Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
4 Mojžíšova 1
1
Když Izraelci ve druhém roce po odchodu z Egypta tábořili na Sínajské poušti, první den druhého měsíce oslovil Hospodin ve svatyni Mojžíše a přikázal mu:
2
2-3 "Proveď s Áronem jmenovité sčítání všeho lidu a z každého rodu pořiďte soupis mužů starších dvaceti let, kteří jsou schopni sloužit v armádě.
3
***
4
4-15 Při sčítání vám bude pomáhat těchto dvanáct představitelů izraelských rodů: za Rúbenovce Šedeúrův syn Elísúr, za Šimeónovce Suríšadajův syn Šelumíel, za Judovce Amínadabův syn Nachšón, za Isacharovce Súarův syn Netaneel, za Zabulónovce Chelónův syn Elíab, za Efrajimovce Amíhudův syn Elíšama, za Manasesovce Pedásurův syn Gamlíel, za Benjamínovce Gideóního syn Abídan, za Danovce Amíšadajův syn Achíezer, za Ašerovce Okranův syn Pagíel, za Gádovce Deúelův syn Eljásaf a za Neftalíovce Énanův syn Achíra.
5
***
6
***
7
***
8
***
9
***
10
***
11
***
12
***
13
***
14
***
15
***
16
16-17 Mojžíš s Áronem uposlechli a přizvali vyjmenované zástupce izraelských rodů, aby jim pomáhali.
17
***
18
18-19 Podle Hospodinova nařízení ještě téhož dne společně shromáždili na poušti všechny Izraelce a začali je sčítat podle příslušnosti k jednotlivým rodům a rodinným společenstvím. Každého muže ve věku dvaceti let a výše pak jmenovitě zapsali do seznamu.
19
***
20
20-46 Zde jsou počty všech bojeschopných mužů starších dvaceti let, které Mojžíš s Áronem a představiteli dvanácti izraelských rodů zjistili podle soupisu jednotlivých rodů a společenství: Rúbenovci
21
***
22
***
23
***
24
***
25
***
26
***
27
***
28
***
29
***
30
***
31
***
32
***
33
***
34
***
35
***
36
***
37
***
38
***
39
***
40
***
41
***
42
***
43
***
44
***
45
***
46
***
47
47-48 Sčítání se zúčastnili všechny izraelské rody kromě Lévijců, protože Hospodin řekl Mojžíšovi:
48
***
49
"Nesčítej lévijce spolu s ostatními Izraelci.
50
Budou se starat o svatyni a všechno, co k ní patří.
51
Když potáhnete dále, budou svatyni a její vybavení skládat a přenášet výhradně lévijci a na všech stanovištích se vždy utáboří v její blízkosti. Dotkne-li se svatyně kdokoliv jiný, zaplatí za to životem.
52
Kdykoliv budete zakládat tábor, rozdělí se Izraelci podle své příslušnosti a každý bude sídlit na místě určeném pro jeho rod, které bude označeno znakem rodu.
53
Jen lévijci se usadí přímo okolo svatyně, aby ji strážili a oddělovali ji od ostatních Izraelců, kteří by ji mohli znesvětit a přivést pohromu na celý národ."
54
Když Hospodin domluvil, oznámil Mojžíš jeho vůli Izraelcům a ti udělali, co jim přikázal.
4 Mojžíšova 1:1
4 Mojžíšova 1:2
4 Mojžíšova 1:3
4 Mojžíšova 1:4
4 Mojžíšova 1:5
4 Mojžíšova 1:6
4 Mojžíšova 1:7
4 Mojžíšova 1:8
4 Mojžíšova 1:9
4 Mojžíšova 1:10
4 Mojžíšova 1:11
4 Mojžíšova 1:12
4 Mojžíšova 1:13
4 Mojžíšova 1:14
4 Mojžíšova 1:15
4 Mojžíšova 1:16
4 Mojžíšova 1:17
4 Mojžíšova 1:18
4 Mojžíšova 1:19
4 Mojžíšova 1:20
4 Mojžíšova 1:21
4 Mojžíšova 1:22
4 Mojžíšova 1:23
4 Mojžíšova 1:24
4 Mojžíšova 1:25
4 Mojžíšova 1:26
4 Mojžíšova 1:27
4 Mojžíšova 1:28
4 Mojžíšova 1:29
4 Mojžíšova 1:30
4 Mojžíšova 1:31
4 Mojžíšova 1:32
4 Mojžíšova 1:33
4 Mojžíšova 1:34
4 Mojžíšova 1:35
4 Mojžíšova 1:36
4 Mojžíšova 1:37
4 Mojžíšova 1:38
4 Mojžíšova 1:39
4 Mojžíšova 1:40
4 Mojžíšova 1:41
4 Mojžíšova 1:42
4 Mojžíšova 1:43
4 Mojžíšova 1:44
4 Mojžíšova 1:45
4 Mojžíšova 1:46
4 Mojžíšova 1:47
4 Mojžíšova 1:48
4 Mojžíšova 1:49
4 Mojžíšova 1:50
4 Mojžíšova 1:51
4 Mojžíšova 1:52
4 Mojžíšova 1:53
4 Mojžíšova 1:54
4 Mojžíšova 1 / 4Moj 1
4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2
4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3
4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4
4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5
4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6
4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7
4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8
4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9
4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10
4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11
4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12
4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13
4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14
4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15
4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16
4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17
4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18
4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19
4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20
4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21
4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22
4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23
4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24
4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25
4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26
4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27
4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28
4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29
4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30
4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31
4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32
4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33
4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34
4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35
4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36