:24
4 Mojžíšova 15:25
4 Mojžíšova 15:26
4 Mojžíšova 15:27
4 Mojžíšova 15:28
4 Mojžíšova 15:29
4 Mojžíšova 15:30
4 Mojžíšova 15:31
4 Mojžíšova 15:32
4 Mojžíšova 15:33
4 Mojžíšova 15:34
4 Mojžíšova 15:35
4 Mojžíšova 15:36
4 Mojžíšova 15:37
4 Mojžíšova 15:38
4 Mojžíšova 15:39
4 Mojžíšova 15:40
4 Mojžíšova 15:41
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36