A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

3 Mojžíšova 161
Když dva z Áronových synu zemreli, protože svévolne porušili pravidla služby ve svatyni,
2
Hospodin rekl Mojžíšovi: "Upozorni Árona, aby nevstupoval do posvátné místnosti za oponou kdykoliv se mu zachce, jinak zemre.
3
Do tohoto prostoru, kde se nad víkem truhly s deskami zákona zjevuje má prítomnost v podobe oblaku, smí Áron vstoupit jen za techto okolností: Pripraví mladého býcka k obeti za provinení a berana jako obet ke spálení na oltári. Nejprve se ale omyje vodou a oblece si svátecní knežské roucho.
4
Vezme si posvátnou knežskou halenu z lneného plátna a plátené spodní prádlo, opáše se šerpou a nasadí si na hlavu turban.
5
Dále nechá z izraelských stád privést dva kozly jako obeti za provinení a jednoho berana jako obetní dar ke spálení na oltári.
6
Potom pristoupí k obetování a nejprve porazí býcka jako obet smírení za sebe a svuj rod.
7
7-8 Po skoncení tohoto obradu privede do mé prítomnosti ke vchodu do svatyne dva pripravené kozly a losem urcí, kterého z nich obetuje mne a kterého na znamení zatracení vyžene na poušt.
8
***
9
Kozla, který pripadl mne, potom Áron usmrtí a predloží mi ho jako obet za provinení.
10
Kozla, který má být symbolem zatracení, ale ponechá naživu, v mé prítomnosti s ním vykoná obrad smírení a vyžene ho na poušt.
11
Do prostoru za oponou smí tedy Áron vstoupit teprve poté, co sám za sebe a svuj rod obetuje býcka jako obet za provinení.
12
Dovnitr s sebou vezme kadidelnici se žhavými uhlíky z obetního oltáre pred mou svatyní a dve hrsti jemne mletého vonného kadidla.
13
V mé prítomnosti nasype kadidlo na horící uhlíky, aby kourem z kadidla zahalil víko mé truhly, jinak na míste zahyne.
14
Potom namocí prst do krve obetovaného býcka, jedenkrát stríkne na víko truhly a sedmkrát do prostoru pred ním.
15
Venku pak zabije kozla privedeného k obeti za provinení, vezme trochu jeho krve do posvátné místnosti za oponu a stejne jako s krví obetovaného býcka stríkne na víko a pred víko truhly.
16
Tímto obradem ocistí nejposvátnejší místo svatyne ode všech nepravostí, kterých se Izraelci dopustili. Totéž pak udelá i pro samotnou svatyni, která leží prímo uprostred tábora, obklopena provinením Izraele.
17
Jakmile Áron vstoupí do posvátné místnosti za oponou, aby za sebe, svuj rod a za celý izraelský národ vykonal smírcí obrady, nikdo jiný do svatyne nesmí.
18
Potom svatyni opustí a krví obetovaného býcka a kozla potre rohy obetního oltáre, aby ho ocistil.
19
Nakonec namocí v krvi obetí svuj prst a sedmkrát oltár postríká. Tím zbaví oltár nepravostí celého Izraele a posvetí ho.
20
Jakmile Áron dokoncí všechny smírcí obrady za posvátnou místnost za oponou, svatyni i za obetní oltár, privede živého kozla.
21
Položí obe ruce na jeho hlavu a uciní vyznání, kterým na kozla symbolicky prenese všechny nepravosti a provinení Izraelcu. Potom kozla sverí vybranému muži, aby ho odvedl na poušt a tam ho opustil.
22
Kozel tak s sebou odnese veškeré provinení lidu do hlubin liduprázdné pustiny.
23
Áron se pak vrátí do svatyne, svlékne si plátený šat, který si odel, než vstoupil do posvátné místnosti za oponou, a ponechá ho uvnitr.
24
Na posveceném míste se omyje vodou a oblece si svuj obvyklý knežský odev.
25
Až bude hotov, vloží do plamenu na oltári obet ke spálení, aby ocistil své viny i nepravosti lidu, a spálí také tuk z obetí za provinení.
26
Muž, který na znamení zatracení odvedl kozla do poušte, se nesmí vrátit do tábora, dokud si nevypere šaty a sám se neomyje vodou.
27
Zbytky býcka a kozla obetovaných za provinení, jejichž krev Áron odnesl k ocistnému obradu do posvátné místnosti za oponou, se musí odnést z tábora a spálit vcetne jejich kuže, masa a vnitrností.
28
Clovek, který bude zbytky pálit, si pak musí vyprat odev a omýt se vodou a teprve potom se smí vrátit do tábora.
29
Jednou pro vždy vám narizuji, abyste se každorocne vždy desátý den v sedmém mesíci postili a s uprímnou lítostí si uvedomili svá provinení. Nikdo z vás ani z cizincu, kterí žijí s vámi, nesmí pracovat,
30
protože tento den bude dnem smírení, kdy vám jako váš Hospodin odpustím vaše nepravosti a zbavím vás provinení.
31
Ode dneška budete v tento den vždy jen odpocívat a pokorne rozjímat sami nad sebou.
32
Po všechny generace bude smírcí obrady v tento den vykonávat pouze rádne vysvecený veleknez odený v posvátném pláteném šatu.
33
Vykoná ocistné obrady za posvátnou místnost za oponou, svatyni a obetní oltár ale také za kneží a celý izraelský národ.
34
Jednou pro vždy si pamatujte, že každý rok musíte vykonat smírcí obrad na ocištení všech nepravostí Izraele." Mojžíš to vzal na vedomí a ve stanovený cas vykonal všechno tak, jak mu Hospodin narídil.3 Mojžíšova 16:1

