Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 10
1
Hospodin také Mojžíšovi přikázal:
2
"Zhotov z tepaného stříbra dvě trubky, kterými budete svolávat Izraelce a dávat znamení, aby se vydali na cestu.
3
Když zatroubíte na obě trubky současně, celý národ se musí shromáždit ke vchodu do svatyně.
4
Zatroubíte-li však jen na jednu, přijdou k tobě jen představitelé izraelských rodů.
5
Mohutným troubením budete dávat znamení, aby se rody, které táboří na východě vydaly na cestu.
6
6-7 Druhé mohutné zatroubení bude signálem, aby vyrazily také rody z jihu tábora. Hlasité troubení bude znamením pro vyjití na cestu, zatímco jiným signálem budete svolávat Izraelce ke svatyni.
7
***
8
Povely na trubky budou po všechny generace vydávat pouze kněží a jejich potomci z Áronova rodu.
9
Když ve své nové vlasti budete muset vytáhnout do boje proti nepříteli, který vás napadne, zatroubíte na trubky a já vás jako váš Hospodin a Bůh vysvobodím.
10
Na trubky budete vytrubovat také na začátku každého nového měsíce a při všech svátcích a slavnostech, kdy mi budete přinášet oběti určené ke spálení na oltáři a oběti na výraz přátelství a vděčnosti. Budete si tak připomínat, že jedině já, Hospodin, jsem váš Bůh."
11
11-13 Dvacátý den druhého měsíce ve druhém roce po odchodu izraelského národa z Egypta se oblak Hospodinovy přítomnosti vznesl nad svatyni a Izraelci se na povel, který dal Hospodin Mojžíšovi, poprvé vydali na cestu. Opustili své tábořiště na Sínajské poušti a putovali z místa na místo, dokud se oblak nezastavil na Páranské poušti.
12
***
13
***
14
14-27 Jednotlivé izraelské rody táhly pod vedením svých vůdců v tomto pořadí: Rod: Judovci, Vůdce: Amínadabův syn Nachšón; Rod: Isacharovci, Vůdce: Súarův syn Netaneel; Rod: Zabulónovci, Vůdce: Chelónův syn Elíab. Po nich následovaly lévijské linie Geršónovců a Meraríovců, kteří nesli rozloženou svatyni. Rod: Rúbenovci, Vůdce: Šedeúrův syn Elísúr; Rod: Šimeónovci, Vůdce: Suríšadajův syn Šelumíel; Rod: Gádovci, Vůdce: Deúelův syn Eljásaf. Za nimi šla lévijská linie Kehatovců, kteří nesli posvátné předměty a vybavení ze svatyně. Dříve než dorazili na nové stanoviště, ostatní lévijci vždy mezitím postavili složenou svatyni. Rod: Efrajimovci, Vůdce: Amíhudův syn Elíšama; Rod: Manasesovci, Vůdce: Pedásurův syn Gamlíel; Rod: Benjamínovci, Vůdce: Gideóního syn Abídan; Rod: Danovci, Vůdce: Amíšadajův syn Achíezer; Rod: Ašerovci, Vůdce: Okranův syn Pagíel; Rod: Neftalíovci, Vůdce: Énanův syn Achíra.
15
***
16
***
17
***
18
***
19
***
20
***
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
Pokaždé, když Izraelci táhli dál, dodržovaly jejich rody toto pořadí.
29
Tehdy Mojžíš oslovil svého švagra Chóbaba, syna svého tchána Reúela z Midjánu, a vyzval ho: "Vyrážíme do země, kterou nám Hospodin připravil. Přidej se k nám a my se o tebe dobře postaráme, neboť Hospodin slíbil, že prokáže Izraelcům svou přízeň."
30
Chóbab však odvětil: "Nepůjdu s vámi. Chci se vrátit do své vlasti a ke svému národu."
31
Mojžíš ale naléhal dál a řekl: "Prosím neodcházej a veď nás. Vyznáš se v poušti a víš, kde se nám bude nejlépe tábořit.
32
Půjdeš-li s námi rozdělíme se s tebou o všechno, čím nás Hospodin obdaří."
33
Izraelci tedy opustili svůj tábor na úpatí hory Sínaje a putovali tři dny. Lévijci nesli v čele průvodu truhlu s deskami Zákona, aby jim skrze ni Hospodin ukazoval, kde se mají zastavit k odpočinku.
34
Ve dne je Hospodin vedl svou přítomností v podobě oblakového sloupu.
35
Kdykoliv se lévijci vydávali s truhlou smlouvy na cestu, Mojžíš zvolal: "Zastaň se nás, Hospodine, před nepřáteli. Jdi před námi a zažeň je na útěk."
36
A když pak lévijci s truhlou smlouvy zastavili k odpočinku, Mojžíš řekl: "Navrať se, Hospodine, k nespočetnému zástupu svého lidu."
4 Mojžíšova 10:1
4 Mojžíšova 10:2
4 Mojžíšova 10:3
4 Mojžíšova 10:4
4 Mojžíšova 10:5
4 Mojžíšova 10:6
4 Mojžíšova 10:7
4 Mojžíšova 10:8
4 Mojžíšova 10:9
4 Mojžíšova 10:10
4 Mojžíšova 10:11
4 Mojžíšova 10:12
4 Mojžíšova 10:13
4 Mojžíšova 10:14
4 Mojžíšova 10:15
4 Mojžíšova 10:16
4 Mojžíšova 10:17
4 Mojžíšova 10:18
4 Mojžíšova 10:19
4 Mojžíšova 10:20
4 Mojžíšova 10:21
4 Mojžíšova 10:22
4 Mojžíšova 10:23
4 Mojžíšova 10:24
4 Mojžíšova 10:25
4 Mojžíšova 10:26
4 Mojžíšova 10:27
4 Mojžíšova 10:28
4 Mojžíšova 10:29
4 Mojžíšova 10:30
4 Mojžíšova 10:31
4 Mojžíšova 10:32
4 Mojžíšova 10:33
4 Mojžíšova 10:34
4 Mojžíšova 10:35
4 Mojžíšova 10:36
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36