Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 13
1
1-2 V té době Hospodin vyzval Mojžíše: "Vyber z každého izraelského rodu jednoho velitele a pošli je na výzvědy do kenaanské země, kterou vám chci dát."
2
***
3
Mojžíš Hospodina uposlechl a vypravil z Páranské pouště do Kenaanu dvanáct izraelských velitelů.
4
4-15 Jednotlivé rody zastupovali tito muži: Rod: Rúbenovci, Velitel: Zakúrův syn Šamúa; Rod: Šimeónovci, Velitel: Chóríův syn Šafat; Rod: Judovci, Velitel: Jefunův syn Káleb; Rod: Isacharovci, Velitel: Josefův syn Jigál; Rod: Efrajimovci, Velitel: Núnův syn Hóšea; Rod: Benjamínovci, Velitel: Rafúův syn Paltí; Rod: Zabulónovci, Velitel: Sódíův syn Gadíel; Rod: Manasesovci, Velitel: Súsíův syn Gadí; Rod: Danovci, Velitel: Gemalíův syn Amíel; Rod: Ašerovci, Velitel: Míkaelův syn Setúr; Rod: Neftalíovci, Velitel: Vofsíův syn Nachbí; Rod: Gádovci, Velitel: Makíův syn Geúel.
5
***
6
***
7
***
8
***
9
***
10
***
11
***
12
***
13
***
14
***
15
***
16
16-17 Těmto mužům Mojžíš nařídil, aby prozkoumali kenaanskou zemi. (Núnovu synu Hóšeovi dal Mojžíš nové jméno Jozue.) Dříve než velitelé odešli, Mojžíš jim nařídil: "Vydejte se přes negebskou poušť na jihu země a zamiřte k pohoří.
17
***
18
18-20 Zjistěte, jak tato země vypadá, kolik v ní žije obyvatel, jak jsou silní a zda žijí v opevněných městech. Přineste také zprávu o tom, jestli je v zemi úrodná půda a jaké v ní rostou stromy. Právě dozrávají hrozny, tak se snažte přinést nějaké ovoce na ukázku."
19
***
20
***
21
Velitelé tedy odešli a prozkoumali kenaanskou zemi od pouště Sinu až k městu Rechób nedaleko Chamátu.
22
Prošli negebskou pouští a dorazili k starobylému Chebrónu, který byl založen ještě o sedm let dříve než město Sóan v Egyptě. V Chebrónu žili Achímanovci, Šešajovci a Talmajovci z rodu Anákovců, národa lidí obřího vzrůstu.
23
23-24 V eškolském údolí uřízli izraelští zvědové větev z kmene vinné révy s jedním hroznem. Byl tak velký a těžký, že ho museli nést dva muži na tyči mezi sebou. Kvůli hroznu, který zde Izraelci nalezli, nazvali toto údolí Eškól (což znamená hrozen). Kromě toho natrhali také několik granátových jablek a fíků.
24
***
25
25-27 Za čtyřicet dní izraelští velitelé průzkum ukončili a vrátili se k Mojžíšovi, Áronovi a k ostatním Izraelcům do Kádeše v Páranské poušti. Všem ukázali přinesené plody a před celým národem řekli Mojžíšovi: "Navštívili jsme zemi, kam jsi nás poslal, a jak sám vidíš podle jejího ovoce, je úrodná a skýtá hojnost pro člověka i dobytek.
26
***
27
***
28
Její obyvatelé jsou však velice silní a žijí ve velkých opevněných městech. Dokonce jsme mezi nimi viděli i potomky obřího rodu Anákovců.
29
V negebské poušti na jihu žijí Amálekovci, pohoří obývají Chetejci, Jebúsejci a Emorejci a na pobřeží i podél řeky Jordánu sídlí Kenaanci." Když to Izraelci slyšeli, začali se bouřit proti Mojžíšovi.
30
Káleb je však utišil a řekl: "Neváhejme a pojďme tu zemi obsadit. Jsem si jist, že to dokážeme!"
31
Ostatní zvědové ale namítali: "Nemůžeme proti jejím obyvatelům jen tak zaútočit. Vždyť jsou silnější než my!"
32
Aby tito velitelé odradili Izraelce od úmyslu vstoupit do země, kterou prozkoumali, začali mezi nimi šířit falešné zprávy a zastrašovali je slovy: "Země, kterou jsme viděli, je natolik nehostinná, že je hrobem pro každého, kdo v ní žije.
33
Všichni její obyvatelé jsou navíc z rodu Anákovců, hrozní potomci dávných lidí obřího vzrůstu. Připadali jsme si vedle nich nepatrní jako kobylky a oni sami se na nás nedívali jinak."
4 Mojžíšova 13:1
4 Mojžíšova 13:2
4 Mojžíšova 13:3
4 Mojžíšova 13:4
4 Mojžíšova 13:5
4 Mojžíšova 13:6
4 Mojžíšova 13:7
4 Mojžíšova 13:8
4 Mojžíšova 13:9
4 Mojžíšova 13:10
4 Mojžíšova 13:11
4 Mojžíšova 13:12
4 Mojžíšova 13:13
4 Mojžíšova 13:14
4 Mojžíšova 13:15
4 Mojžíšova 13:16
4 Mojžíšova 13:17
4 Mojžíšova 13:18
4 Mojžíšova 13:19
4 Mojžíšova 13:20
4 Mojžíšova 13:21
4 Mojžíšova 13:22
4 Mojžíšova 13:23
4 Mojžíšova 13:24
4 Mojžíšova 13:25
4 Mojžíšova 13:26
4 Mojžíšova 13:27
4 Mojžíšova 13:28
4 Mojžíšova 13:29
4 Mojžíšova 13:30
4 Mojžíšova 13:31
4 Mojžíšova 13:32
4 Mojžíšova 13:33
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36