3 Mojžíšova 16:2

3 Mojžíšova 16:3

3 Mojžíšova 16:4

3 Mojžíšova 16:5

3 Mojžíšova 16:6

3 Mojžíšova 16:7

3 Mojžíšova 16:8

3 Mojžíšova 16:9

3 Mojžíšova 16:10

3 Mojžíšova 16:11

3 Mojžíšova 16:12

3 Mojžíšova 16:13

3 Mojžíšova 16:14

3 Mojžíšova 16:15

3 Mojžíšova 16:16

3 Mojžíšova 16:17

3 Mojžíšova 16:18

3 Mojžíšova 16:19

3 Mojžíšova 16:20

3 Mojžíšova 16:21

3 Mojžíšova 16:22

3 Mojžíšova 16:23

3 Mojžíšova 16:24

3 Mojžíšova 16:25

3 Mojžíšova 16:26

3 Mojžíšova 16:27

3 Mojžíšova 16:28

3 Mojžíšova 16:29

3 Mojžíšova 16:30

3 Mojžíšova 16:31

3 Mojžíšova 16:32

3 Mojžíšova 16:33

3 Mojžíšova 16:343 Mojžíšova 1 / 3Moj 1

3 Mojžíšova 2 / 3Moj 2

3 Mojžíšova 3 / 3Moj 3

3 Mojžíšova 4 / 3Moj 4

3 Mojžíšova 5 / 3Moj 5

3 Mojžíšova 6 / 3Moj 6

3 Mojžíšova 7 / 3Moj 7

3 Mojžíšova 8 / 3Moj 8

3 Mojžíšova 9 / 3Moj 9

3 Mojžíšova 10 / 3Moj 10

3 Mojžíšova 11 / 3Moj 11

3 Mojžíšova 12 / 3Moj 12

3 Mojžíšova 13 / 3Moj 13

3 Mojžíšova 14 / 3Moj 14

3 Mojžíšova 15 / 3Moj 15

3 Mojžíšova 16 / 3Moj 16

3 Mojžíšova 17 / 3Moj 17

3 Mojžíšova 18 / 3Moj 18

3 Mojžíšova 19 / 3Moj 19

3 Mojžíšova 20 / 3Moj 20

3 Mojžíšova 21 / 3Moj 21

3 Mojžíšova 22 / 3Moj 22

3 Mojžíšova 23 / 3Moj 23

3 Mojžíšova 24 / 3Moj 24

3 Mojžíšova 25 / 3Moj 25

3 Mojžíšova 26 / 3Moj 26

3 Mojžíšova 27 / 3Moj 27