Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 12
1
1-4 Přestože Mojžíš byl zdaleka nejpokornějším člověkem na celé zemi, Mirjam s Áronem se ho znenadání jali kritizovat za to, že si vzal za manželku ženu z Etiopie. Začali prohlašovat: "Cožpak je Mojžíš jediný prorok? Nehovoří snad Hospodin také k nám?" Hospodin slyšel, co říkají, a přikázal Mojžíšovi, Áronovi a Mirjam, aby se všichni tři společně dostavili ke svatyni.
2
***
3
***
4
***
5
5-6 Když se sešli, Hospodin sestoupil v podobě oblakového sloupu ke vchodu do svatyně a vyzval Árona a Mirjam, aby přistoupili blíže a pozorně vyslechli, co jim sdělí. "S proroky vašeho lidu vždy hovořím pouze ve viděních a prostřednictvím snů.
6
***
7
7-8 Mojžíšovi jsem však s důvěrou svěřil zodpovědnost za celý Izrael, a proto s ním rozmlouvám tváří v tvář. Nechávám ho spatřit mou přítomnost a vše mu oznamuji přímo a nikoliv prostřednictvím tajemných obrazů. Jak se tedy opovažujete Mojžíše kritizovat?"
8
***
9
9-12 Z Hospodinových slov bylo cítit rozhořčení, a když se oblakový sloup před svatyní vznesl, Mirjam od hlavy až k patě zbělela nákazou malomocenství. Sotva to Áron spatřil, zvolal k Mojžíšovi: "Ach, pane, nenech nás trpět za to, že jsme se tak nerozumně provinili. Nedopusť, aby Mirjam skončila zohavená jako polorozpadlé tělo dítěte, které se narodí mrtvé."
10
***
11
***
12
***
13
Mojžíš se tedy obrátil k Hospodinu a požádal ho, aby Mirjam uzdravil.
14
Hospodin mu však odvětil: "Kdyby jí za to, co učinila, vlastní otec naplil do tváře, nesla by své ponížení celých sedm dní. Proto musí týden zůstat zavřená mimo tábor a teprve potom se smí vrátit zpět."
15
Mirjam tedy strávila sedm dní o samotě mimo tábor a Izraelci se opět vydali na cestu, teprve až se vrátila zpět.
16
Opustili své tábořiště v Chaserótu a usadili se na Páranské poušti.
4 Mojžíšova 12:1
4 Mojžíšova 12:2
4 Mojžíšova 12:3
4 Mojžíšova 12:4
4 Mojžíšova 12:5
4 Mojžíšova 12:6
4 Mojžíšova 12:7
4 Mojžíšova 12:8
4 Mojžíšova 12:9
4 Mojžíšova 12:10
4 Mojžíšova 12:11
4 Mojžíšova 12:12
4 Mojžíšova 12:13
4 Mojžíšova 12:14
4 Mojžíšova 12:15
4 Mojžíšova 12:16
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36